Tra­ģis­kā vil­cie­na avā­ri­ja San­tja­go de Kom­pos­te­lā ra­dī­ja daudz jau­tā­ju­mu, uz ku­riem grū­ti rast at­bil­des. Tā brī­ža as­tro­lo­ģis­kās kom­bi­nā­ci­jas no­rā­da uz pa­aug­sti­nā­tiem teh­nis­kiem ris­kiem, kā arī piln­mē­ness ie­tek­mi.

P.S. Avārijas brīža fonā ir kombinācijas, kuras kā riskantas iepriekš savā pētījumā par ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā norādīkis kolēģis Kristaps Baņķis.

Vai pie­vī­la teh­ni­ka?

24. jū­li­jā Spā­ni­jā uz dzelz­ce­ļa ātr­gai­tas pos­ma ap­tu­ve­ni četr­us kilo­met­rus no San­tja­go de Kom­pos­te­las sta­ci­jas no­ti­ka tra­ģis­ka avā­ri­ja, vil­cie­nam lie­lā āt­ru­mā lī­ku­mā no­skrie­not no slie­dēm un ie­trie­co­ties be­to­na sie­nā. Ka­tas­tro­fā ti­ka ie­vai­no­ti ap­mē­ram 180 cil­vē­ku, bo­jā gā­ju­ši 80.

Ofi­ci­ālā ver­si­ja vēs­ta, ka vil­ciens ne­ga­dī­ju­ma brī­dī trau­cās ar 180 kilo­met­riem stun­dā, kaut gan at­ļau­tais brauk­ša­nas āt­rums bi­ja de­viņ­des­mit. Da­žas se­kun­des pirms ne­ga­dī­ju­ma ti­ka ie­dar­bi­nā­tas brem­zes, ta­ču āt­rums bi­ja tik liels, ka viens no vil­cie­na va­go­niem avā­ri­jas brī­dī aiz­li­do­ja 15 m at­tā­lu­mā no pa­ša vil­cie­na.

Ma­šī­nists ša­jā lai­kā esot ru­nā­jis pa tele­fo­nu, pē­tī­jis kar­ti vai kā­du ci­tu do­ku­men­tu. Pats viņš bi­jis ne­iz­prat­nē, kā tas va­rē­ja no­tikt.

Avā­ri­jas rī­tā vil­cie­nam bi­ja veik­ta teh­nis­kā ap­ko­pe un teh­nis­kais stā­vok­lis at­zīts par la­bu. Dzelz­ce­ļa pos­mā ir uz­stā­dī­ta spe­ci­āla sig­na­li­zā­ci­jas, kas āt­ru­ma pār­snieg­ša­nas ga­dī­ju­mā sig­na­li­zē uz va­dī­tā­ja ka­bī­ni, bet, ja āt­ru­ma pār­snieg­ša­na tur­pi­nās, tad tai va­ja­dzē­tu au­to­mā­tis­ki ap­stā­di­nāt vil­cie­nu.

Bez­at­bil­dīgs va­dī­tājs?

Me­di­ji arī vēs­ta, ka pār­is mē­ne­šus pirms tra­ģis­kā ne­ga­dī­ju­ma 52 ga­dus ve­cais vil­cie­na va­dī­tājs Fran­cis­ko Ho­sē Gar­sons Amo ar sa­viem āt­ru­ma pār­kā­pu­miem esot pub­lis­ki lie­lī­jies por­tā­lā «Fa­ce­bo­ok». Vil­cie­na va­dī­tājs in­ter­ne­ta vi­dē pub­lis­ko­jis arī at­tē­lu, ku­rā at­tē­lots vil­cie­na spi­do­metrs, kas rā­da āt­ru­mu 200 km/h.

Pēc tam, kad kāds no vi­ņa drau­giem ko­men­tē­jis šo at­tē­lu, aiz­rā­dot, ka vi­ņam va­ja­dzē­tu pie­brem­zēt, Fran­cis­ko at­bil­dē­jis: «Ja es ne­brauk­tu ātr­āk, vi­ņi ma­ni so­dī­tu.» Gar­so­na draugs arī vēr­sis ma­šī­nis­ta uz­ma­nī­bu uz to, ka viņš var zau­dēt sa­vas va­dī­tā­ja tie­sī­bas, uz ko sa­ņē­mis at­bil­di: «Ie­do­mā­jies, cik jaut­ri bū­tu braukt ro­ku ro­kā ar po­li­cis­tiem un tad pa­trauk­ties tiem ga­rām lie­lā āt­ru­mā. Ha­ha, «Ref­ne» [dzelz­ce­ļa kom­pā­ni­ja] tik­tu pie kār­tī­ga so­da, ha­ha!»

Ga­rī­gas ener­ģi­jas vie­ta

San­tja­go de Kom­pos­te­lā at­ro­das sla­ve­nā ka­ted­rā­le, uz ku­rie­ni esot at­ves­tas vie­na no Jē­zus Kris­tus div­pa­dsmit ap­us­tu­ļiem – Jē­ka­ba – mir­stī­gās at­lie­kas. Tas ir svēt­ce­ļo­ju­mu ga­la­mēr­ķis, kur kon­cen­trē­jas ļo­ti spē­cī­ga ga­rī­gā ener­ģi­ja. Ezo­te­ris­ki do­mā­jo­ši cil­vē­ki vērš uz to uz­ma­nī­bu, zi­nā­mā mē­rā mek­lē­jot iz­skaid­ro­ju­mu, kas sais­tās ar po­zi­tī­vām un ne­ga­tī­vām ener­ģi­jām, to pret­nos­ta­tī­ju­mu un spē­ko­ša­nos.

As­tro­lo­ģis­ki – ir va­ri­an­ti

«Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» iz­vei­do­ja vil­cie­na avā­ri­jas brī­ža as­tro­lo­ģis­ko kar­ti. Ta­jā re­dza­mas kla­sis­kās teh­nis­kā un teh­no­lo­ģis­kā ris­ka kom­bi­nā­ci­jas, kā arī piln­mē­ness ie­tek­me.

Esam jau rak­stī­ju­ši, ka lie­las avā­ri­jas ne­re­ti sais­tās ar piln­mē­ness ie­tek­mi. Kā zi­nāms, Mē­ness at­stāj ie­spai­du uz cil­vē­ka emo­ci­jām, kā re­zul­tā­tā ie­spē­jams pār­lieks jū­tī­gums, sa­vu spē­ju pār­vēr­tē­ša­na, im­pul­sī­va, ris­kan­ta rī­cī­ba. Pirms di­vām die­nām bi­ja ie­stā­jies as­tro­no­mis­kais piln­mē­ness, tur­klāt avā­ri­jas brī­ža kar­tē slik­tās kom­bi­nā­ci­jās ir vai­rā­kas teh­nis­kās un teh­no­lo­ģis­kās pla­nē­tas. Ta­ču šie stā­vok­ļi bi­ja ne­mai­nī­gi pla­šos re­ģi­onos un il­gu lai­ku.

In­te­re­san­ti, ka vai­rā­kas no šīm kom­bi­nā­ci­jām sais­tī­bā ar avā­ri­ju ris­kiem mi­nē­tas ser­ti­fi­cē­ta nu­me­ro­lo­ga un as­tro­lo­ga Kris­ta­pa Baņ­ķa pē­tī­ju­mā, ko «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» pub­li­cē­ja jū­li­ja nu­mu­rā.

No as­tro­lo­ģis­kā vie­dok­ļa se­ci­nā­ju­mi ir di­vi. Piln­mē­ness lai­kā pret vi­sām dar­bī­bām jā­iz­tu­ras ļo­ti at­bil­dī­gi. Un ir pe­ri­odi, kad teh­nis­kām ie­rī­cēm ir jā­pie­vērš īpa­ša uz­ma­nī­ba.

("Praktiskā Astroloģija" Nr.8, 2013)

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot