«As­tro­logs iz­vē­lē­jās la­bu re­ģis­trā­ci­jas da­tu­mu, bet pēc pār­is ga­diem fir­ma ban­kro­tē­ja,» stās­tī­ja kāds uz­ņē­mējs. Un vi­ņam ne­va­rē­ja ne­ti­cēt, jo la­ba re­ģis­trā­ci­jas da­tu­ma iz­vē­le vien nav aiz­sargs vi­sās biz­ne­sa vēt­rās. Vēl ir dau­dzi un da­žā­di mo­men­ti, kas jā­ņem vē­rā, di­bi­not, un vēl jo vai­rāk – pēc tam va­dot – uz­ņē­mu­mu. Ta­ču pēc ie­spē­jas veik­smī­gā­ka lai­ka iz­vē­le pa­līdz vieg­lāk pār­dzī­vot krī­zes un pa­da­ra si­tu­āci­ju pro­gno­zē­ja­mu.

Ti­kai da­žas die­nas ga­dā...

Biz­ne­sa as­tro­lo­ģi­jā ir da­žā­das pie­ejas, da­žā­das in­ter­pre­tā­ci­jas un pie­re­dzes, as­tro­logs no as­tro­lo­ga at­šķi­ras, tā­pat kā at­šķi­ras arī at­se­viš­ķas skaid­ro­ju­mu ni­an­ses, ta­ču tas nu gan ir tie­sa, un to pa­teiks ik­viens: ide­ālu die­nu prak­tis­ki nav! Var­būt ga­dā kā­das da­žas... Bet biz­ness ne­var gai­dīt, uz­ņē­mums ir jā­re­ģis­trē, sa­ru­nām jā­no­tiek, lī­gu­mi jā­pa­rak­sta. Tā­pēc fak­tis­ki nā­kas no vis­a slik­tā iz­vē­lē­ties to ma­zāk slik­to va­ri­an­tu. Ta­ču ir die­nas un pe­ri­odi, kad vis­as sva­rī­gās lie­tas vē­lams at­likt ma­lā un maz­liet no­gai­dīt. Ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ģe Aija Aus­tru­ma sa­ka, ka prak­tis­ki nav ie­spē­jams no­di­bi­nāt uz­ņē­mu­mu, kam ne­kad die­nu tran­zī­tos* ne­būs ne­kā slik­ta. Da­tu­ma iz­vē­le nav pa­na­ce­ja, ta­ču vis­as ener­ģi­jas, kas ie­do­tas, jā­cen­šas iz­man­tot pēc ie­spē­jas pro­duk­tī­vāk. Jaun­am uz­ņē­mu­mam uz kaut ko «ie­krist» ir daudz vieg­lāk, un tā­pēc slik­tās die­nas ir sva­rī­gi zi­nāt. La­bās die­nas?... Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā bi­ja tā – kā as­tro­lo­ģis­ki la­ba die­na, tā sest­die­na vai svēt­die­na.

Kā­da no­zī­me da­tu­mam?

Ga­dā ir ļo­ti maz pa­tie­šām lab­vē­lī­gu pe­ri­odu, kad var re­ģis­trēt uz­ņē­mu­mu, tā­pēc jā­iz­vē­las die­na, kad ir pēc ie­spē­jas vai­rāk kon­krē­tai no­za­rei un ie­ce­rē­ta­jai dar­bī­bai lab­vē­lī­gu kom­bi­nā­ci­ju. «Ja uz­ņē­mums grib būt pa­ma­nāms, tad vē­lams, lai as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē Sau­le at­ras­tos virs ho­ri­zon­ta, bū­tu la­bi, ja Mē­ness – pub­li­kas mī­les­tī­ba – bū­tu virs ho­ri­zon­ta un tur at­ras­tos lie­lā­kā da­ļa pla­nē­tu, iz­ņe­mot «ļaun­da­rus». Bet cik tad tā­du pe­ri­odu ga­dā mums ir? Šo­gad būs viens nor­māls pe­ri­ods... Ko to­po­ša­jam uz­ņē­mē­jam ie­teikt? Do­mā­ju, ka iz­eja ir. Ne­va­jag sa­ķert gal­vu un vai­ma­nāt, ka nav lab­vē­lī­ga lai­ka fir­mas di­bi­nā­ša­nai, bet mē­ģi­nāt «iz­spiest» to la­bā­ko no vis­a slik­tā. Un tie­ši tā jau bie­ži dzī­vē sa­nāk. It se­viš­ķi ta­jos ga­dos, kad tā­lās pla­nē­tas vei­do ne­lab­vē­lī­gus as­pek­tus,» stās­ta as­tro­lo­ģe.

Ru­nā­jot par no­za­rēm un to iz­paus­mēm, kas ne­pie­cie­ša­mas to­po­šā uz­ņē­mu­ma dar­bī­bā, drī­zāk ir sva­rīgs pats re­ģis­trā­ci­jas laiks, ne­vis da­tums. Tas ir – lai «da­bū­tu» lab­vē­lī­gās pla­nē­tas, lab­vē­lī­gās as­tro­lo­ģis­kās kar­tes «mā­jās». Ta­ču vē­la­mais ar eso­šo re­ti kad sa­krīt. De­be­sīs tā­da gan­drīz ne­maz ne­pa­stāv, un mēs ne­ie­stās­tī­sim Uz­ņē­mu­mu re­ģis­tram, ka fir­mu va­jag re­ģis­trēt tie­ši pulk­sten tri­jos nak­tī tā­pēc, ka tā brī­ža as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē Ju­pi­ters un Ve­ne­ra vai kā­das ci­tas pla­nē­tas ir vē­la­ma­jās kom­bi­nā­ci­jās. Tie­sa, Uz­ņē­mu­mu re­ģis­tra dar­bi­nie­ki sen jau vairs ne­brī­nās, ja kāds vē­las re­ģis­trēt fir­mu no­teik­tā da­tu­mā. Man ir in­for­mā­ci­ja, ka to da­ra kā­di 60% uz­ņē­mē­ju. Bet re­ģis­tram ir ie­ro­be­žots dar­ba laiks, un tur mēs ne­ko ne­va­ram ie­tek­mēt. Ma­nā prak­sē «strā­dā» uz pus­dien­lai­ku tai­sī­tās kar­tes, kad Sau­le ir pus­dien­lai­kā, uz MC**.

Līdz ar to kon­krē­ta­jos ap­stāk­ļos šeit un ta­gad pār­sva­rā iz­tie­kam ar daudz­maz pie­mē­ro­ta da­tu­ma iz­vē­li.

Viss jā­da­ra īs­ta­jā lai­kā

Biz­ne­sa vei­do­ša­nā ie­spē­ja­ma arī si­tu­āci­ja, kad daudz­maz pie­mē­ro­tu da­tu­mu va­rē­tu pie­mek­lēt, bet pa­ša uz­ņē­mē­ja kar­tē «ie­rak­stīts»: ne­da­ri to šo­gad, nav īs­tais laiks! Pirm­ām kār­tām kat­ram cil­vē­kam ir sa­va as­tro­lo­ģis­kā kar­te, ku­rā ir vai nav no da­bas dots būt par uz­ņē­mu­ma īpaš­nie­ku. Tu va­ri no­di­bi­nāt uz­ņē­mu­mu, bet, ja tev nav dots, tu viens pats il­gi ne­va­rē­si to uz­tu­rēt un dar­bo­ties. Ja tas nav dots vis­pār, tad dzī­vē jā­no­dar­bo­jas ar kaut ko ci­tu. Bet – var­būt tas nav dots tie­ši šo­gad. Ie­spē­jams, ša­jā ga­dā va­jag mā­cī­ties, laist pa­sau­lē bēr­nus, sa­kār­tot iek­šē­jo pa­sau­li, me­di­tēt, ne­vis rak­stīt biz­ne­sa plā­nus. Tu va­ri arī at­rast šo lab­vē­lī­go da­tu­mu, bet jā­ap­zi­nās, ka uz­ņē­mums ne ti­kai pie­dzimst, bet arī aug un at­tīs­tās. Tu no­di­bi­ni uz­ņē­mu­mu, sāc ra­žo­ša­nu, at­ver vei­ka­lu – arī tie ir da­tu­mi. Ja gri­bi re­ģis­trēt ātr­i, pēc prin­ci­pa: pa­ņem­sim la­bā­ko no slik­tā­kā, bet nav ot­ra la­ba da­tu­ma, kad to vei­ka­lu at­vērt, spert nā­ka­mo so­li, tad ne­var vai­not as­tro­lo­gu, ka biz­ness ne­aiz­iet. Tā­tad – uz­ņē­mu­ma di­bi­nā­ša­nas da­tums nav vie­nī­gais mo­ments. Jā­ska­tās arī at­tie­cī­gu dar­bī­bu da­tu­mi – kad par sa­vu biz­ne­su pa­vēs­tīt pa­sau­lei, kad at­vērt vei­ka­lu vai bi­ro­ju, slēgt pir­mo lī­gu­mu. As­tro­lo­ģi­jā ir da­žā­das sis­tē­mas, un ir arī tā­das, kas par dzim­ša­nas da­tu­mu uz­ska­ta to, kad uz­ņē­mu­ma ka­sē ie­nāk pirm­ā nau­da.

Kādi - rozā lācīši???!

Lie­lais vai­rums Lat­vi­jas uz­ņē­mu­mu, vis­ti­ca­māk, re­ģis­trē­ti un vei­do­ti bez as­tro­lo­ģi­jas ie­spē­ju iz­man­to­ša­nas. Līdz ar to as­tro­lo­ģis­kā kar­te ne­at­bilst fir­mas dar­bī­bas vir­zie­nam, un cil­vē­ki brī­nās: kā­pēc ci­tiem ša­jā no­za­rē vei­cas kriet­ni vien la­bāk? Skaid­ro­jums vien­kāršs – fir­ma dar­bo­jas jo­mā, kas tai pēc pa­mat­ho­ros­ko­pa ne­at­bilst, un līdz ar to uz la­bu re­zul­tā­tu ce­rēt ne­var.

«Es­mu sa­skā­ru­sies ar si­tu­āci­jām, kad fir­ma iz­lie­kas par to, kas tā nav. As­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē, pie­mē­ram, ir spē­cī­ga Me­žā­ža zī­mes ie­tek­me, bet uz­ņē­mums vē­las ra­žot pū­kai­nus ro­zā ro­ta­ļu lā­cī­šus. Un uz­ņē­mu­ma va­dī­ba ne­sa­prot – kā­pēc biz­ness ne­iet? Kā­pēc cil­vē­ki vei­ka­lam iet ga­rām vai ie­nāk in­ter­ne­ta la­pā, bet ne­ko ne­no­pērk? Ne­viens pir­cējs vai klients ne­zi­na, kad fir­ma di­bi­nā­ta un kā­das ir as­tro­lo­ģis­kās kom­bi­nā­ci­jas, bet tī­ri ener­ģē­tis­ki ir jū­ta­ma ne­sa­vie­to­ja­mī­ba starp fir­mas tē­lu un pie­dā­vā­ju­mu. Klien­ti in­tui­tī­vi jūt, ka tu uz­do­dies par to, kas ne­esi, un tev līdz ga­lam ne­no­tic. Mēs arī ne­dzī­vo­jam ār­kār­tī­gi lab­ti­cī­gā val­stī, kur ne­go­dī­gums ir re­ta pa­rā­dī­ba. Kaut ko pēr­kot, mēs diez­gan bie­ži ie­do­mā­ja­mies – vai ti­kai mūs ne­grib ap­mā­nīt? Tik­ko ir kā­da ne­at­bil­stī­ba starp to, kas fir­mai bū­tu jā­da­ra, un starp to, ko tā da­ra, ne­ro­das uz­ti­cī­ba. Un līdz ar to nav tik labs no­iets. Ja tu to­mēr gri­bi pār­dot ro­zā lā­cī­šus, tad fir­mu var­būt va­jag pār­re­ģis­trēt, tas nav tik sa­rež­ģī­ti. Vai var­būt ir jā­pa­ska­tās, ko fir­ma vēl va­rē­tu da­rīt. Ie­spē­jams, jā­tir­go le­dus­skap­ji un jā­būt tam, kas tu esi,» uz­ska­ta Aija Aus­tru­ma. Ja ne­gri­bas pār­re­ģis­trēt, tad ir arī ie­spē­jas pa­pil­dus at­tīs­tīt vēl kā­du, as­tro­lo­ģis­kai kar­tei at­bil­sto­šā­ku no­za­ri.

Un vēl viens as­pekts – ir sva­rī­gi, lai fir­mas ie­ce­rē­tā dar­bī­bas jo­ma sa­kris­tu ar īpaš­nie­ka as­tro­lo­ģis­ko kar­ti un vi­ņam vē­la­ma­jām dar­bī­bas jo­mām. Ja pa­šam nav dots, bet ir vēl­me at­tīs­tīt tie­ši to no­za­ri, tad jā­pie­ņem kom­pan­jo­nos vēl kāds cil­vēks, kam tas ir dots. Tas at­tie­cas arī uz fir­mas va­do­šo per­so­nā­lu.

Gal­ve­nais uz­stā­dī­jums – ne­mē­ģi­nāt da­rīt to, kas ga­lī­gi nav pie­mē­rots.

Sva­rī­ga lo­ma ir tām dar­bī­bām, kas se­ko pēc uz­ņē­mu­ma re­ģis­trā­ci­jas. Vie­na lie­ta ir no­di­bi­nāt uz­ņē­mu­mu, bet ot­ra – sa­rī­kot at­klā­ša­nu vai pre­ses kon­fe­ren­ci.

Jeb­kurš biz­ness, pro­tams, tiek vei­dots, lai gū­tu peļ­ņu, tā­pēc to­po­šā uz­ņē­mu­ma kar­tē sva­rī­gas ir peļ­ņas un fi­nan­šu po­zī­ci­jas.

Ru­nā­jot par par­tne­ru, kom­pan­jo­nu un līdz­īpaš­nie­ku iz­vē­li, Aija vēl pie­bilst, ka sva­rīgs mo­ments ir biz­ne­sa par­tne­ru sa­de­rī­ba jeb si­nas­tri­ja: «Pie­ņe­mot par­tne­ri, kas «aiz­griež» nau­das un veik­smes avo­ti­ņus, va­ri iz­da­rīt lie­lā­ku ļau­nu­mu, ne­kā slik­tā da­tu­mā no­di­bi­not uz­ņē­mu­mu. Par­tne­ris ir bla­kus ne­pār­trauk­ti, ener­ģi­ja no­blo­ķē­jas, ie­tek­mē ie­nā­ku­mus un cil­vē­kus. Ar par­tne­ra iz­vē­li uz­ņē­mu­mā var gan kaut ko no­graut, bet arī har­mo­ni­zēt. Vai mēs dzī­vo­jam, lai daudz pel­nī­tu, vai arī lai jus­tos la­bi?»

Dro­ši vien sva­rī­gi ir gan viens, gan otrs.

__

* Tran­zī­ti – pla­nē­tu kus­tī­ba kon­krē­tā lai­kā at­tie­cī­bā pret pa­mat­ho­ros­ko­pa kar­ti.

** MC (Me­di­um Co­eli) – punkts, kur krus­to­jas ek­lip­ti­ka (or­bī­ta, pa ku­ru Sau­les centrs ga­da lai­kā veic pil­nu ap­riņ­ķo­ju­mu ap Zem­i) un kon­krē­tas vie­tas me­ri­di­āns. Ho­ro­sko­pa aug­stā­kais punkts. In­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā no­rā­da uz cil­vē­ka aug­stā­ko mēr­ķi, ko viņš vē­las sa­sniegt.

_

"Praktiskā Astroloģija", Nr.2, 2013.

 

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot