Sporta astroloģiskā dinamika

(Fragments no manas publikācijas žurnālā "Praktiskā Astroloģija", Nr.3)

Cil­vē­ku in­di­vi­du­āla­jos ho­ro­sko­pos var no­teikt vi­ņu do­tu­mus spor­ta jo­mā, as­tro­lo­ģis­ki ie­spē­jams mē­ģi­nāt pro­gno­zēt pa­nā­ku­mus, ris­ka fak­to­rus un ci­tas lie­tas. Spor­ta as­tro­lo­ģi­ja pa­sau­lē ir at­tīs­tī­ju­sies kā at­se­višķs no­vir­ziens, īpa­ši pie­vēr­šo­ties re­zul­tā­tu pro­gno­zē­ša­nai.

Spor­tis­kie do­tu­mi

Spor­tis­kos ta­lan­tus cil­vē­ka ho­ro­sko­pā ie­spē­jams re­dzēt diez­gan skaid­ri – ar tiem sais­tās pla­nē­ta Marss, Auna un Lau­vas zo­di­aka zī­mes, kon­krē­tas ho­ro­sko­pa «mā­jas», da­žā­das kom­bi­nā­ci­jas un as­pek­ti (pla­nē­tu no­vie­to­jums ci­tai pret ci­tu). Ko­man­das spē­lē­tā­jiem – ho­ke­jis­tiem, bas­ket­bo­lis­tiem, vo­lej­bo­lis­tiem u.c. – in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā pa­rā­dī­sies spē­ja sa­dar­bo­ties, strā­dāt ko­man­dā. In­di­vi­du­ālo spor­ta vei­du pār­stāv­jiem, vis­ti­ca­māk, šā­du spē­cī­gu sa­dar­bī­bas kom­bi­nā­ci­ju ne­būs. Ta­ču jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā spor­tis­ta ho­ro­sko­pā as­tro­lo­ģis­ki jā­būt azar­tam, sa­cen­sī­bas ga­ram, fi­zis­kai un psiho­lo­ģis­kai iz­tu­rī­bai un ve­se­lī­bai.

Ja pa­pil­dus ie­zī­mē­jas pe­da­go­ga ta­lan­ti, tad ar lai­ku cil­vēks var strā­dāt par tre­ne­ri vai spor­ta sko­lo­tā­ju. Ja spor­tis­kais azarts ho­ro­sko­pā pa­pil­di­nās ar la­bām Mer­ku­ra kom­bi­nā­ci­jām, tad cil­vēks, ie­spē­jams, var kļūt par iz­ci­lu spor­ta re­por­tie­ri. Sa­vu­kārt augst­as prā­ta un «kom­bi­na­to­ra» spē­jas, kur vis­ti­ca­māk būs ie­sais­tī­ta Skor­pi­ona zī­me, var no­rā­dīt uz ta­lan­tu ša­hā, dam­bre­tē. Ja pie­plu­so­jas ra­do­ši do­tu­mi, cil­vēks var­būt gūs pa­nā­ku­mus daiļ­sli­do­ša­nā, māk­slas vin­gro­ša­nā u.tml. Po­zi­tī­vi spē­cī­gu teh­nis­ko pla­nē­tu esa­mī­ba ho­ro­sko­pa «ra­do­ša­jā» mā­jā no­rā­da, ka cil­vēks itin sek­mī­gi var star­tēt, pie­mē­ram, drif­tā. Va­ri­an­tu ir daudz, un da­žā­diem spor­ta vei­diem ak­cen­ti at­šķi­ras.

Tā­tad – spor­tis­kie do­tu­mi in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā ir re­dza­mi, ta­ču ar to esa­mī­bu vien ir par maz. Dzī­vē ne­kas ne­tiek dots tā­pat vien. Sa­vi ta­lan­ti un ie­spē­jas jā­at­tīs­ta, jo pat vis­lab­vē­lī­gā­kie pla­nē­tu stā­vok­ļi pa­ši par se­vi vien ne­ko ne­ga­ran­tē.

Ne­pie­pil­dī­to sap­ņu trans­for­mā­ci­ja

Kā jau zi­nām, sports pra­sa at­de­vi jau no bēr­nī­bas. Un te pa­rā­dās kā­da ne­lā­ga ten­den­ce, pro­ti, ne­re­ti ve­cā­ki mē­ģi­na bēr­nos re­ali­zēt sa­vus ne­pie­pil­dī­tos sap­ņus. Īpa­ši rak­stu­rī­gi – cen­tie­ni no dē­liem «iz­tai­sīt» spor­tis­tus, stiep­jot vi­ņus uz ho­ke­ja, fut­bo­la, bok­sa vai ci­tiem tre­ni­ņiem, kaut gan pa­tie­sī­bā pui­ka var­būt kļū­tu par ģe­ni­ālu mū­zi­ķi vai dzej­nie­ku, jo šie ta­lan­ti daudz vai­rāk šū­pu­lī ie­lik­ti. Pro­tams, ve­cā­ku «stin­grā ro­ka» var ar dzel­žai­nu dis­cip­lī­nu aiz­vir­zīt līdz zi­nā­mam pa­nā­ku­mu lī­me­nim, it īpa­ši tad, ja kāds no vi­ņiem kļūst sa­vai at­va­sei gan par tre­ne­ri, gan me­ne­dže­ri. Ta­ču pa­liek at­klāts lie­lais jau­tā­jums – vai tā ir har­mo­nis­ka un lai­mī­ga dzī­ve? Vai bērns par to vē­lāk būs pa­tei­cīgs, un vai jūs sa­vam bēr­nam no­vē­lat dzī­vot, da­rot kaut ko ne­zin kā dēļ?

Pro­gno­zē­jam pa­cē­lu­ma brī­žus

Ja ru­nā­jam par to, kā as­tro­lo­ģi­ja var no­de­rēt spor­tā, tad gri­bas mi­nēt vai­rā­kus as­pek­tus.

Kat­ram spor­tis­tam (tā­pat kā jeb­ku­ram cil­vē­kam) as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē var re­dzēt veik­smī­gā­kos pe­ri­odus, kad ir ener­ģi­jas pa­cē­lums un spē­ku pie­plū­dums, tā­pat arī var re­dzēt, kad emo­ci­onā­lā un fi­zis­kā for­ma ir pa­vā­ja. Pro­tams, sa­cen­sī­bu ka­len­dā­ri tiek vei­do­ti kriet­nu lai­ku uz priekš­u un at­se­viš­ķi spor­tis­ti, tre­ne­ri vai ko­man­du me­ne­dže­ri tos ie­tek­mēt ne­var, ta­ču in­di­vi­du­ālo spor­ta vei­du pār­stāv­ji rei­zu­mis var iz­lemt, vai pie­da­lī­ties ta­jās vai ci­tās sa­cen­sī­bās, sa­vu­kārt ko­man­du spor­ta vei­dos tre­ne­rim ir ie­spē­jas iz­lemt – vai iz­laist lau­ku­mā to vai ci­tu spē­lē­tā­ju. Sa­lī­dzi­not spē­lē­tā­ju as­tro­lo­ģis­kās kar­tes, ie­spē­jams re­dzēt un sa­lī­dzi­nāt, kurš kon­krē­ta­jā pe­ri­odā būs ra­žī­gāks un ener­ģis­kāks. (Te jā­pie­bilst, ka tas jā­da­ra pre­cī­zi, ņem­to vē­rā spor­tis­ta dzim­ša­nas brī­di, pulk­ste­ņa lai­ku un vie­tu.)

Kad spor­tis­tam jā­slēdz lī­gums uz jaun­o se­zo­nu, as­tro­lo­ģis­ki ie­spē­jams pa­ska­tī­ties un sa­lī­dzi­nāt pie­dā­vā­ju­mus da­žā­dās val­stīs. Kon­krē­tā spor­tis­ta ga­da cik­la kar­ti iz­ga­ta­vo uz pie­dā­vā­to val­stu ģeo­grā­fis­ka­jiem grā­diem un iz­vēr­tē, ku­rā va­ri­an­tā ir la­bā­kas kar­je­ras, pro­fe­si­onā­lās iz­aug­smes un peļ­ņas ie­spē­jas. Var gan ga­dī­ties (un ļo­ti bie­ži tā arī no­tiek), ka kar­je­ras vai peļ­ņas dēļ nā­kas kaut ko upu­rēt. Pie­mē­ram, pa­lie­kot Lat­vi­jā, pro­fe­si­onā­lā jo­mā ne­kā se­viš­ķa, to­ties brī­niš­ķī­gas ie­spē­jas pri­vā­ta­jā dzī­vē. Sa­vu­kārt Ame­ri­kā, Krie­vi­jā vai kā­dā ci­tā zem­ē viss ci­tā­di. Tad priekš­ā iz­šķir­ša­nās par to, kas sva­rī­gāks. Arī lī­gu­mu no­slēg­ša­nai var pie­mek­lēt pie­mē­ro­tā­kos lai­kus, ta­ču ne vien­mēr tos ir ie­spē­jas iz­vē­lē­ties – kad ir uz­ai­ci­nā­jums, tad jā­brauc.

Arī ko­man­dai ir savs ho­ro­skops un šā vei­do­ju­ma mij­ie­dar­bī­ba ar kon­krē­tiem spē­lē­tā­jiem, iz­pē­tot to, var sa­prast, kā­da būs at­de­ve.

Lik­mes un re­zul­tā­ti

Un vēl kā­da in­te­re­san­ta tē­ma – re­zul­tā­tu pro­gno­zē­ša­na. Spor­ta pro­gno­zes as­tro­lo­ģi­jā ie­ņem sa­vu ni­šu. Pa­sau­lē šī jo­ma tiek pē­tī­ta, ir me­to­di­kas, kā iz­vei­dot kon­krē­tās spē­les no­ri­ses kar­ti starp di­vām ko­man­dām. Ja zi­nā­mi vai iz­skait­ļo­ti kā­du in­di­vi­du­ālo spor­ta vei­du pār­stāv­ju da­ti, var sa­lī­dzi­nāt, ku­ram kon­krē­ta­jā die­nā la­bā­kas iz­re­dzes.

Lat­vi­jā šie pē­tī­ju­mi gan nav po­pu­lā­ri vai vis­maz ne­viens ne­afi­šē, ka ar to no­dar­bo­jas. Uz­va­ru un zau­dē­ju­mu pro­gno­zē­ša­na iz­man­to­ja­ma to­ta­li­za­to­ros, kas fak­tis­ki, tā­pat kā cen­ša­nās ie­gūt jeb­ku­ru vin­nes­tu, uz­ska­tā­ma par «vel­na raus­tī­ša­nu aiz ūsām». Arī viens lats būs vin­nests, ne­rau­go­ties uz to, ka lik­mē ie­mak­sā­ti sim­ti. Tur­klāt kā jeb­ku­ra pro­gno­zē­ša­na, tā ir ie­spē­ju no­teik­ša­na, ku­ras ga­la­re­zul­tāts var iz­rā­dī­ties at­šķi­rīgs.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot