„Iekritu kā circenis karstos pelnos,” atzīs daudzi, kas nonākuši kredītu važās. Diemžēl – bieži vien pašu neapdomības, pārrēķināšanās vai pārlieka optimisma dēļ.

Dzī­ve uz pa­rā­da, tā ir skarba pieredze, kas nomāc, dzen depresijā un laupa dzīvesprieku. Te nav runa par civilizētām kredītsaistībām, kad, piemēram, par iegādātu mājokli tiek maksāta kāda ceturtā daļa no ģimenes ienākumiem un pilnībā pietiek arī citām vajadzībām. Vairāk stāsts ir par tām saistībām, kas nav atbilstošas cilvēka ienākumiem un viņa iespējām nopelnīt.

Katra cilvēka in­di­vi­du­āla­jā as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē re­dzams, kā­das ir vi­ņa at­tie­cī­bas ar sve­šiem fi­nan­šu re­sur­siem, tajā skaitā ieguldījumiem un aizņēmumiem (arī līzingiem). Ja tās ir sa­rež­ģī­tas, tad skaidrs, ka no aiz­ņem­ša­nās jā­tu­ras pa ga­ba­lu.

Se­ši mil­jar­di pa­rā­dos

Ie­dzī­vo­tā­ju jeb māj­saim­nie­cī­bu kre­dīt­sais­tī­bas Lat­vi­jā šī ga­da sā­ku­mā bi­ja gan­drīz se­ši mil­jar­di eiro, lie­ci­na Fi­nan­šu un ka­pi­tā­la tir­gus ko­mi­si­jas da­ti. Taču tam ir tendence sarukt. Turklāt Swedbank veik­tais pē­tī­jums par Bal­ti­jas fi­nan­si­ālās aiz­sar­dzī­bas de­fi­cī­ta in­dek­su pa­rā­da, ka Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­jiem pē­dē­jā ga­da lai­kā fi­nan­si­ālā aiz­sar­dzī­ba ir uz­la­bo­ju­sies. Pērn esam vairāk nodrošinājušies pret si­tu­āci­jām, ja ģi­me­nē ga­dās kāds ne­gai­dīts dzī­ves pa­vēr­siens. Kaut arī izklausās optimistiski, tomēr aiz skaitļiem un grafikiem ir cilvēki, katrs ar savu kredītstāstu. Un daudzi no tiem ir visnotaļ skumji.

Ātrās naudas valgos

Savulaik, kad Lat­vi­jā sā­kās eko­no­mis­kā krī­ze, iz­vei­do­jās kre­dīt­ņē­mē­ju sa­bied­ris­kas or­ga­ni­zā­ci­jas, kas grū­tī­bās no­nā­ku­ša­jiem cil­vē­kiem pie­dā­vā­ja bez­mak­sas pro­fe­si­onā­lu psiho­lo­ģis­ko pa­lī­dzī­bu. Nav sta­tis­ti­kas par to, cik cil­vē­kiem tā­ bi­ju­si ne­pie­cie­ša­ma, taču psihologiem tolaik darba netrūka.

Nā­ka­mais pro­blē­mu vil­nis sā­kās līdz ar ātr­o kre­dī­tu ņem­ša­nas ie­spē­jām. Trek­na­jos ga­dos ban­kas pa­tē­ri­ņa kre­dī­tus to­mēr iz­snie­dza cil­vē­kiem, kas daudz­maz va­rē­ja pie­rā­dīt sa­vus ie­nā­ku­mus vai kam bi­ja ķī­la vai gal­vo­tā­ji, bet ātr­o kre­dī­tu tir­gū nau­da ti­ka iz­snieg­ta gandrīz jebkuram, kurš spējīgs internetā aizpildīt anketu vai nosūtīt sms.

Aizņemies atbildīgi!

Kat­ra cil­vē­ka in­di­vi­du­āla­jā ho­ro­sko­pā re­dza­mas vi­ņa at­tie­cī­bas ar ma­te­ri­āla­jām vēr­tī­bām, ta­jā skai­tā ko­pē­jiem fi­nan­šu re­sur­siem, ku­ros ie­tilpst gan biz­ne­sa ie­gul­dī­ju­mi, gan nau­da, kas tiek aiz­ņem­ta no kre­dīt­ie­stā­dēm. Dau­dziem ar šo jau­tā­ju­mu viss kār­tī­bā. Var aiz­ņem­ties, at­dot, un ne­kā­du pro­blē­mu. Ta­ču sa­mē­rā bie­ži sa­sto­pa­mas kar­tes, ku­ras ie­rau­got cil­vēks jā­brī­di­na: aiz­ņe­mies ap­do­mī­gi! Vai – ne­da­ri to vis­pār!

Detalizētu astroloģisko izklāstu varat lasīt žurnālā Praktiskā Astroloģija, bet turpinājumā pārdomām popkultūras horoskopi par kredītsaistībām.

*

AUNS

Kaut arī dzī­vē dau­dzās lie­tās viņš ir im­pul­sīvs un ne vi­sai ap­do­mīgs, at­tie­cī­bā uz nau­du Auns spēj ie­ņemt prag­ma­tis­ku po­zī­ci­ju. To­mēr past­āv arī risks, ka šīs zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ji im­pul­sī­vu emo­ci­ju ie­spai­dā var ie­gā­dā­ties kaut ko ne vi­sai ne­pie­cie­ša­mu, tur­klāt ar augs­tiem pro­cen­tiem. La­bā­kais va­ri­ants – ne­lie­las kre­dīt­sais­tī­bas uz īsu lai­ka pe­ri­odu.

VĒR­SIS

Vēr­sis prot ar nau­du rī­ko­ties ap­do­mī­gi, to pie­tau­pīt un ie­krāt, tā­pēc ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc kre­dī­ta vai lī­zin­ga pir­ku­ma var ras­ties diez­gan re­ti. Ta­ču, ja viņš ņems kre­dī­tu, tad vis­ti­ca­māk, lai pa­aug­sti­nā­tu sa­vu dzī­ves kom­for­ta lī­me­ni – ie­gā­dā­tos ne­kus­ta­mo īpa­šu­mu, au­to vai kā­du ci­tu lie­lu, no­de­rī­gu un prak­tis­ku pir­ku­mu. Aiz­ņem­ša­nās no­tiks pār­do­mā­ti.

DVĪ­ŅI

Dvī­ņi nav rē­ķi­nā­tā­ji, tā­pēc ne­re­ti ro­das si­tu­āci­jas, kad vi­ņi ne vi­sai kon­tro­lē sa­vu nau­das plūs­mu. Tas var no­vest pie si­tu­āci­jām, kad maz­liet pie­trūkst līdz al­gai. Mir­kļa ie­spai­dā Dvī­ņi var lī­zin­gā no­for­mēt jaun­u plan­šet­da­to­ru, tele­fo­nu vai au­to. Tur­klāt past­āv diez­gan liels risks pār­mak­sāt, jo prak­tis­ka ap­rē­ķi­nā­ša­na nav šīs zo­di­aka zī­mes stip­rā pus­e.

VĒ­ZIS

Tā kā Vē­ži ir ap­do­mī­gi un vi­ņiem ne­pa­tīk ris­kēt, šā­da at­tiek­sme būs arī pret aiz­ņem­ša­nos. Vē­zis la­bāk sa­vilks jos­tu un iz­tiks ar ma­zu­mi­ņu ne­kā no­nāks pa­rā­dos. Ja to­mēr tiks iz­lemts par la­bu kre­dīt­sais­tī­bām, tad Vē­zis rū­pī­gi iz­vēr­tēs vi­sus par un pret, mek­lēs iz­de­vī­gā­ko va­ri­an­tu, kur ir ie­spē­ja­mi zem­ākas pro­cen­tu lik­mes, un il­gi vi­su pār­do­mās.

LAU­VA

Lau­vām pa­tīk vē­rie­nīgs un kom­for­tabls dzī­ves­veids, un kā­pēc gan ne­iz­man­tot kre­dī­ta vai lī­zin­ga ie­spē­jas? Pro­cen­tu lik­mes un pār­mak­sā­ša­na vi­ņu īpa­ši ne­uz­trauc, ja vien ir ie­spē­jas tikt pie kā­das kā­ro­tas, krāš­ņas un ele­gan­tas lie­tas. Tie­ši šī vēl­me Lau­vam var sa­gā­dāt pro­blē­mas, jo, ie­gā­dā­jo­ties man­tu, ne vien­mēr tiek pa­do­māts par kre­dī­ta at­do­ša­nu.

JAU­NA­VA

Prak­tis­kās Jau­na­vas kre­dīt­sais­tī­bas uz­ņem­sies ti­kai ga­lē­jas ne­pie­cie­ša­mī­bas ga­dī­ju­mā. Vi­ņas iz­vēr­tēs pie­dā­vā­ju­mu, rū­pī­gi iz­vē­lo­ties va­ri­an­tu ar vis­ze­mā­ka­jām pro­cen­tu lik­mēm. Jau­na­vām pie­mē­ro­tā­kas ir il­gter­mi­ņa sais­tī­bas ar ne­lie­liem ik­mē­ne­ša mak­sā­ju­miem. Pre­tē­jā ga­dī­ju­mā var ras­ties stress un fi­nan­šu ne­sta­bi­li­tā­tes iz­jū­ta.

SVA­RI

Sva­ru zī­mes pār­stāv­jiem tīk dzī­vot skais­ti, ar ele­gan­ci, ta­ču ne vien­mēr iz­do­das līdz­sva­rot ie­nā­ku­mus un iz­de­vu­mus. Tā­pēc rei­zu­mis ro­das va­ja­dzī­ba iz­man­tot aiz­de­vu­mu. Ta­jā pa­šā lai­kā Sva­ri ir ga­na ap­do­mī­gi, lai ne­pa­ļau­tos ne­sa­mē­rī­gam skais­tu lie­tu vi­li­nā­ju­mam. Vi­ņu pir­ku­mi būs pār­do­mā­ti. Sva­ri lab­prāt iz­man­tos ne­lie­lu īs­ter­mi­ņa kre­dī­tu ie­spē­jas.

SKOR­PI­ONS

La­bāk pie­ti­cī­gā­ka man­ta, bet sa­va, ne­kā grez­nī­ba uz pa­rā­da – tāds vai­ru­mā ga­dī­ju­mu būs Skor­pi­ona mo­to. Šīs zī­mes pār­stāv­ji prot rī­ko­ties ar nau­du un to ra­ci­onā­li iz­man­tot. Ja arī Skor­pi­ons uz­ņem­sies kre­dīt­sais­tī­bas, tad vis­drī­zāk tās būs biz­ne­sa at­tīs­tī­bai. Ie­spē­jams, nau­da tiks ie­gul­dī­ta kā­dā vēr­tī­gā pir­ku­mā, pie­mē­ram, ne­kus­ta­ma­jā īpa­šu­mā.

STRĒL­NIEKS

Šīs zī­mes pār­stāv­ji pret nau­du iz­tu­ras no­piet­ni. Ja arī tiks ņemts kre­dīts vai kaut kas ie­gā­dāts lī­zin­gā, vi­ņi at­ra­dīs iz­de­vī­gā­ko va­ri­an­tu. Rei­zu­mis gan Strēl­nie­ka vēl­mes var būt lie­lā­kas ne­kā ie­spē­jas, ta­ču grū­tī­bās vi­ņi no­nāks re­ti. Il­gter­mi­ņa pa­sā­ku­mi Strēl­nie­ku var no­gur­di­nāt, tā­pēc vē­la­mā­kais va­ri­ants – kre­dīt­sais­tī­bas uz īsu lai­ku.

ME­ŽĀ­ZIS

Me­žā­zis dzī­vē vē­las prog­no­zē­ja­mī­bu un sta­bi­li­tā­ti, viņš ir krā­jējs, ne­vis tē­rē­tājs, tā­pēc kre­dīt­sais­tī­bas uz­tvers kā ap­grū­ti­nā­ju­mu. Ir ta­ču tik grū­ti šķir­ties no nau­das, kas kat­ru mē­ne­si jā­at­mak­sā! Dzī­ve uz pa­rā­da Me­žā­zi var pa­da­rīt no­māk­tu. Vie­nī­gais iz­ņē­mums – ja ru­na par ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ie­gā­di, kas dzī­vei pie­šķir lie­lā­ku sta­bi­li­tā­ti.

ŪDENS­VĪRS

Ūdens­vī­ra gal­vā ro­sās daudz do­mu, viņš no­dar­bo­jas ar vai­rā­kām lie­tām vien­lai­kus, tā­pēc ie­vē­rot fi­nan­šu dis­cip­lī­nu ir sa­mē­rā pro­ble­mā­tis­ki. Ta­jā pa­šā lai­kā šīs zī­mes pār­stāv­jiem pa­tīk la­bi dzī­vot. Tas var no­vest pie si­tu­āci­jas, kad Ūdens­vī­ram ir vien­lai­kus vai­rā­kas sais­tī­bas. Ir grū­ti ie­vē­rot at­mak­sas ter­mi­ņus, tāpēc jā­iz­vei­do savs fi­nan­šu ka­len­dārs.

ZI­VIS

Nau­das jau­tā­ju­mus Zi­vis cen­šas ri­si­nāt ope­ra­tī­vi, un tas var no­vest gan pie ne­pār­do­mā­tas aiz­ņem­ša­nās, gan ne­va­ja­dzī­giem tē­ri­ņiemTo­mēr pa­rād­sais­tī­bas uz Zi­vīm at­stāj no­mā­co­šu ie­spai­du, tā­pēc vi­ņas no tām cen­šas at­brī­vo­ties pēc ie­spē­jas ātr­āk vai arī ie­ka­vē at­do­ša­nu un mē­ģi­na par to ne­do­māt.

 

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot