Prin­ce­se Šar­lo­te Eli­za­be­te Di­āna. Skaista un neatkarīga

Bri­tu as­tro­lo­gu prog­no­zes

Kem­bri­džas her­co­gu pār­a Vil­ja­ma un Kei­tas ot­rā ma­zu­ļa nāk­ša­na pa­sau­lē iz­rai­sī­ju­si mil­zu aži­otā­žu Bri­tu sa­lās. Sā­ku­mā ļau­dis mē­ģi­nā­ja prog­no­zēt dzem­dī­bu die­nu, pē­cāk cen­tās pa­re­ģot, vai pa­sau­lē nāks mei­te­nī­te vai pui­sī­tis, bet ga­lu ga­lā sprie­de­lē­ja par to, kāds vārds tiks dots prin­ce­sei. Sa­vu ar­ta­vu aži­otā­žas ra­dī­ša­nā de­va arī po­pu­lā­ru laik­rak­stu as­tro­lo­gi, ku­ru prog­no­zes par 2. mai­jā dzi­mu­šās Šar­lo­tes Eli­za­be­tes Di­ānas nā­kot­ni gan at­šķi­ras – at­ka­rī­bā no tā, uz ko kon­krē­tais iz­de­vums li­cis lie­lā­ko uz­sva­ru.

Žurnālā "Praktiskā Astroloģija" (Nr.6, 2015.) publicēts "Neatkarīgās Rīta Avīzes" ārzemju ziņu apskatnieka Māra Krūmiņa jeb Marčello apkopojums ar britu astrologu komentāriem par mazo princesi.

Vie­nā jau­tā­ju­mā gan «The Daily Mail» un «The Sunday Mir­ror», gan «Pe­op­le» un «Hel­lo!» spe­ci­ālis­ti ir vie­no­ti – viss lie­ci­not, ka Šar­lo­te iz­aug­šot par ļo­ti skais­tu dā­mu, un jau ta­gad vi­ņa at­gā­di­not «prin­ce­si no pa­sa­kām». «Sunday Express» as­tro­lo­ģe Lo­ri Rei­da rak­sta – par to, ka prin­ce­se būs «ļo­ti mīļš bērns», lie­ci­not Sau­les at­ra­ša­nās Vēr­ša, bet Mē­ness – Sva­ru zvaig­znā­jā, kā arī Mē­ness un Ve­ne­ras sav­star­pē­jais no­vie­to­jums. «Vi­ņa iz­ska­tī­sies lie­lis­ki, un vi­ņas se­ji­ņa no­dro­ši­nās la­bas ti­rā­žas tiem žur­nā­liem, uz ku­ru vā­kiem tiks pub­li­cē­ta,» skaid­ro Lo­ri Rei­da. Vi­ņa arī vēr­su­si uz­ma­nī­bu uz to, ka par prin­ce­ses «uz­aus­to­šo» zī­mi uz­ska­tāms Vē­zis, kas no­zī­mē, ka jaun­dzi­mu­sī ap­vel­tī­ta ar īpa­šu šar­mu. «The Daily Mail» as­tro­logs Džo­na­tans Kei­ners uz­sver, ka šā­das Sau­les zī­mes ir arī prin­ce­ses brā­lī­tim Džor­džam, tē­vam Vil­ja­mam un ne­lai­ķei vec­mā­mi­ņai Di­ānai, ku­ras bri­tiem tik ļo­ti pie­trūk­stot. Tā­pēc nav pār­stei­gums, ka jau sā­ku­sies Šar­lo­tes sa­lī­dzi­nā­ša­na ar 1997. ga­dā bo­jā gā­ju­šo prin­ce­si Di­ānu.

Ta­ču glīts iz­skats pats par se­vi vēl ne­ko ne­no­zī­mē, uz­svē­ris «The Sunday Mir­ror» as­tro­logs Ra­sels Grānts, ne se­viš­ķi ko­rek­ti no­rā­dot, ka jaun­dzi­mu­sī prin­ce­se «var kļūt par īs­tu so­dī­bu». Pro­ti, gai­dāms, ka vi­ņa iz­augs par per­so­nu, ku­rai al­laž ir savs vie­dok­lis, ku­ra in­tui­tī­vi ne­vē­las pa­kļau­ties au­to­ri­tā­tēm un ne­cieš, ka jā­pil­da kā­di rī­ko­ju­mi vai no­rā­dī­ju­mi. Tie­sa, Ra­sels Grānts uz­reiz at­zīst, ka to kaut da­ļē­ji var kom­pen­sēt Ve­ne­ras at­ra­ša­nās Dvī­ņos – tas no­zī­mē, ka prin­ce­sei pie­mi­tīs dip­lo­mā­tes pras­mes un spē­ja uz kom­pro­mi­su at­ra­ša­nu. Zi­nā­mā mē­rā sa­vam ko­lē­ģim pie­krīt Džo­na­tans Kei­ners, at­zīs­tot, ka prin­ce­se pa­ma­zām par iz­vei­do­ties par sa­mē­rā pre­tru­nī­gu per­so­nī­bu. «Ta­ču at­slē­gas vārds ša­jā ga­dī­ju­mā ir «pa­ma­zām»,» la­sī­tā­jus steidz mie­ri­nāt šis as­tro­logs. Viņš uz­ska­ta, ka Šar­lo­tei zvaig­znēs ie­rak­stī­ta diez­gan lie­la at­bil­dī­bas iz­jū­ta un vi­ņa ar mil­zu pie­sar­dzī­bu at­tiek­sies pret to ie­spai­du, ko at­stāj uz ci­tiem. «Tas ne­šķiet ide­āli per­so­nai, ku­rai viss mūžs būs jā­pa­va­da me­di­ju star­me­šu gais­mā,» «The Daily Mail» rak­sta Džo­na­tans Kei­ners. «Mū­su jaun­ajai prin­ce­sei dzim­ša­nas die­na ir ta­jā pa­šā die­nā, kad Dei­vi­dam Bek­he­mam. Vi­ņi abi ir ļo­ti ap­ņē­mī­gi un iz­tu­rī­gi Vēr­ši, glu­ži tā­pat kā ka­ra­lie­ne Eli­za­be­te II,» viņš no­rā­da.

Savs īpa­šais vie­dok­lis ir as­tro­lo­ģei Pe­ni­jai Tor­nto­nei, ku­ra žur­nā­lam «Pe­op­le» prog­no­zē, ka ma­zā mei­te­ne to­mēr ne­bū­šot prin­ce­ses Di­ānas ko­pi­ja, lai gan šis tas ko­pīgs vi­ņām esot. Jā­at­gā­di­na, ka Pe­ni­ja Tor­nto­ne ap­gal­vo, ka sa­vu­laik re­gu­lā­ri snie­gu­si pa­do­mus Di­ānai un uz­ska­tā­ma par vi­ņas per­so­nī­go as­tro­lo­ģi – ci­ti ka­raļ­na­mam tu­vi cil­vē­ki gan iz­tei­ku­šies, ka tas esot pār­spī­lē­jums un pa­tie­sī­bā Di­āna ne­kad nav īpa­ši no­piet­nu uz­ma­nī­bu as­tro­lo­ģi­jai pie­vēr­su­si. Pe­ni­ja Tor­nto­ne do­mā, ka prin­ce­se Šar­lo­te būs ap­vel­tī­ta ar asu prā­tu, vi­ņai la­bi veik­sies mā­cī­bās, bet īpa­šu in­te­re­si mei­te­ne iz­rā­dīs par māk­slu, mū­zi­ku un de­jām. «Džordžs pret vi­ņu iz­tu­rē­sies aiz­bild­nie­cis­ki, un augot vi­ņi viens uz ot­ru at­stās la­bu ie­spai­du. Ta­ču, ņe­mot vē­rā at­šķi­rī­gās Mē­ness zī­mes, lai­ku pa lai­kam uz­lies­mos strī­di, un ne­do­mā­ju, ka Džor­džam ir lie­las iz­re­dzes ta­jos uz­va­rēt,» uz­ska­ta Pe­ni­ja Tor­nto­ne. Līdz­īgi bēr­nu (Džordžs ir ve­cāks par Šar­lo­ti par ne­pil­niem di­viem ga­diem) nā­kot­nes at­tie­cī­bas vēr­tē arī Džo­na­tans Kei­ners. Viņš uz­ska­ta, ka Šar­lo­te būs ap­ķē­rī­gā­ka par sa­vu brā­lī­ti un jau drīz vien vi­ņu pa­nāks at­tīs­tī­bas zi­ņā – tie­ši ša­jā brī­dī starp bēr­niem var sāk­ties kā­di kon­flik­ti. Daudz kas gan bū­šot at­ka­rīgs no tā, cik lie­la uz­ma­nī­ba ģi­me­nē tiks pie­vēr­sta kat­ram no bēr­niem, un, ņe­mot vē­rā to, ka Vil­jams un Kei­ta tiek uz­ska­tī­ti te­ju par ve­cā­ku eta­lo­niem, ie­spē­jams, no pro­blē­mām iz­do­sies iz­vai­rī­ties.

Lo­ri Rei­da pie­bilst, ka prin­ce­ses audzi­nā­ša­na ne­bū­šot vieg­la. Vēr­ša zvaig­znā­jā dzi­mu­šie jū­to­ties lai­mī­gi vien tad, kad esot sil­tu­mā, pa­ba­ro­ti un ap­rū­pē­ti, tā­pēc prin­ce­se uz­reiz sāk­šot ve­cā­kiem likt sa­prast, ja vi­ņai kas ne­pa­tiks. «Vi­ņai pa­tiks glās­ti, ta­ču ne pā­rāk lie­las uz­ma­nī­bas pie­vēr­ša­na. Vi­ņa būs māk­sli­nie­cis­ka un iz­do­mas ba­gā­ta, ie­spē­jams, sā­ku­mā sa­vu vie­dok­li ne­pa­udīs, ta­ču, kad sāks ru­nāt, vi­ņu ap­klu­si­nāt vairs ne­būs ie­spē­jams,» uz­ska­ta Lo­ri Rei­da. Ci­ti ko­lē­ģi gan jau­tā­ju­mā par at­ra­ša­nos uz­ma­nī­bas cen­trā ne­pie­krīt, uz­ska­tot, ka Šar­lo­tei vis­maz bēr­nī­bā tas būs ļo­ti pa­tī­ka­mi, lai gan līdz zi­nā­mai ro­be­žai – ka­mēr sāks iz­paus­ties vēl­me pēc ne­at­ka­rī­bas.

*

Tāpat arī mūsu žurnāla redakcija pievieno savu komentāru. Manā interpretācijā.

RE­DAK­CI­JAS VER­SI­JA

Ma­za­jai prin­ce­sei Šar­lo­tei Eli­za­be­tei Di­ānai ir ie­spē­jas iz­augt par gud­ru, in­te­lek­tu­ālu cil­vē­ku, kas vir­zās uz mēr­ķi un sa­sniedz ie­ce­rē­to. Dzī­vē sva­rī­ga sta­bi­li­tā­te un no­teik­ta lie­tu kār­tī­ba, ir dots veik­smes mo­ments, ta­ču pro­blē­mas var sa­gā­dāt jū­tī­gā uz­tve­re.

Cil­vēks būs jū­tīgs pret tu­vi­nie­ku iz­tei­cie­niem, re­ak­ci­jas vei­du (it īpa­ši tas at­tie­cas uz dzī­ves par­tne­ri, tu­vi­nie­kiem un ko­lē­ģiem), var būt iek­šē­jā ne­dro­šī­ba un šau­bas, kas jā­pār­var.

Sva­rī­gas at­tie­cī­bas ar ve­cā­kiem, it īpa­ši ar mā­ti. Diem­žēl ša­jā jo­mā var ras­ties pro­blē­mas. In­di­vi­du­āla­jā as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir kom­bi­nā­ci­jas, kas no­rā­da uz stin­gru mā­jas dzī­vi, kas var iz­rai­sīt stūr­gal­vī­bu un pik­tu­mu. Tur­klāt kar­mis­ki prin­ce­sei uz­lik­ta at­bil­dī­ba par dzim­tas lie­tām un pie­nā­ku­mi pret to.

Ta­jā pa­šā lai­kā ir la­bas kom­bi­nā­ci­jas, lai ģi­me­ni iz­vei­do­tu diez­gan sek­mī­gi. Sirds­lie­tās trau­cēt gan var ten­kas un ci­tu cil­vē­ku ie­jauk­ša­nās. Tur­klāt, rau­go­ties uz kar­ti, ro­das jau­tā­jums – vai Šar­lo­tei Eli­za­be­tei Di­ānai būs ie­spē­jas iz­iet par sie­vu pie cil­vē­ka, ku­ru vi­ņa mī­lēs, vai ka­raļ­nams no­teiks iz­de­vī­gā­ko par­ti­ju? Past­āv lie­la ie­spē­ja­mī­ba, ka kā­dā dzī­ves pos­mā ro­das klu­sas sim­pā­ti­jas, kas nav pub­lis­ko­ja­mas.

Prin­ce­se būs sim­pā­tis­ka, mā­cēs ko­mu­ni­cēt, ko­ķe­tēt un la­bi iz­ska­tī­ties. Cil­vē­kam no da­bas do­tas spē­jas pa­sniegt se­vi sa­bied­rī­bā, «strā­dāt uz pub­li­ku». Sva­rī­gas būs sa­bied­ris­kās ak­ti­vi­tā­tes, lab­da­rī­ba, lie­lu vie­tu dzī­vē ie­ņems drau­gi un pa­sā­ku­mi. Ir do­tas ie­spē­jas daudz sa­sniegt un pie­rā­dīt se­vi pro­fe­si­onā­la­jā jo­mā, kar­je­rā, biz­ne­sā.

Guna Kārkliņa, galvenā redaktore

 

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

548 iesaka šo blogu

Balsot