Dzī­ves ce­ļa kar­te. Progresijas

Rūta Mežavilka, speciāli „Praktiskajai Astroloģijai”

Prog­re­si­jas ir vie­na no prog­nos­tis­kās as­tro­lo­ģi­jas dar­ba me­to­dēm, kas ļauj sa­prast, kā­dā no dzī­ves pos­miem cil­vēks at­ro­das un kas vi­ņu va­rē­tu gai­dīt nā­kot­nē.

Ir vai­rā­kas prog­re­si­ju me­to­des, un vis­pla­šāk iz­pla­tī­tā no tām ir vie­nas die­nas pie­lī­dzi­nā­ša­na vie­nam ga­dam cil­vē­ka dzī­vē, pro­ti, pirm­ā die­na pēc dzim­ša­nas at­bilst jaun­dzi­mu­šā pir­ma­jam dzī­ves ga­dam, ot­rā die­na – ot­ra­jam, tre­šā – tre­ša­jam utt.

Pie­mērs: cil­vēks dzi­mis 1971. ga­da 7. mar­tā plkst. 2.10 Rī­gā. Tā­tad 2015. ga­da ok­tob­rī, cil­vē­ka 45 dzī­ves ga­dā, ska­tā­mies «zvaig­žņu stā­vok­li» 1971. ga­da 22. ap­rī­lī (8. marts + 45 die­nas).

Pirm­sda­to­ru ērā as­tro­lo­gi vei­ca sa­rež­ģī­tas kal­ku­lā­ci­jas prog­re­si­ju kar­tes iz­vei­do­ša­nai, ta­ču mūs­die­nās to var ātr­i pa­veikt ar da­žiem da­to­rpe­les klik­šķiem. Prog­re­si­ju ap­rē­ķi­nus pie­dā­vā vai­rums spe­ci­ali­zē­to as­tro­lo­gu prog­ram­mu, tie pie­eja­mi arī on­lai­nā, pie­mē­ram, por­tā­lā «as­tro.com».

 Ātr­ās un lē­nās pla­nē­tas

Ska­to­ties prog­re­si­jas, vis­lie­lā­ko uz­ma­nī­bu as­tro­lo­gi pie­vērš «ātr­ajām» pla­nē­tām – Sau­lei, Mer­ku­ram, Ve­ne­rai, Mar­sam un jo īpa­ši – Mē­ne­sim, jo tās prog­re­si­ju kar­tē cil­vē­ka dzī­ves lai­kā pār­var vis­lie­lā­ko at­tā­lu­mu. Prog­re­sī­vā Sau­le dzī­ves ka­len­dā­ra­jā ga­dā veic ap­tu­ve­ni vie­nu zo­di­aka grā­du, prog­re­sī­vais Mer­kurs – arī ap­mē­ram tik­pat, at­ka­rī­bā no tā, cik «ātrs» tas ir na­tā­la­jā kar­tē. Ja pie­dzim­ša­nas brī­dī tas ir bi­jis ret­ro­grā­da­jā cil­pā un līdz ar to lēns vai stā­vē­jis uz vie­tas, pro­ti, bi­jis sta­ci­onārs, tad var būt, ka cil­vē­ka prog­re­sī­va­jā kar­tē tas vai­rā­kus ga­dus at­ro­das vie­nā un ta­jā pa­šā grā­dā. Cil­vē­ka dzī­ves lai­kā, ja cil­vēks dzi­mis zī­mes bei­gās, prog­re­sī­vā Sau­le var no­mai­nīt trīs vai pat četr­as zo­di­aka zī­mes. Līdz­īgi ir arī ar Ve­ne­ru un Mar­su, vien Marss ir vēl ne­daudz lē­nāks – tas vie­nu zo­di­aka grā­du nor­mā­li veic ap­tu­ve­ni di­vos ga­dos. Ta­ču vi­sāt­rā­kais no pla­nē­tām ir prog­re­sī­vais Mē­ness – tas vie­nu grā­du veic ap­tu­ve­ni vie­nā cil­vē­ka dzī­ves ka­len­dā­ra­jā mē­ne­sī, sa­vu­kārt vie­nu zo­di­aka zī­mi – 30 grā­dus – no­iet ap­tu­ve­ni di­vos līdz div­ar­pus ga­dos. Bet vi­su zo­di­aka ap­li tas veic ap­tu­ve­ni div­des­mit de­vi­ņos ga­dos – prog­re­sī­vais Mē­ness, ap­me­tis lo­ku, at­grie­žas zī­mē un grā­dā, kur tas at­ra­dies pie­dzim­ša­nas brī­dī.

*

Pie­mērs. Ja cil­vē­ka na­tā­la­jā jeb pie­dzim­ša­nas kar­tē Sau­le at­ro­das Auna zī­mes nul­lta­jā grā­dā, tad prog­re­sī­vā Sau­le dzī­ves 45. ga­dā būs vei­ku­si ap­mē­ram 45 lo­ka grā­dus un at­ra­dī­sies Vēr­ša zī­mes 15. grā­dā.

Prog­re­si­jas – dzī­ves ce­ļa kar­te

Brī­žus, kad prog­re­sī­vais Mē­ness mai­na zo­di­aka zī­mi, cil­vēks pa­ras­ti sa­jūt diez­gan la­bi – mai­nās emo­ci­onā­lā uz­tve­re un tās lie­tas, ko pa­ras­ti vis­vai­rāk aso­ci­ējam ar Mē­ne­si. Gan pa­šam cil­vē­kam var šķist, ka vi­ņa dzī­ves «no­ska­ņa» ir pēk­šņi mai­nī­ju­sies, gan arī ap­kār­tē­jiem var lik­ties, ka cil­vēks kļu­vis ci­tāds. Ta­ču prog­re­sī­vā Mē­ness vir­zī­bai cau­ri zo­di­akam ir arī daudz pla­šāks, tāl­ejo­šāks kon­teksts – tā ir sa­va vei­da cil­vē­ka dzī­ves ce­ļa kar­te, vi­ņa dzī­ves «fons», tē­lai­ni iz­sa­ko­ties – pil­dī­jums, struk­tū­ra. Caur prog­re­sī­vā Mē­ness gai­tu va­ram iz­se­kot tam, kā cil­vē­ka dzī­vē īs­te­no­jas na­tā­lās kar­tes po­ten­ci­āls.

Tā­pēc, pē­tot prog­re­si­jas, as­tro­lo­gi vis­pirms pie­vērš uz­ma­nī­bu tie­ši Mē­ne­sim – ku­rā no zo­di­aka zī­mēm tas at­ro­das, kā­dus as­pek­tus vei­do ar pā­rē­jām prog­re­sī­va­jām pla­nē­tām, jo īpa­ši Sau­li, Sa­tur­nu, Mer­ku­ru, Ve­ne­ru, Mar­su, Ju­pi­te­ru, kā arī – na­tā­lo Mē­ne­si.

 

Pro­tams, jā­at­ce­ras, ka, prog­no­zē­jot kā­dus ie­spē­ja­mus no­ti­ku­mus vai ten­den­ces cil­vē­ka dzī­vē, gal­ve­nais at­skai­tes punkts ir un pa­liek na­tā­lā kar­te. Ja kāds no­ti­kums na­tā­la­jā kar­tē «nav pa­re­dzēts», tad ie­spē­ja, ka tas īs­te­no­sies, pat ja prog­re­sī­va­jā kar­tē būs it kā pie­mē­ro­ti ap­stāk­ļi, ir ār­kār­tī­gi nie­cī­ga. Pie­mē­ram – sie­vie­tei na­tā­la­jā kar­tē ir vai­rā­kas kom­bi­nā­ci­jas, kas no­rā­da uz sie­viš­ķās ve­se­lī­bas pro­blē­mām un ne­aug­lī­bu, tai skai­tā – na­tā­lā Mē­ness kvad­rāts ar Urā­nu. At­tie­cī­gi – bēr­nu nav, lai gan vi­ņa ga­diem cen­šas pie tiem tikt. Na­tā­la­jam Mē­ne­sim vir­zo­ties pa zo­di­aku un iz­vei­do­jot har­mo­nis­ku as­pek­tu ar Ju­pi­te­ru, kas tra­di­ci­onā­li tiek uz­ska­tīts par vie­nu no bēr­na ie­ņem­ša­nai lab­vē­lī­giem as­tro­lo­ģis­ka­jiem mo­men­tiem, sie­vie­te diem­žēl stā­vok­lī ne­pa­liek – na­tā­lās kar­tes ie­ro­be­žo­ju­mi tam ir šķēr­slis. To­mēr har­mo­nis­kā ener­ģi­jas plūs­ma, ko dzī­vē ra­dī­jis šis as­pekts, ir sa­jū­ta­ma – sie­vie­tei uz­la­bo­jas ve­se­lī­ba, mā­jā ie­nāk lo­lots māj­dzīv­nieks, bēr­ni dzimst vi­ņas ra­du lo­kā, ie­spē­ja­ma adop­ci­ja u.tml.

Krie­vu as­tro­logs Ser­gejs Šes­to­pa­lovs, viens no le­ģen­dā­rā Vron­ska skol­nie­kiem un Pē­ter­bur­gas As­tro­lo­ģi­jas aka­dē­mi­jas di­bi­nā­tājs, lai at­bil­dē­tu uz kā­du klien­ta jau­tā­ju­mu, pie­mē­ram, «Vai es nā­kam­gad ie­pa­zī­šos un ap­pre­cē­šos?», se­ko strik­ti no­teik­tam al­go­rit­mam – vis­pirms na­tā­lās kar­tes ana­lī­ze – kā­di ir part­ner­at­tie­cī­bu in­di­ka­to­ri, tad pie­vēr­šas prog­re­si­jām – vai šāds no­ti­kums ie­spē­jams tie­ši nā­kam­gad, un vis­bei­dzot ska­tās tran­zī­to pla­nē­tu ie­tek­mi – vai tās vei­do at­tie­cī­gus as­pek­tus ar na­tā­la­jām pla­nē­tām. Pē­dē­jo krie­vu as­tro­lo­ģi­jas kla­si­ķis ana­li­zē t.s. Sau­les at­grie­ša­nās jeb «so­lar re­turn» kar­ti. Ti­kai vi­su šo me­to­žu kop­sum­ma var sniegt at­bil­di un ie­zī­mēt kon­krē­tu lai­ka pos­mu, kad ie­spē­ja­ma no­zī­mī­gā ie­pa­zī­ša­nās.

 

Prog­re­sī­vais Mē­ness zo­di­aka zī­mēs

Auns. Dzī­vē pa­rā­dās svai­gas ener­ģi­jas pie­plū­dums. Pēc mie­rī­gā un plū­de­nā Ziv­ju pe­ri­oda šī ir diez­gan kra­sa pār­mai­ņa. Var būt sa­jū­ta, ka «mig­la no­krīt no acīm». Cil­vēks, ku­ra prog­re­sī­vais Mē­ness ie­gā­jis Auna zī­mē, kļūst uz­stā­jī­gāks, ka­rei­vī­gāks, im­pul­sī­vāks sa­vās iz­paus­mēs, vār­du sa­kot, aunis­kāks. Ie­spē­jams, ra­dī­sies spēks bei­dzot veikt kā­das il­gi iz­sap­ņo­tas pār­mai­ņas dzī­vē. Laiks, kad ne­pie­cie­ša­ma ak­tī­va dzī­ves po­zī­ci­ja. Ne­ga­tī­vās ie­zī­mes – ego­isms, ne­pa­cie­tī­ba, ag­re­si­vi­tā­te, tiek­sme uz strī­diem. Pro­tams, ir jā­ņem vē­rā, ku­rā no zī­mēm at­ro­das na­tā­lais Mē­ness – Vē­zi par Aunu ne­pār­tai­sī­si!

 

Vēr­sis. Ban­go­jo­šā un pār­i plūs­to­šā «Auna pe­ri­oda» ener­ģi­ja kļūst pie­ze­mē­tā­ka. At­slā­bums – gan ga­rīgs, gan fi­zisks, pat slin­kums. Cil­vē­ku vai­rāk in­te­re­sē ne­vis pa­sau­les ie­ka­ro­ša­na un se­vis pie­rā­dī­ša­na, bet gan «vēr­sis­kās» lie­tas – kom­forts, mā­jās bū­ša­na, fi­zis­kais ķer­me­nis, skais­tum­kop­ša­na. Šis ir laiks, kad mie­rī­gi un pa­cie­tī­gi «audzēt» pirms tam ie­ka­ro­to.

 

Dvī­ņi. At­pū­tas pe­ri­ods ga­lā, laiks at­kal ak­tī­vi dar­bo­ties. Dzī­ves in­ter­ešu fo­kuss no fi­zis­ki ma­te­ri­ālā plā­na pie­vēr­šas men­tā­la­jām lie­tām. Ie­plūst jaun­a in­for­mā­ci­ja, jaun­as ide­jas, ro­das jaun­as in­te­re­ses. Cil­vē­ka prāts ša­jā pe­ri­odā pra­sās tikt no­dar­bi­nāts. Prog­re­sī­vais Mē­ness Dvī­ņos al­laž ir kā ziņ­kā­rīgs bērns, kas gro­zās, bak­stās un ne­mi­tī­gi uz­dod jau­tā­ju­mus – kā­pēc? Ak tad ši­tā! Šo pos­mu liet­de­rī­gi iz­man­tot mā­cī­bām, in­te­lek­tu­āli ra­do­šām no­dar­bēm. Kad mans prog­re­sī­vais Mē­ness gā­ja cau­ri Dvī­ņiem, es sā­ku in­te­re­sē­ties par as­tro­lo­ģi­ju un sa­sta­pu sa­vu sko­lo­tā­ju.

 

Vē­zis. Šeit Mē­ness ir «sa­vā ele­men­tā» – pro­ti, zī­mē, ku­rā tas, at­bil­sto­ši as­tro­lo­ģi­jas tra­dī­ci­jai, ir «vald­nieks». Mā­tiš­ķums, jū­tī­gums, emo­ci­ona­li­tā­te – tas viss šeit var krāš­ņi iz­paus­ties. Sva­rī­ga ir dro­šī­bas iz­jū­ta, dzī­ves fo­kuss no ār­pa­sau­les un jaun­as in­for­mā­ci­jas iz­zi­nā­ša­nas at­kal pār­vir­zās uz cil­vē­ka iek­šē­jo, emo­ci­onā­lo dzī­vi. Priekš­plā­nā iz­vir­zās ģi­me­ne, ve­cā­ki, dzim­tas sak­nes. «Lig­zdas vī­ša­na» no­tiek bie­ži vien arī pa­vi­sam bur­tis­kā no­zī­mē. Šo pos­mu sa­vā dzī­vē at­ce­ros kā ilg­sto­šu un pa­ma­tī­gu sa­va pirm­ā dzī­vok­ļa re­mont­a un ie­kār­to­ša­nas pe­ri­odu.

 

Lau­va. At­kal jaun­a fo­ku­sa mai­ņa – šo­reiz no iekš­pu­ses uz ār­pa­sau­li. Lie­nam ār­ā no Vē­ža «alas» un do­da­mies svi­nēt dzī­vi. Ja ne­mā­kam, tad šeit ir jā­ie­mā­cās spē­les prieks. Paš­iz­paus­me un ra­do­šums ir šā pe­ri­oda at­slēg­vār­di. Labs laiks ska­tu­ves māk­sli­nie­kiem. Ne­ga­tī­vās ie­zī­mes – pār­lie­cīgs ego­cen­tris­kums, uz­pū­tī­ba, ne­sa­val­dī­ba. Kaut kā­dā zi­ņā šis pe­ri­ods ir līdz­īgs Auna pos­mam – abas ir Uguns sti­hi­jas zī­mes.

 

Jau­na­va. Svēt­ki bei­gu­šies, vie­si do­das prom, jā­sāk uz­kopt. Bal­les ka­ra­lie­nei ne­at­liek ne­kas cits kā ņemt ro­kā lu­pa­tu un spai­ni un ķer­ties pie dar­ba. Priekš­plā­nā iz­vir­zās da­žā­du lī­me­ņu dzī­ves sa­kār­to­tī­bas jau­tā­ju­mi – gan fi­zis­kās, gan men­tā­lās. Skaid­rī­bas un kār­tī­bas ie­vie­ša­nas laiks. Jau­na­va mēdz būt sī­ku­mai­na un pie­ka­sī­ga – ne­pie­cie­ša­ma paš­dis­cip­lī­na. Var būt jā­ri­si­na arī fi­zis­kās ve­se­lī­bas pro­blē­mas.

 

Sva­ri. Pēc jau­na­vis­kā «Peln­ruš­ķī­tes pe­ri­oda» esam ga­ta­vi se­vi stā­dīt priekš­ā pa­sau­lei – po­ten­ci­āla­jiem par­tne­riem. Sva­ri no cil­vē­ka pra­sa ga­ta­vī­bu vei­dot at­tie­cī­bas, uz­tu­rēt tās. Ja Jau­na­vas lai­kā ir la­bi past­rā­dāts, tad šeit va­ram ie­vākt ra­žu – jaun­u līdz­sva­ru, jaun­u lī­me­ni. Ne­re­ti tas no­tiek diez­gan bur­tis­ki – prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim no Jau­na­vas ie­ejot Sva­ros, cil­vē­ki mēdz mai­nīt ap­ģēr­ba sti­lu un se­vis pa­snieg­ša­nas vei­du.

 

Skor­pi­ons. Pa­ras­ti viens no grū­tā­ka­jiem pos­miem prog­re­sī­vā Mē­ness ce­ļā. Pār­eja no Sva­ru vieg­lu­ma un ele­gan­ces uz Skor­pi­ona dzī­ļu pa­sau­li mēdz būt sā­pī­ga. Šeit bie­ži sa­sto­pa­mies ar nā­vi, at­tie­cī­bu iz­juk­ša­nu. Skor­pi­ons mēdz būt ne­žē­līgs, un pirm­ām kār­tām tas pie­pra­sa spē­ju būt ne­žē­lī­gam pret se­vi. Skor­pi­ona pe­ri­odā mēdz uz­pel­dēt ve­cas fo­bi­jas, slēp­tas bai­les, no ku­rām ir jā­tiek va­ļā, un bie­ži vien tas no­tiek caur sā­pī­gu, bet trans­for­mē­jo­šu pie­re­dzi. Vai nu mir­sti, vai mai­nies uz augš­u – tas ir Skor­pi­ons. Pēc Skor­pi­ona pos­ma dzī­ve ne­kad vairs nav tā­da kā ie­priekš. Man per­so­nī­gi šis posms bi­ja ār­kār­tī­gi vēr­tīgs – aiz­gā­ju no ru­tī­nas dar­ba, uz­rak­stī­ju ro­mā­nu, kurš vē­lāk ie­gu­va bal­vu li­te­ra­tū­rā, un pa­šās Skor­pi­ona lai­ka bei­gās pār­trau­cu ļo­ti ilg­sto­šas, bet jau sen ne­dzī­vas at­tie­cī­bas.

 

Strēl­nieks. Pēc emo­ci­onā­li in­ten­sī­vā Skor­pi­ona pos­ma prog­re­sī­vais Mē­ness Strēl­nie­kā jū­tas glu­ži kā iz­laists no sa­do­ma­zo­his­tu klu­ba mel­ni sar­ka­na­jiem in­ter­je­riem svai­gā, spir­gtā kal­nu aina­vā. Va­ram do­ties ce­ļo­ju­mā – vai nu fi­zis­kā, vai ga­rī­gā. Ja Skor­pi­ona pos­ma darbs ir pa­veikts sek­mī­gi, šeit jū­tam pa­tie­su at­brī­vo­tī­bu. Pa­ve­ras jaun­as ie­spē­jas, un, kas sva­rī­gi – tiek pār­vēr­tē­ta ie­priek­šē­jā pie­re­dze, va­ram pat pie­dzī­vot īs­tas at­klās­mes. Šis ir tāds «at­vēr­to dur­vju» laiks. Es ša­jā pos­mā at­ra­du jaun­u dar­bu un sa­sta­pu sa­vu ta­ga­dē­jo dzī­ves­bied­ru – un šīs at­tie­cī­bas ra­di­kā­li at­šķī­rās no ie­priek­šē­jām.

 

Me­žā­zis. Pēc en­tu­zi­as­tis­kā un spon­tā­nā Strēl­nie­ka se­ko at­kal kār­tē­jais dar­ba posms – Ze­mes ele­men­ta zī­me Me­žā­zis ir viens no pra­sī­gā­ka­jiem «dar­ba de­vē­jiem». Šis pe­ri­ods liek kon­cen­trē­ties dzī­ves il­gter­mi­ņa mēr­ķiem. At­šķi­rī­bā no «maz­liet pa gai­su» Strēl­nie­ka Me­žā­zis ir re­ālists un gai­sa pi­lis celt ne­mēdz. Kad mans prog­re­sī­vais Mē­ness ie­gā­ja Me­žā­zī, mēs ar vī­ru no­pir­kām ne­pa­beig­tu jaun­bū­vi Pie­rī­gā un pa­šu spē­kiem sā­kām to pār­bū­vēt. Ne­kad ie­priekš sa­vā dzī­vē ne­bi­ju tik daudz fi­zis­ki strā­dā­ju­si – gal­ve­no­kārt ra­ku­si zem­i. Vie­na ne­bei­dza­ma rak­ša­na un be­to­nē­ša­na, tā­du es at­ce­ros Me­žā­zi. Ta­ču šim bū­vē­ša­nas un rak­ša­nas dar­bam nav ob­li­gā­ti jā­būt bur­tis­kam, tas var būt arī men­tāls, ga­rīgs darbs, ku­ra re­zul­tā­tā cil­vēks iz­vei­do jaun­us pa­ma­tus sa­vai dzī­vei.

 

Ūdens­vīrs. Me­žā­ža at­slēg­vār­di ir struk­tū­ra un va­ra, bet Ūdens­vīrs tra­di­ci­onā­li tiek uz­ska­tīts par dum­pi­nie­ku. Ta­ču īs­te­nī­bā Ūdens­vī­ra jau­tā­jums ir – kā­da tam vi­sam jē­ga? Ja jē­gas nav, Ūdens­vīrs tie­šām sa­dum­po­jas un var brī­vī­bas mek­lē­ju­mos arī aiziet, pa­me­tis vi­su līdz šim sa­bū­vē­to. Un tā bie­ži vien rī­ko­jas cil­vē­ki, prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim no Me­žā­ža ie­ejot Ūdens­vī­rā – it kā im­pul­sī­vi pa­met la­bi at­al­go­tus dar­bus, lai no­dar­bo­tos ar, pie­mē­ram, eko­pre­ču ra­žo­ša­nu. Ūdens­vī­ra posms ir laiks, kad pēc sma­gās «ru­kā­ša­nas» cil­vēks pa­ceļ gal­vu no ze­mes un ie­rau­ga de­be­sis. (Es ša­jā lai­kā sā­ku rak­stīt šīs ma­zās ese­jas par as­tro­lo­ģi­ju.)

 

Zi­vis. Ūdens­vī­ra pe­ri­ods var būt vi­sai ner­vozs un stre­sains, ta­ču, prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim ie­ejot Zi­vīs, vai­rā­kums cil­vē­ku mēdz no­mie­ri­nā­ties un kļūt ap­ce­rī­gā­ki. Vie­na no pir­ma­jā sa­jū­tām, prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim mai­not zī­mi – ūdens­vī­ris­kā ne­pa­cie­tī­ba – at­stāj ķer­me­ni tī­ri fi­zis­ki. Cil­vēks var sākt tī­ri in­tui­tī­vi iz­just sa­vu vie­no­tī­bu ar kaut ko lie­lā­ku – da­bu, pa­sau­li, Die­vu. Ie­spē­ja­ma pie­vēr­ša­nās re­li­ģi­jai, ga­rī­gi mek­lē­ju­mi, vēl­me no­ro­be­žo­ties no pa­sau­les, «ie­iet se­vī», lai uz­krā­tu ener­ģi­ju se­ko­jo­ša­jam jaun­ajam zo­di­aka cik­lam. Šis nav laiks in­ten­sī­vam dar­bam un spil­gtai sa­bied­ris­ka­jai dzī­vei. Ne­ga­tī­vā pus­e – slīg­ša­na ilū­zi­jās, risks no­nākt nar­ko­ti­ku vai al­ko­ho­la at­ka­rī­bā.

 

P.S. Tur­pi­nā­jums sekos. Stās­tī­sim par prog­re­sī­vā Mē­ness gai­tu cau­ri na­tā­lās kar­tes mā­jām un sva­rī­gā­ka­jiem prog­re­sī­vā Mē­ness as­pek­tiem ar prog­re­sī­vo Sau­li, Sa­tur­nu un ci­tām pla­nē­tām.

*

@ teksta izmantošanas gadījumā atsauce uz žurnālu „Praktiskā Astroloģija” obligāta.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot