PROGNOZES 2016

Jaunais gads – nemierīgs un darbīgs

Guna Kārkliņa, „Praktiskā Astroloģija” (Pirmpublicējums "Vakara Ziņās".)

Jaunais 2016. gads solās būt gana nemierīgs, trauksmains, taču arī darbīgs un atraktīvs. Pasaule pieder drošajiem, bet ne pārsteidzīgajiem. Dzīves balvas saņems tie, kas uzdrīkstas, taču domā ar galvu. Tajā pat laikā pasaulē ies nemierīgi. Nākamajā gadā dominēs daudz ugunīguma – tā valdošā planēta būs Marss, bet pēc austrumnieku kalendāra februārī sagaidīsim Ugunīgā Pērtiķa gadu. Atslābuma nebūs.

Valdīs Marss un Ugunīgais Pērtiķis

Astroloģijā katram gadam ir sava valdošā planēta. Tam gan vairāk ir simboliska nozīme, tomēr kopējās tendencēs savu lomu tā spēlē.

Piemēram, 2015. bija Jupitera gads, kura aizgādībā ir dažādas tēmas, tostarp reliģija un ceļošana, kā arī migrācija. „Lielā tautu staigāšana” akurāt ir Jupitera pārziņā. Savukārt Marss astroloģijā pirmām kārtām saistās ar visu vīrišķo, un romiešu mitoloģijā tas ir kara dievs, karotāju aizstāvis spožās bruņās. Viņam nav svešas kaislības un Marss gan antīkajā mitoloģijā, gan astroloģijā ir līdzās Venerai – mīlestības dievietei. Tiesa, senajos rakstos vēstīts, ka Venera bijusi viņa brāļa sieva... bet tur valdīja citi likumi un tikumi.

Astroloģijā planētas valdīšanas laiks parasti sakrīt ar astronomisko pavasari jeb Saules nonākšanu Auna zīmē, kas 2016. gadā notiks 20. martā plkst. 6.30. Marsa gads prasa apņēmīgu rīcību, taču jāuzmanās no pārsteidzības. Līdzīgas iezīmes ir arī Ugunīgajam Pērtiķim, kas valdīs 2016. gadā saskaņā ar austrumnieku tradīcijām. Viņa atnākšanu Austrumu tradīciju cienītāji varēs nosvinēt 2016. gada 8. februārī. Šis dzīvnieks ir neprognozējams, pilns pārsteigumu, dauzonības un arī viltības. Viņš ir atjautīgs un izdomas bagāts. Brīnišķīgs gads, lai piepildītu visneprātīgākos sapņus un ieceres, taču jāuzmanās no pārrēķināšanās. Gada valdošajai Uguns stihijai ir divējāda seja. Tā spēj sasildīt un dot enerģiju un omulību, bet spēj arī pārvērsties nekontrolējamā postītājā, kas savā ceļā visu iznīcina. No vienas puses, Pērtiķa gads aicina: tagad vai nekad! Spēlējam uz visu banku! No otras - viņš var apmest kažoku uz otru pusi un sarīkot sāpīgu kritienu.

Kā rīkoties? Iz­do­mas ba­gā­tos un at­jau­tī­gos, kas, ne­rau­go­ties uz bai­lēm un šau­bām, vir­zī­sies uz mēr­ķi, Pēr­ti­ķis no­teik­ti at­al­gos. Pēr­ti­ķa ga­dā jā­rī­ko­jas iz­lē­mī­gi, bez min­sti­nā­ša­nās, pa­ļau­jo­ties ti­kai uz se­vi un no­ti­cot sa­viem spē­kiem. Veiklais un kustīgais dzīvnieks ne­mīl tos, kas vien­mēr at­rod kā­du ie­mes­lu, lai at­lik­tu dar­bus vai izvairītos no lē­mu­mu pieņemšanas. Stingrs rak­stu­rs un izlēmība jums pa­lī­dzēs pie­pil­dīt sap­ņus, un Pēr­ti­ķis būs jū­su sa­bied­ro­tais.

Pēr­ti­ķa ga­dā ne­drīkst aiz­rau­ties ar lielību, se­vis cil­di­nā­ša­nu un ap­kār­tē­jo no­nie­ci­nā­ša­nu. Ja ļau­sie­ties Pēr­ti­ķa le­cī­gu­mam, var ras­ties sa­rež­ģī­ju­mi pri­vā­ta­jā dzī­vē un at­tie­cī­bās ar tuviem cilvēkiem.

Pasaules pārdales laiks

Austrumu jauno gadu svinēšana un horoskopi vairāk domāti iedvesmai un izklaidei, bet nopietnajā astroloģijā svarīgi ir reālie kosmiskie stāvokļi. Tur augšā, debesīs, allaž ir kādas negantas planētu kombinācijas, un pasaulē miera (gan tiešā, gan pārnestā nozīmē) nav nekad. Diemžēl mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad vairākas nelabvēlīgas kombinācijas sakritušas vienlaicīgi, un notiek tas, kas šobrīd notiek.

Jau kādu laiku un vēl līdz 2024. gadam procesu transformators, pārmaiņu un vecās kārtības irdinātājs Plūtons atrodas Mežāža zīmē. Tā savukārt ir atbildīga par lietu kārtību, likumiem, varu, stingriem pamatiem visdažādākajos veidos un dažādām karmiskām lietām. Kas tad notiek? Astroloģiskais skaidrojums: tiek drupināta vecā lietu kārtība. Pasaulē viss mainās un notiek ietekmes sfēru pārdale. Runājot par šo kombināciju, jāmin senāki vēstures notikumu. Citos gadsimtos šajos periodos risinājās būtiskas pārmaiņas.

Piemēram, 16. gadsimtā Eiropā sākās reformācijas kustība, bet spāņu kolonizatori iznīcināja acteku, maju un inku kultūras. 18. gadsimtā (Plūtons Mežāzī atradās no 1762. līdz 1777. gadam) veidojās jaunas politiskās un ekonomiskās struktūras. Katrīnas II valdīšanas sākumā notika pirmais krievu-turku karš, kuram par iemeslu bija abu valstu ekonomisko interešu sadursme pie Melnās jūras. Pasaules vēsturē būtiski notikumi norisinājās arī Amerikā. Starp Apvienoto Karalisti un tās kolonijām pieauga nesaskaņas, un nemieri pārvērtās Neatkarības karā (1775–1783). 1776. gada 4. jūlijā ASV pieņēma Neatkarības deklarāciju. Mūsu laikos Plūtons Mežāzī iegāja 2008. gada 28. janvārī, bet šī paša gada rudenī par ASV prezidentu tika ievēlēts Baraks Obama.

Revolūcijas un nemieri

Šodienas pasaulē vecā kārtība brūk un bruks diemžēl ne ar dziesmotām revolūcijām, bet ar militāriem konfliktiem. No 2011. gada planēta Urāns atrodas Auna zodiaka zīmē (un būs tur līdz 2019. gadam). Tas ir tāds „eksplozīvs stāvoklis”. Astroloģijā pastāv uzskats, ka Urāns nes neprognozējamus notikumus un tā ir arī revolūciju planēta. Tātad – pārmaiņas ne caur sapratni un vienošanos, bet caur darbību un agresiju.

Taču otrā ziņa šajā sakarā ir pozitīva – Urāns ir arī tehnoloģiju un progresa planēta. Tieši tehnoloģiskajā jomā pasaule šajā periodā var spert platu soli uz priekšu.

Atskatoties vēsturē, gribas pieminēt faktu, ka ne visai ilgi pēc Urāna atklāšanas, kas 1781. gadā izdevās Viljamam Heršelam, sākās Lielā franču revolūcija (1789. gads). Savukārt 19. gadsimta pirmajā pusē, kad Urāns atradās Auna zodiaka zīmē (1846 – 1851) pasaulē notika strauja rūpniecības attīstība.

Latvija „ņem” ar kultūru

Globālās tendences, protams, ir svarīgas, un mēs no tām nevaram izvairīties, taču valstij, tāpat kā cilvēkam ir savs individuālais horoskops. Latvijai tas ir problemātisks. Mūsu valsts dibināta pilnmēnesī, kas norāda uz to, ka ap daudzām lietām valda sakāpinātas emocijas, horoskopā iezīmējas pretruna starp tautu un varu un arī valdību maiņas astroloģiskajā kartē ir „iekodētas”. Taču nekad nav viennozīmīgi slikti vai viennozīmīgi labi. Pretstatā sliktajām valsts varas kombinācijām, Latvijas tautai ir liels intelektuālais un radošais potenciāls. Caur to ir iespējams attīstīties, gūt labumu, nest valsts vārdu pasaulē.

Arī jaunajā gadā šādas iespējas pastāv. Līdz maija beigām rit cikls, kurā valstiskā līmenī daudzas tēmas bremzējas, ir grūti atrast finanses dažādām jomām, tādām kā, piemēram, izglītība, kultūra, sports. Taču ir sekmīgs periods, lai risinātu ārlietu jautājumus. Maija beigās sāksies jauns cikls, kurš ilgs līdz 2017. gada maija beigām. Tad par sevi var likt manīt nesakārtotie jautājumi ārlietās. No valsts puses varam sagaidīt kādas tautai un uzņēmējiem ne visai patīkamas izmaiņas nodokļu politikā. Kultūras jomā valdīs radošums, bet ne finansiālais izdevīgums. Ir ļoti liela iespējamība, ka šai jomai atkal mēģinās ko neiedot vai atņemt nodokļu veidā. Tajā pašā laikā kultūras cilvēkiem ir labas iespējas nest Latvijas vārdu pasaulē, un mums būs ar ko lepoties.

*

UZMANĪBU!

Pēc austrumu kalendāra Pērtiķa gads sāksies 2016. gada 8. februārī. Ja esat dzimis kādā no šiem gadiem, tad Pērtiķa gads ir jūsējais:

2004., 1992., 1980., 1968., 1956., 1944., 1932., 1920.

Šie cil­vē­ki ir spil­gtas per­so­nī­bas, iz­gud­ro­tā­ji, jaun­as pa­sau­les at­klā­jē­ji. No ci­tiem vi­ņus at­šķir tiek­sme pēc zi­nā­ša­nām un spē­ja savas pras­mes iz­man­tot dzī­vē. Pērtiķa gadā dzimušo bērnu ve­cā­ki ne­drīkst iz­da­bāt ma­zu­ļa kap­rī­zēm, jo viņš ir ļo­ti gudrs – ātr­i uz­taus­tīs ve­cā­ku vā­jī­bas, pār­vēr­šot vi­ņus par sa­vu ap­kal­po­jo­šo per­so­nā­lu. To­mēr Pēr­ti­ķa ga­dā dzi­mu­šu bēr­nu ne­drīkst ap­spiest, jo vi­ņā no da­bas ie­likts ļo­ti ba­gā­tīgs ra­do­šais po­ten­ci­āls.

*

FAKTI

Par gada valdošo planētu Marsu:

Ļaudis no planētas Zeme intensīvi pēta Marsu. Viens no aktuālākajiem jautājumiem – vai uz tā varētu pastāvēt dzīvība? Un ne mazāk aktuāli – vai mēs kādreiz tālā nākotnē varētu dzīvot uz Marsa?

Pašgājējs robots «Curiosity» pirms gadiem diviem atrada pierādījumus, ka uz Sarkanās planētas savulaik bijuši piemēroti apstākļi dzīvības pastāvēšanai, ziņoja ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde. 2016. gada 4. martā paredzēts, ka no Vandenberga gaisa kara spēku bāzes Kalifornijā startēs raķete, kuras uzdevums būs uz Marsu nogādāt zondi "InSight". Misijas dalībnieki to iesaukuši par "Kurmi", un tā ieraksies aptuveni 5 metru dziļumā zem Marsa virsmas, lai izmērītu siltuma daudzumu, kas nāk no planētas kodola.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot