Ko var sa­da­rīt Zi­vis un Jau­na­vas...

Šoruden esam ti­ku­ši pie jaun­as val­dī­bas. Fak­tis­ki gan­drīz pie tās pa­šas ve­cās, ti­kai ar ne­lie­lām iz­mai­ņām. Kaut arī pie va­ras ir tie pa­ši po­li­tis­kie spē­ki, to­mēr šī val­dī­ba as­tro­lo­ģis­ki ir at­kal cits vei­do­jums, ar sa­vu ho­ro­sko­pa kar­ti, sa­vām ie­spē­jām un ris­kiem. Ko no tās va­ram sa­gai­dīt?

Gal­ve­nais fak­tors – cil­vē­ku rī­cī­ba

Ie­sā­kums un ie­kus­tē­ša­nās va­rē­tu no­ri­tēt diez­gan brem­zī­gi, to­mēr šai val­dī­bai dar­bī­bas ener­ģi­jas po­ten­ci­āls ir dots, tur­klāt nav «ie­ko­dē­ti» pēk­šņas kri­ša­nas ris­ki vai lie­las iek­šē­jās pre­tru­nas, ko ne­va­rē­tu at­ri­si­nāt (ja vē­las un strā­dā ša­jā jo­mā). Ti­kai jau­tā­jums jau pa­ras­ti ir par to – vai grib ri­si­nāt un uz kā­du kom­pro­mi­su po­li­ti­ķi ir ga­ta­vi. Rei­zēm cil­vē­cis­kais fak­tors mēdz būt spē­cī­gāks par pla­nē­tu kom­bi­nā­ci­jām. Pie­mē­ram, «Vie­no­tī­bas» as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir lie­li iek­šē­jo pre­tru­nu, in­tri­gu, ne­sa­pra­ša­nās un šķir­ša­nās ris­ki (ja vel­kam pa­ra­lē­les ar cil­vē­ku kar­tēm), un tas arī pa­rā­dās dzī­vē. Sa­vu­kārt Val­da Dom­brov­ska ot­ra­jai val­dī­bai bi­ja do­ta dar­bo­ša­nās spē­ja, bet tai nā­cās aiziet, ne­re­ali­zē­jot sa­vas ie­spē­jas, jo to­rei­zē­jais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers at­lai­da Saei­mu un arī val­dī­ba bi­ja jā­vei­do no jaun­a. Tā ka vēl­reiz jā­at­gā­di­na, ka as­tro­lo­ģi­ja ie­zī­mē ie­spē­jas un pa­rā­da ris­kus, bet ļo­ti daudz ko no­sa­ka cil­vē­ku rī­cī­ba.

Vai pri­ori­tā­tes sa­skan ar ie­spē­jām?

Lai sa­pras­tu, cik aug­lī­gu pie­ne­su­mu Lat­vi­jai va­ram sa­gai­dīt no šīs val­dī­bas, vis­pirms ap­lū­ko­sim Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta dek­la­rā­ci­ju un pa­ska­tī­sim, kā tā sa­krīt ar val­dī­bas as­tro­lo­ģis­ko kar­ti jeb val­dī­bai do­ta­jām ie­spē­jām.

Tā­tad, val­dī­ba kā sa­vas dar­bī­bas pri­ori­tā­ti 2014. ga­dā ir iz­vir­zī­ju­si iz­glī­tī­bas jo­mu, vei­ci­not zi­nā­ša­nu eko­no­mi­ku un no­dro­ši­not lat­vie­šu nā­ci­jas, va­lo­das un kul­tū­ras past­āvē­ša­nu un at­tīs­tī­bu. Pa­re­dzēts mo­ti­vēt ik­vie­nu ie­sais­tī­ties eko­no­mis­ka­jās ak­ti­vi­tā­tēs, lai no­dro­ši­nā­tu cie­nī­gu dar­bu, sa­ņem­tu at­bil­sto­šu at­lī­dzī­bu un no­vēr­tē­ju­mu. Tur­pi­nāt uz­la­bot uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­di, ma­zi­not ad­mi­nis­tra­tī­vo slo­gu, no­dro­ši­not Lat­vi­jas uz­ņē­mē­ju un ār­val­stu in­ves­to­ru tie­sī­bu aiz­sar­dzī­bu un piln­vei­do­jot mak­sāt­ne­spē­jas tie­sis­ko re­gu­lē­ju­mu.

Val­dī­ba plā­no arī sek­mēt sa­bied­rī­bas uz­ti­cē­ša­nos valsts va­rai, kas ir bal­stī­ta uz tie­sis­ku­ma stip­ri­nā­ša­nu, sa­bied­rī­bas līdz­da­lī­bu valsts pār­val­des pro­ce­sos un kva­li­ta­tī­vu valsts pār­val­des uz­de­vu­mu īs­te­no­ša­nu.

Val­dī­ba arī ap­ņe­mas vei­ci­nāt Lat­vi­jas tau­tas at­au­dzi, vei­do­jot de­mo­grā­fi­jas ce­ļa kar­ti, no­dro­ši­not at­bal­stu un pie­mē­ro­tu vi­di bēr­nu audzi­nā­ša­nai un iz­glī­to­ša­nai, lai ie­dzī­vo­tā­ji at­griez­tos Lat­vi­jā.

Ko ša­jā sa­ka­rā rā­da val­dī­bas dzim­ša­nas brī­ža kar­te, kas vei­do­ta 5. no­vem­brim plkst. 13.18?

Diem­žēl val­dī­bas pa­mat­ho­ros­ko­pā at­kal at­kār­to­jas opo­zī­ci­ja starp tau­tu un va­ru, kā­da ir arī Lat­vi­jas valsts pa­mat­ho­ros­ko­pā. Līdz ar to diez vai ļau­žu vai­rums at­bal­stīs val­dī­bas ie­ce­res un dar­bī­bas. Sma­gi ri­si­nā­sies no­dok­ļu jau­tā­ju­mi, un šī val­dī­ba as­tro­lo­ģis­ki ne­iz­ska­tās pēc struk­tū­ras, kas īpa­ši at­bal­stīs uz­ņē­mēj­dar­bī­bu. Drī­zāk gan lē­mu­mi at­tie­cī­bā uz biz­ne­sa vi­di var būt mai­nī­gi un uz­ņē­mē­jiem tiks uz­likts lie­lāks slogs. Po­zi­tī­vus ri­si­nā­ju­mus sa­ru­nām ar val­dī­bu ie­spē­jams pa­nākt, ja ie­sais­tās ne­val­stis­kās struk­tū­ras vai no­za­ru sa­bied­ris­kās or­ga­ni­zā­ci­jas, arod­bied­rī­bas u.tml.

Ab­so­lū­ti nei­trā­las ir kom­bi­nā­ci­jas ta­jā val­dī­bas as­tro­kar­tes sek­to­rā, kas sais­tās ar de­mo­grā­fi­ju. Šo dek­la­rā­ci­jas pun­ktu diez vai iz­do­sies īs­te­not, vai arī tas pra­sīs lie­las pū­les. Sa­vu­kārt la­bas kom­bi­nā­ci­jas ir at­tie­cī­bā uz iz­glī­tī­bas jo­mu, ta­jā do­tas ie­spē­jas veikt po­zi­tī­vas re­for­mas. Bet ti­kai ta­jā seg­men­tā, ku­rā ie­tilpst pa­ma­ta, vi­dē­jā un pro­fe­si­onā­lā iz­glī­tī­bā. At­tie­cī­bā uz augst­ākās iz­glī­tī­bas jo­mu un zi­nāt­ni val­dī­bai di­žus dar­bus veikt nav dots. Tur­klāt jaun­ās iz­glī­tī­bas mi­nis­tres Mā­rī­tes Sei­les as­tro­lo­ģis­kās kom­bi­nā­ci­jas ne­lie­ci­na, ka vi­ņa bū­tu cil­vēks «ar kram­pi». Vi­ņai sa­vā dar­bī­bā no­teik­ti līdz­ās va­ja­dzīgs at­balsts.

Prem­jer­mi­nis­tre ar Sau­les ap­tum­su­mu

Laim­do­ta Strau­ju­ma Lat­vi­jas vēs­tu­rē ie­ies kā pirm­ā prem­jer­mi­nis­tre sie­vie­te. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» jau ie­priekš rak­stī­ja (Nr. 2, 2014.), ka vi­ņas as­tro­lo­ģis­kā kar­te ir in­te­re­san­ta ar to, ka Strau­ju­mas dzim­ša­nas brī­dim tu­vu bi­jis Sau­les ap­tum­sums. Bie­ži vien ap­tum­su­ma ie­tek­mē dzi­mu­šiem cil­vē­kiem dzī­vē ir uz­lik­ta mi­si­ja daudz no se­vis at­dot sa­bied­rī­bas la­bā. Jā­at­zī­mē, ka Sau­les ap­tum­su­ma ie­tek­me ho­ro­sko­pā ir arī bi­ju­ša­jai Valsts pre­zi­den­tei Vai­rai Vī­ķei-Frei­ber­gai, no vēs­tu­ris­kām per­so­nām Kār­lim Mar­ksam, Ser­ge­jam Eizen­štei­nam, Ni­ko­la­jam Rē­ri­ham.

Vēl prem­jer­mi­nis­tres ho­ro­sko­pā ir sa­mē­rā lie­la Ziv­ju zī­mes ie­tek­me (ta­jā vi­ņas pie­dzim­ša­nas brī­dī at­ra­du­sies gan Sau­le, kas vēs­ta par cil­vē­ka iek­šē­jo bū­tī­bu, gan vai­rā­ki ci­ti de­be­su ķer­me­ņi), kas no­rā­da uz spē­ju un vēl­mi rū­pē­ties. Īpa­šā stā­vok­lī at­ro­das pla­nē­ta Sa­turns, kas liek do­māt, ka Strau­ju­mai dau­dzi lē­mu­mi nāk caur šau­bām, iz­vēr­tē­ša­nu un uz­drīk­stē­ša­nos. Vi­ņā ir sa­vu sak­ņu, dzim­tas un dzim­te­nes ap­zi­ņa, ta­ču gri­bē­tos, lai ša­jā ama­tā cil­vē­kam pie­mis­tu vai­rāk prak­tis­ku­ma un saim­nie­cis­ku­ma, tā prem­jer­mi­nis­tres as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē nav ļo­ti daudz.

Ko­man­dā pār­sva­rā Zi­vis un Jau­na­vas

Ja ap­lū­ko­jam Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta sa­stā­vu pēc tā dē­vē­ta­jām Sau­les zī­mēm, tad do­mi­nē Ziv­ju (3 cil­vē­ki) un Jau­na­vas (3 cil­vē­ki) zo­di­aka zī­mes. Val­dī­bā vēl ir di­vi Dvī­ņi, viens Auns, viens Skor­pi­ons, viens Vē­zis, viens Strēl­nieks, viens Ūdens­vīrs un viens Sva­ru zī­mes pār­stā­vis.

At­bil­sto­ši pop­kul­tū­ras as­tro­lo­ģi­jas skaid­ro­ju­miem Zi­vis ir tā zo­di­aka zī­me, kas var «aiz­pel­dēt», ļau­ties plūs­mai vai ie­stā­ties strau­mē šķēr­se­nis­ki, ka ne uz priekš­u, ne at­pa­kaļ. Ta­jā pa­šā lai­kā vai­ru­mā ga­dī­ju­mu šīs zī­mes pār­stāv­jiem pie­mīt la­ba in­tu­īci­ja un iz­prat­ne par si­tu­āci­jām. Sa­vu­kārt ot­ras do­mi­nē­jo­šās – Jau­na­vas – zī­mes pār­stāv­ji ir kri­tis­ki no­ska­ņo­ti cil­vē­ki, kam «mel­nu par bal­tu» ne­ie­stās­tī­si. Jau­na­vas ana­li­zēs, kri­ti­zēs un ie­dzi­ļi­nā­sies sī­ku­mos. Vie­nī­gi, pār­lie­ku pie­vēr­šo­ties de­ta­ļām, ir ris­ki pa­zau­dēt kop­ai­nu. Sa­va da­ļi­ņa tais­nī­bas ie­priekš teik­ta­jā ir, bet, pro­tams, tik vien­kār­šo­ti ska­tī­ties ne­va­ram. Cil­vē­ka per­so­nī­bas ko­pu­mā līdz­ās Sau­les zī­mei jā­ņem vē­rā arī emo­ci­ju rā­dī­tā­ja Mē­ness un prā­ta pla­nē­tas Mer­ku­ra stā­vok­ļi. Saim­nie­cis­ku lē­mu­mu pie­ņem­ša­nā īpa­ši sva­rī­gi, lai cil­vē­ka as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē Mer­kurs at­ras­tos kā­dā no «saim­nie­cis­ka­jām» zo­di­aka zī­mēm. Tad cil­vē­kam ir dots sa­prast, kā rī­ko­ies ar fi­nan­sēm, kā la­bāk sa­plā­not dar­bus un kā­du la­bu­mu jeb at­de­vi var sa­ņemt at­pa­kaļ no kon­krē­tā pa­sā­ku­ma. Diem­žēl no 14 val­dī­bas lo­cek­ļiem saim­nie­cis­ka­jās zo­di­aka zī­mēs Mer­kurs at­ro­das ti­kai četr­u cil­vē­ku kar­tēs. Sa­tik­smes mi­nis­tra An­ri­ja Ma­tī­sa in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā Mer­kurs ir Jau­na­vas zo­di­aka zī­mē, kul­tū­ras mi­nis­trei Da­cei Mel­bār­dei Vēr­sī, ties­lie­tu mi­nis­tram Dzin­ta­ram Ras­na­čam un aiz­sar­dzī­bas mi­nis­tram Rai­mon­dam Vē­jo­nim Vē­zī.

Ap­lū­ko­jot vi­sas kar­tes, raz­dams, ka daudz ir Gai­sa sti­hi­jas, t.i., Mer­kurs kar­tēs no­vie­to­jies Ūdens­vī­ra, Sva­ru un Dvī­ņu zo­di­aka zī­mēs. Tas liek iz­teikt pie­ņē­mu­mu, ka val­dī­bā ko­pā sa­nā­ku­ši cil­vē­ki, kas spēj lie­lis­ki «mē­tāt ide­jas», bet ar prak­tis­ko re­ali­zā­ci­ju vi­ņiem iet grū­tāk.

Žurnāls "Praktiskā Astroloģija", Nr.12, 2014.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot