Latvijas astrologu ētikas kodekss

Astrologu profesionālās ētikas kodeksa pamatā ir atziņa, ka astrologs ir profesija, ar kuru nodarbojas personas, kurām ir: speciālas zināšanas astroloģijā; nodarbojas ar astrologa praksi.

Astrologu profesionālās ētikas kodeksa noteikumi attiecas uz visiem Latvijā praktizējošiem astrologiem. Tas nosaka ētikas pamatprincipus, kuri jāievēro visiem astrologiem, kuri ir iesaistīti Latvijas un starptautiskā astrologu praksē.

Ētikas kodekss ietver visiem astrologu profesijas pārstāvjiem ieteicamos rīcības standartus viņu ikdienas darbā ar klientiem, kolēģiem, darba devējiem un arī ar sabiedrību kopumā. Kodeksu izmanto ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumos Latvijas astrologu sabiedrībā. Astrologa pienākums ir ievērot profesionālās ētikas normas un LR likumus. Astrologa profesionālās ētikas kodeksa pamatuzdevums ir sekmēt astrologa profesijas nozīmīgumu un kvalitāti.

1. Astrologu ētikas pamatprincipi

1.1. Neatkarība.
Astrologam jābūt pilnīgi neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, jo sevišķi no tādas, kas var rasties dēļ viņa personiskajām interesēm vai kāda spiediena rezultātā.

1.2. Uzticība un personiskais godīgums.
Astrologa personiskā cieņa un godīgums ir obligāts profesijas nosacījums attiecībām ar klientu, kas balstās uz uzticēšanos.

1.3. Konfidencialitāte.
Astrologs nedrīkst trešajām personām izpaust to, kas kļuvis zināms, sniedzot astroloģiskus pakalpojumus.

2. Attiecības ar klientu

2.1. Strādājot ar klientu, astrologam aizliegts ar savu darbību apzināti kaitēt klienta interesēm. Astrologs izdara savus spriedumus un secinājumus par indivīda raksturu, profesionālajām iespējām u.t.t. tikai pēc horoskopa, kas sastādīts, pamatojoties uz astroloģijā atzītām metodēm. Astrologam jāinformē klients, ja konsultācijas laikā tiek izmantotas kādas citas konsultēšanas metodes. Astrologs respektē katras personas tiesības uz pašrealizāciju tādā mērā, kādā tā netraucē citu personu tiesību realizāciju.

2.2. Astrologs neuzspiež klientam savu viedokli. Astrologa konsultācijas pamatuzdevums ir palīdzēt personai izprast savu vietu dzīvē, izdarīt darbības virziena izvēli un uzņemties atbildību par savu personisko rīcību.

2.3. Astrologs jebkurā brīdī var atteikties no darba ar klientu, ja viņš šādu darbu nav uzsācis vai, vienojoties ar klientu, darba gaitā.

2.4. Astrologs neuzņemas atbildību par personas rīcību pēc konsultācijas.

3. Uzdevuma pieņemšana

3.1. Astrologs nevar uzņemties veikt darbu, ja viņš attiecībā uz konkrētā klienta jautājumu nav kompetents un nevar precīzi veikt savu profesionālo pienākumu.

3.2. Astrologs nedrīkst atļaut savu profesionālo praksi vai vārdu izmantot citām personām.

4. Personiskā reklāma

4.1. Astrologs nedrīkst sevi reklamēt vai piedāvāt savu palīdzību, ja tas neatbilst viņu iespēju un zināšanu līmenim.

4.2. Astrologa reklāmas saturs nedrīkst paust pārākumu pār citiem kolēģiem.

4.3. Bez astrologa piekrišanas nevienam nav tiesības viņa vārdu iekļaut reklāmā vai jebkuros citos paziņojumos.

5. Astrologu savstarpējās attiecības

5.1. Starp astrologiem pastāv uzticības un sadarbības attiecības. Astrologam jāizturas pret savas profesijas kolēģiem ar cieņu, pieklājību un godīgumu. Astrologam, sarunās ar citu kolēģu klientiem vai citām personām, jāatturas no savu kolēģu darbības negatīva vai noniecinoša vērtējuma. Astrologs atzīst kolēģu un citu speciālistu viedokļu un prakses atšķirības, bet kritiku izsaka konstruktīvi.

5.2. Astrologs dalās ar kolēģiem pieredzē un zināšanās, veicinot profesionālo attīstību. Astrologs atturas no rīcības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt astrologa profesijas prestižu.

5.3. Astrologs izrāda lojalitāti profesionālajai organizācijai un tās darbības principiem.

6. Ētikas kodeksa pārkāpšana

6.1. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskata Ētikas komisija.Apstiprināts ar LAstrAs pilnsapulces lēmumu 17.01.2004

 un Latvijas Astrologu Kongresa lēmumu 22.05.2004.