Kā jau zināms, Mēnesim mūsu sadzīvē (un astroloģijā) ir liela nozīme. Tas nosaka ne tikai emocionālo stāvokli, bet arī dienu fonu. Daudzi sekmīgi izmanto Mēness dienu kalendārus, citi skatās uz Mēness atrašanos zodiakā. Skaidrs ir viens - katram pašam jāuzkrāj pieredze un pašam jānonāk pie secinājumiem, kas tieši viņam vislabāk "strādā".

Tā kā mājas darbi, neraugoties uz Sauli Vēzī, nav mana stihija, iemēģināju pēc šī kalendāra saimniekošanai vislabākās dienas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu ar darāmo galā. 4., 6., 10., 14., 20., 22., 23. ir gana labas. Bet varbūt - viss notiek mūsu galvās:):) Lai vai kā - iedvesmai dalos informācijā.

Pirm­ā Mē­ness die­na. Der sī­kiem, ne­no­zī­mī­giem dar­bi­ņiem. Ne­va­jag uz­sākt re­mont­u vai bū­tis­kus pār­kār­to­ju­mus. Va­rat plā­not turp­mā­kos dar­bus un pir­ku­mus.

Ot­rā Mē­ness die­na. Pie­mē­ro­ta da­žā­diem mā­jas dar­biem. Ie­vie­siet kār­tī­bu, sa­šķi­ro­jiet lie­tas, iz­me­tiet ne­va­ja­dzī­go. Se­nos lai­kos uz­ska­tī­ja, ka ot­ra­jā Mē­ness die­nā la­bi sākt mā­jas būv­nie­cī­bu, bet ne­drīkst cept mai­zi.

Tre­šā Mē­ness die­na. Jā­ķe­ras pie da­rā­mā, kas pra­sa fi­zis­ku pie­pū­li, šo­dien tas sa­mē­rā vieg­li ies no ro­kas. Va­rat uz­sākt būv­dar­bus, rakt aku.

Ce­tur­tā Mē­ness die­na. La­bi dar­bo­ties ar ko­ku. Un nav īpa­šas no­zī­mes, ko ga­ta­vo­jie­ties da­rīt – ēve­lēt, vei­dot kok­grie­zu­mus vai maz­gāt dē­ļu vai par­ke­ta grī­du. Jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā ga­la­re­zul­tāts būs veik­smīgs. At­ri­si­nā­sies saim­nie­cis­kas pro­blē­mas, un at­ra­dī­sies no­klī­du­šas man­tas.

Piekt­ā Mē­ness die­na. Mā­jas dar­bi jā­no­liek ma­lā, da­riet ti­kai to, kas ne­kā­di ne­var pa­gai­dīt.

Ses­tā Mē­ness die­na. Ļo­ti saim­nie­cisks laiks. Pat ne­pa­ma­nī­siet, kā bū­siet ti­ku­ši ga­lā ar vis­grū­tā­ka­jiem pie­nā­ku­miem.

Sep­tī­tā Mē­ness die­na. Ja ie­priek­šē­jā die­nā kaut ko to­mēr ne­pa­spē­jāt, to tik­pat vieg­li pa­beig­siet šo­dien, sek­mī­gi tik­siet ga­lā ar ie­ka­vē­to. Ie­gā­dā­jie­ties saim­nie­cī­bas pre­ces il­gā­kam lai­kam.

As­to­tā Mē­ness die­na. Der ne­lie­liem mā­jas dar­biem, it īpa­ši tā­diem, kas sais­tās ar lab­ie­kār­to­ša­nu. Veik­smīgs laiks saim­nie­cis­kiem pir­ku­miem mā­jai un ģi­me­nei. La­bi šūt, bet ne­va­jag dar­bo­ties ar zem­i un ūde­ni – ne­rī­ko­jiet lie­lo ve­ļas die­nu un grī­das ti­kai uz­slau­kiet ar vieg­li mit­ru lu­pa­tu. Va­rat sa­šķi­rot un iz­mest ne­va­ja­dzī­gās lie­tas. Va­rat veikt mā­jok­ļa at­tī­rī­ša­nu ar sve­ci, uguns sa­de­dzi­nās ne­ga­tī­vās ener­ģi­jas.

De­vī­tā Mē­ness die­na. Da­riet ti­kai vieg­los mā­jas dar­bus, ša­jā die­nā nav vē­la­ma lie­la fi­zis­kā slo­dze. Ne­va­jag sākt re­mont­u, būv­dar­bus, nav vē­la­mi gald­nie­cī­bas vai at­slēdz­nie­ku dar­bi, jā­sar­gās no trau­mām. Iz­me­tiet ve­cās man­tas un at­tī­riet tel­pas ener­ģē­tis­ki.

Des­mi­tā Mē­ness die­na. Der no­piet­niem saim­nie­cī­bas dar­biem. Var sākt būv­nie­cī­bu, re­mont­u vai veikt ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­nu.

Vien­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Iz­do­sies tī­rī­ša­na, kār­tī­bas ie­vie­ša­na un man­tu sa­šķi­ro­ša­na. Pa­da­riet dar­bu līdz ga­lam. La­bi uz­sākt celt­nie­cī­bas dar­bus, ko pa­re­dzēts pa­beigt īsā lai­kā.

Div­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Mā­jas dar­biem nav pā­rāk veik­smī­ga, da­riet ti­kai pa­šu ne­pie­cie­ša­mā­ko. Va­rat dar­bo­ties dār­zā.

Trīs­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Lie­lisks laiks re­mont­am, lie­liem saim­nie­cī­bas dar­biem, mai­zes cep­ša­nai. Sek­mī­ga saim­nie­cī­bas pre­ču ie­gā­de.

Četr­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Veik­sies sva­rī­gi saim­nie­cī­bas dar­bi, re­monts, ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­na. Da­riet to vi­su mū­zi­kas pa­va­dī­bā, darbs pa­lī­dzēs mai­nī­ties uz la­bo pus­i.

Piec­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Va­rat veikt dar­bus, kas ne­pra­sa lie­lu slo­dzi, jā­rē­ķi­nās, ka ie­spē­ja­mi kā­di šķēr­šļi. Iz­me­tiet ne­va­ja­dzī­gās lie­tas un vei­ciet uz­kop­ša­nu.

Seš­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Lie­lis­ki der vis­da­žā­dā­ka­jiem mā­jas dar­biem. Īpa­ši la­bi maz­gāt grī­das un tī­rīt pu­tek­ļus.

Sep­tiņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. An­tī­ka­jā pa­sau­lē ša­jā die­nā go­di­nā­ja vī­na die­vu Di­onī­su, un pa­do­mā­jiet pa­ši – kā­da tad strā­dā­ša­na! Lie­ciet da­rā­mo pie ma­las un pa­lu­ti­niet se­vi ar kaut ko pa­tī­ka­mu.

As­toņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Da­riet to, kas šo­brīd jā­da­ra, arī dar­bus, kas pra­sa lie­lu pie­pū­li un lie­kas šķie­ta­mi ne­pa­vei­ca­mi

De­viņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Dar­bo­jo­ties ar ugu­ni, kar­stiem vai asiem priekš­me­tiem, jā­būt uz­ma­nī­gam un jā­do­mā par dro­šī­bu. Sa­ko­piet mā­ju, iz­me­tiet ne­va­ja­dzī­gās lie­tas, at­tī­riet tel­pas ener­ģē­tis­ki.

Div­des­mi­tā Mē­ness die­na. Mā­jas dar­bus ne­va­ja­dzē­tu ie­plā­not. Da­riet ti­kai to, bez kā tie­šām nav ie­spē­jams iz­tikt.

Div­des­mit pirm­ā Mē­ness die­na. Veik­sme vis­da­žā­dā­ka­jos mā­jas dar­bos, viss no­tiks bez īpa­šas pie­pū­les.

Div­des­mit ot­rā Mē­ness die­na. Va­rat ie­plā­not sma­gus un sva­rī­gus pa­sā­ku­mus.

Div­des­mit tre­šā Mē­ness die­na. Ļo­ti pie­mē­ro­ta saim­nie­cis­ka­jiem dar­biem. It īpa­ši no ro­kas ies uz­kop­ša­na, ve­co man­tu iz­me­ša­na un in­ter­je­ra uz­la­bo­ša­na.

Div­des­mit ce­tur­tā Mē­ness die­na. Labs laiks būv­dar­biem. Se­nas le­ģen­das vēs­ta, ka tie­ši ša­jā Mē­ness die­nā pa­ras­ti ti­ku­si uz­sāk­ta pi­ra­mī­du celt­nie­cī­ba. Va­rat re­mon­tēt, pār­kār­tot mā­jok­li un lab­ie­kār­tot te­ri­to­ri­ju.

Div­des­mit piekt­ā Mē­ness die­na. Ne­stei­dzī­gi ap­da­riet sī­kus mā­jas dar­bi­ņus. Die­na nav pie­mē­ro­ta ātr­iem dar­biem, kam ne­pie­cie­ša­mi tū­lī­tē­ji re­zul­tā­ti. Vei­ciet vi­su pa­ma­zām – so­li pa so­lim. Sek­mī­ga uz­kop­ša­na un mā­jas ener­ģē­tis­kā at­tī­rī­ša­na.

Div­des­mit ses­tā Mē­ness die­na. Sa­rež­ģī­ta un diez­gan no­mā­co­ša. Ja kaut kas ne­iet no ro­kas, ne­pū­lie­ties, pa­veik­siet vē­lāk.

Div­des­mit sep­tī­tā Mē­ness die­na. Sa­dzī­vis­kas lie­tas at­lie­ciet ma­lā, va­rat at­tī­rīt mā­jok­li ener­ģē­tis­ki un at­pūs­ties, uz­krā­jot spē­kus.

Div­des­mit as­to­tā Mē­ness die­na. Ar saim­nie­cis­ka­jiem dar­biem ne­va­ja­dzē­tu pār­pū­lē­ties, bet, ja vē­la­ties, va­rat sa­rī­kot ve­ļas die­nu, veikt uz­kop­ša­nu un iz­mest ne­va­ja­dzī­gus priekš­me­tus, kas lie­ki aiz­ņē­mu­ši vie­tu.

Div­des­mit de­vī­tā Mē­ness die­na. Brī­niš­ķī­ga ve­ļas die­na, maz­gā­ja­mie lī­dzek­ļi da­rīs brī­nu­mus, un ne­tī­ru­mi iz­zu­dīs vieg­li. Ar asiem, kar­stiem un sma­giem priekš­me­tiem rī­ko­jie­ties uz­ma­nī­gi. Strā­dā­jot ar teh­ni­ku, ie­vē­ro­jiet in­struk­ci­jas.

Trīs­des­mi­tā Mē­ness die­na. Iz­do­sies tī­rī­ša­nas dar­bi, ve­ļas maz­gā­ša­na, tel­pu iz­dai­ļo­ša­na. Ne­va­ja­dzē­tu pā­rāk pār­pū­lē­ties. Pa­ma­zām, pa­lē­nām. 

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot