Prog­re­sī­vais Mē­ness na­tā­lās kar­tes na­mos

Rū­ta Me­ža­vil­ka, spe­ci­āli «Prak­tis­ka­jai As­tro­lo­ģi­jai»

Līdz­īgi kā ska­tā­mies prog­re­sī­vā Mē­ness at­ra­ša­nos zo­di­aka zī­mēs, va­ram ap­lū­kot arī tā gai­tu cau­ri na­tā­lās kar­tes na­miem. Prog­re­sī­vais Mē­ness ir viens no spē­cī­gā­ka­jiem «tri­ge­riem» jeb, lat­vis­ki iz­sa­ko­ties – dzi­nu­ļiem, kas pa­ver ce­ļu ci­tu, lē­nā­ku prog­re­sī­vās un arī na­tā­lās kar­tes tran­zī­tu re­ali­zā­ci­jai.

At­gā­di­nām, ka prog­nos­tis­ka­jā as­tro­lo­ģi­jā tiek lie­to­tas vai­rā­ku vei­du t.s. prog­re­si­ju me­to­des, no ku­rām po­pu­lā­rā­kā un vai­rāk iz­pla­tī­tā ir «die­na pēc dzim­ša­nas = gads pēc dzim­ša­nas» me­to­de, pro­ti – pirm­ā dzī­ves die­na at­bilst pir­ma­jam dzī­ves ga­dam, ot­rā die­na – ot­ra­jam utt. Tā, ja tran­zī­tais Mē­ness, kurš de­be­sīs, iz­iet sa­vu cik­lu ap­tu­ve­ni 29,5 ka­len­dā­ra die­nās, tad prog­re­sī­vais Mē­ness sa­vu cik­lu cau­ri cil­vē­ka na­tā­lās kar­tes ap­lim veiks ap­tu­ve­ni 29,5 ga­dos, at­grie­žo­ties ta­jā zo­di­aka zī­mē un grā­dā, ku­rā tas bi­jis pie­dzim­ša­nas brī­dī. Šis 29,5 ga­du prog­re­sī­vā Mē­ness at­grie­ša­nās cikls ir viens no bū­tis­kā­ka­jiem cik­liem cil­vē­ka dzī­vē, tur­klāt tas lai­ka zi­ņā tuvs tran­zī­tā Sa­tur­na cik­lam. Sa­turns sa­vu ce­ļu cau­ri zo­di­akam veic ap­tu­ve­ni 29,5 ga­dos. Tā­pēc 28–30 ve­cums cil­vē­ka dzī­vē jā­uz­ska­ta par no­piet­nu pa­grie­zie­na pun­ktu, kad pa­ras­ti no­tiek pār­eja no jaun­ie­ša dzī­ves uz­tve­res un stu­di­ju fā­zes uz no­brie­du­ša cil­vē­ka at­bil­dī­bas un paš­re­ali­zā­ci­jas fā­zi. Sa­vu­kārt 56–60 ga­du ve­cums, kad no­slē­dzas ot­rais 29,5 ga­du pe­ri­ods, uz­ska­tāms par pār­eju no ak­tī­vās rī­cī­bas pos­ma uz vie­du­ma un ga­rī­gā ce­ļa mek­lē­ju­mu pos­mu cil­vē­ka dzī­vē. Pie­au­got cil­vē­ku vi­dē­jam mū­ža il­gu­mam, ar­vien vai­rā­kiem no mums būs ie­spē­ja pil­nī­bā iz­dzī­vot arī tre­šo no šiem prog­re­sī­vā Mē­ness un tran­zī­tā Sa­tur­na at­grie­ša­nās cik­liem – tas no­slē­dzas 87–90 ga­du ve­cu­mā.

Līdz­īgi kā kat­rā no zo­di­aka zī­mēm, arī kat­rā no na­tā­lās kar­tes na­miem prog­re­sī­vais Mē­ness uz­tu­ras ap­tu­ve­ni div­ar­pus ga­dus. Tie­sa gan, tas ir arī at­ka­rīgs no tā, ku­ru no na­mu sis­tē­mām – Pla­ci­da, Ko­ha vai vie­nād­mā­ju jeb Ve­lo­va – as­tro­logs lie­to. Pla­ci­da un Ko­ha sis­tē­mās na­mu «iz­mērs» mēdz pat stip­ri at­šķir­ties, jo īpa­ši tad, ja cil­vēks dzi­mis mē­re­na­jos un po­lā­ra­jam lo­kam tu­va­jos pla­tu­ma grā­dos. Ta­ču tā – ku­rai no na­mu sis­tē­mām dot priekš­ro­ku – ir jau ci­ta sa­ru­nas tē­ma. Per­so­nī­gi es, prog­no­zē­jot ie­spē­ja­mās no­ri­ses un no­ti­ku­mus, ska­tos gan Pla­ci­da, gan Ko­ha na­mus, sa­vu­kārt pē­tot cil­vē­ka per­so­nī­bas po­ten­ci­ālās ie­spē­jas, priekš­ro­ku do­du vie­nād­mā­ju sis­tē­mai, kur pirm­ā na­ma jeb mā­jas sā­kums (as­tro­lo­gu va­lo­dā saukts par kus­pi­su) sa­krīt ar as­cen­den­tu.

Brī­ži, kad prog­re­sī­vais Mē­ness mai­na na­mu vai zī­mi, tiek sa­jus­ti kā dzī­ves emo­ci­onā­lā fo­na iz­mai­ņa. Bie­ži vien no­tiek arī kāds bū­tisks dzī­ves no­ti­kums, it īpa­ši, ja arī tran­zī­tie as­pek­ti at­bal­sta šā­du ie­spē­ju. Jo īpa­ši sva­rī­gi ir brī­ži, kad prog­re­sī­vais Mē­ness šķēr­so t.s. kar­di­nā­lo na­mu – 1., 4., 7. un 10. kus­pi­sus jeb sliek­šņus. Sa­vu­kārt prog­re­sī­vā Mē­ness as­pek­ti ar kā­du no prog­re­sī­vās vai na­tā­lās kar­tes pla­nē­tām ak­tu­ali­zē un «ie­dar­bi­na» šīs pla­nē­tas ener­ģi­ju cil­vē­ka dzī­vē. At­tie­cī­bas starp prog­re­sī­vo Mē­ne­si un jeb­ku­ru ci­tu no prog­re­sī­va­jām vai na­tā­la­jām pla­nē­tām va­ram ap­lū­kot kā as­pek­tu cik­lu, kam ir savs sā­kums jeb sa­vie­no­jums un savs piln­mē­ness jeb opo­zī­ci­ja, pro­ti, 180 grā­du as­pekts. No­zī­mī­gā­kie – «taus­tā­mā­kie» – no šiem cik­liem ir prog­re­sī­vā Mē­ness un Sau­les, kā arī prog­re­sī­vā Mē­ness un Sa­tur­na cik­li. Sau­les cikls «vēs­ta» par cil­vē­ka per­so­nī­bas, «Es» at­tīs­tī­bu, paš­ap­lie­ci­nā­ša­nos un at­tie­cī­bām ar ār­pa­sau­li, sa­vu­kārt Sa­tur­na cikls «stās­ta» par dzī­ves ap­stāk­ļiem, ie­ro­be­žo­ju­miem, pār­bau­dī­ju­miem un to pār­va­rē­ša­nu.

Prog­re­sī­vais Mē­ness I na­mā

Prog­re­sī­vā Mē­ness sa­vie­no­jums ar as­cen­den­tu – I na­ma kus­pi­su – ie­zī­mē no­zī­mī­gu pa­grie­zie­nu dzī­vē. Tas ir jaun­a emo­ci­onā­lās at­tīs­tī­bas cik­la sā­kums. Ie­priek­šē­jos pār­is ga­dos, prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim šķēr­so­jot XII na­mu, ir ti­ku­si iz­tī­rī­ta ve­cā, sa­vu lai­ku iz­dzī­vo­ju­sī emo­ci­onā­lā ba­gā­ža, un nu ir laiks jaun­am sā­ku­mam. Cil­vēks at­rod se­vī jaun­us im­pul­sus, jaun­u paš­ap­zi­ņu, jaun­as in­te­re­ses un bie­ži vien pat ra­di­kā­li iz­mai­na sa­vu dzī­ves­sti­lu un vei­du, kā se­vi pa­sniegt ār­pa­sau­lei. Sa­vā zi­ņā šis posms līdz­inās prog­re­sī­vā Mē­ness tran­zī­tam cau­ri Auna zī­mei.

Prog­re­sī­vais Mē­ness II na­mā

Ie­priek­šē­jā pos­ma jaun­o ie­sā­ku­mu un im­pul­su sta­bi­li­zā­ci­jas posms. Vai­rāk prak­tis­ku­ma, pa­rā­dās jau­tā­jums – kā no­tu­rēt, at­tīs­tīt jaun­ie­gū­to. Priekš­plā­nā iz­vir­zās re­sur­su jau­tā­jums. Ja sa­sto­pa­mies ar paš­ap­zi­ņas vai nau­das trū­ku­mu, tas var no­zī­mēt, ka ne­esam ga­ta­vi jaun­ajiem iz­ai­ci­nā­ju­miem. Tad ir jā­iz­vir­za jau­tā­jums – kas ir tās vēr­tī­bas, kas ir pa­tie­si sva­rī­gas?

Prog­re­sī­vais Mē­ness II­I na­mā

Ša­jā pos­mā no­zī­mi ie­gūst ko­mu­ni­kā­ci­ja. In­for­mā­ci­jas ap­mai­ņa, trans­ports, prak­tis­ku zi­nā­ša­nu ap­gu­ve – tās vi­sas ir II­I na­ma tē­mas. Bie­ži vien dzī­vē ie­nāk jaun­i pa­zi­ņas. Tra­di­ci­onā­li II­I nams «at­bild» arī par ot­rās pa­kā­pes ra­di­nie­kiem – brā­ļiem, mā­sām, brā­lē­niem, mā­sī­cām, kā arī kai­mi­ņiem – pro­ti, tiem, kas mums ir «bla­kus».

Prog­re­sī­vais Mē­ness IV na­mā

Prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim šķēr­so­jot IV na­ma kus­pi­su – ko as­tro­lo­gi dē­vē arī par Imum Co­eli (no la­tī­ņu va­lo­das – «de­be­su apakš­a», sa­īsi­nā­ti IC) – cil­vē­ka «emo­ci­onā­lās an­te­nas», tē­lai­ni iz­sa­ko­ties, ie­vel­kas uz iek­šu, vi­ņam no­zī­mī­gā­ka kļūst iek­šē­jā pa­sau­le, kas ie­tver se­vī arī mā­ju, ģi­me­ni, dzim­tu, pro­ti, vie­tu, kur viņš jū­tas dro­šī­bā un pa­sar­gāts – kā mā­tes klē­pī. Ša­jā dzī­ves pos­mā, jo īpa­ši, kad prog­re­sī­vais Mē­ness at­ro­das sa­vie­no­ju­mā ar IC, var no­tikt bū­tis­kas pār­mai­ņas sais­tī­bā ar dzim­tu, ģi­me­ni – bēr­na ie­ņem­ša­na vai pirm­ās pa­kā­pes ra­di­nie­ka – tē­va, mā­tes – aizie­ša­na no dzim­tas – ja ru­na par aizie­ša­nu, tad šeit tā ir t.s. da­bis­kā nā­ve no ve­cu­ma – dro­šī­bā, sa­vās mā­jās un sa­vā gul­tā, dzim­tas aiz­sar­dzī­bā. Var arī no­tikt pār­mai­ņas sais­tī­bā ar dzim­tai un ģi­me­nei no­zī­mī­gu ne­kus­ta­mo īpa­šu­mu. Ja pā­rē­jie tran­zī­ti un prog­re­sī­vie as­pek­ti lab­vē­lī­gi – pie­mē­ram, prog­re­sī­vais Mē­ness ša­jā lai­kā iz­vei­do tri­go­nu vai sek­sti­lu ar Ju­pi­te­ru, tad tā var būt īpa­šu­ma ie­gā­de, pa­pla­ši­nā­ša­na, re­kon­struk­ci­ja, lab­ie­kār­to­ša­na.

Prog­re­sī­vais Mē­ness V na­mā

Ja IV na­ma iek­šup­vēr­stie at­tīs­tī­bas pro­ce­si no­ti­ku­ši adek­vā­ti, prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim ie­ejot V na­mā, cil­vēks emo­ci­onā­li at­dzimst. Spē­le, ska­tu­ve, ra­do­šums, dzī­ves­prieks, bēr­ni – tās vi­sas ir V na­ma tē­mas. Viens no dzī­ves aug­lī­gā­ka­jiem pe­ri­odiem gan tie­šā, gan pār­nes­tā no­zī­mē.

Prog­re­sī­vais Mē­ness VI na­mā

Jaun­at­rai­sī­ju­sies kre­ati­vi­tā­te nu vē­las tikt iz­teik­ta rū­pī­gā dar­bā. Ik­die­nas ru­tī­nas, rū­pes, dis­cip­lī­na – lūk, lie­tas, kam pie­vērš uz­ma­nī­bu prog­re­sī­vais Mē­ness VI na­mā. Tas ir arī posms, kad vē­lams pa­rū­pē­ties par sa­vu ve­se­lī­bu. Di­ētas, vin­gro­ša­na, no­rū­dī­ša­nās. Ie­spē­ja­ma māj­dzīv­nie­ka ie­ra­ša­nās jū­su dzī­vē – ja tā no­tiek, pie­ņe­miet to kā lik­te­ņa sū­tī­tu pa­lī­gu.

Prog­re­sī­vais Mē­ness VI­I na­mā

Arī VI­I na­ma kus­pi­sa šķēr­so­ša­na ir viens no lie­la­jiem dzī­ves pa­grie­zie­na pun­ktiem. Šis punkts – tā sau­ktais des­cen­dents jeb no­rie­to­šais punkts – at­ro­das tie­ši pre­tim as­cen­den­tam, kurš ie­zī­mē «sā­ku­mu», «iz­ejas pun­ktu», «se­vi pa­šu». VI­I na­ma jo­ma – at­tie­cī­bas ar da­žā­da vei­da par­tne­riem. Ir pa­zīs­tams tei­ciens, ka ci­tos cil­vē­kos bie­ži vien re­dzam se­vi pa­šu spo­guļ­at­tē­lā. Mū­su at­tie­cī­bas lie­ci­na par to, kā­di cil­vē­ki esam mēs pa­ši. Prog­re­sī­vā Mē­ness tran­zīts cau­ri VI­I na­mam ir laiks, kad pie­vēr­sties at­tie­cī­bu sa­kār­to­ša­nai. Sva­rī­gu part­ner­at­tie­cī­bu ie­sā­kums vai bei­gas, lau­lī­bas bie­ži vien at­ga­dās, kad prog­re­sī­vais Mē­ness šķēr­so des­cen­den­tu, pro­tams, ja arī pā­rē­jā «zvaig­žņu aina» ap­stip­ri­na šā­du no­ti­ku­mu ie­spē­ju.

Prog­re­sī­vais Mē­ness VI­II na­mā

VI­II na­mā sa­sto­pa­mies ar ne­pie­cie­ša­mī­bu ie­dzi­ļi­nā­ties un trans­for­mēt ie­priek­šē­jā pos­mā ie­gū­to. Tra­di­ci­onā­li dē­vēts par «skor­pi­onis­ko» – sek­su­ali­tā­tes un va­ras spē­ļu na­mu, VI­II pie­dā­vā ie­lū­ko­ties cil­vē­ka ne ta­jos pa­šos gai­šā­ka­jos ap­zi­ņas no­stū­ros. VI­II na­ma tran­zī­ti bie­ži vien dzī­vē iz­vir­za ka­te­go­ris­ku pra­sī­bu – mai­nies vai mir­sti. Ie­spē­ja­mie no­ti­ku­mi: nā­ve, kas šeit var būt arī var­dar­bī­ga; man­to­jums; no­zī­mī­gu kre­dīt­sais­tī­bu uz­ņem­ša­nās vai iz­beig­ša­na. Ja nav ap­gū­tas ie­priek­šē­jā, VI­I na­ma part­ner­at­tie­cī­bu mā­cī­bas, šeit va­ram sa­stap­ties arī ar mo­ko­šām šķir­ša­nās drā­mām.

Prog­re­sī­vais Mē­ness IX na­mā

Prog­re­sī­vā Mē­ness pār­eju IX na­mā cil­vēks pa­ras­ti iz­jūt kā at­brī­vo­ša­nos no kaut kā spie­do­ša, jaun­u ap­vār­šņu un jaun­as ap­zi­ņas brī­vī­bas ie­gū­ša­nu. Šeit dzī­ve bie­ži vien pie­dā­vā ār­zem­ju ce­ļo­ju­mus, stu­di­jas.

Prog­re­sī­vais Mē­ness X na­mā

Arī X na­ma kus­pi­sa – tā sau­ktā Me­di­um Co­eli ( no la­tī­ņu – «de­be­su vi­dus», sa­īsi­nā­ti – MC) tran­zīts ie­zī­mē no­zī­mī­gu pa­vēr­sie­nu cil­vē­ka dzī­ves gai­tā. Prog­re­sī­vais Mē­ness šeit ak­cen­tē kar­je­ras un so­ci­ālā sta­tu­sa no­zī­mi. Ie­spē­ja­mi pa­aug­sti­nā­ju­mi ama­tā vai arī – pre­tē­ji – sta­tu­sa zau­dē­ša­na. Starp ci­tu, arī lau­lī­bas ir so­ci­ālā sta­tu­sa mai­ņa. Se­vis ap­lie­ci­nā­ša­na, uz­ņe­mo­ties at­bil­dī­bu. Šis var būt lie­lu sa­snie­gu­mu un at­zi­nī­bas laiks.

Prog­re­sī­vais Mē­ness XI na­mā

XI nams tra­di­ci­onā­li tiek uz­ska­tīts par drau­gu, so­ci­ālo gru­pu un sa­bied­ris­kās dar­bī­bas na­mu. Prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim vir­zo­ties cau­ri šim na­tā­lās kar­tes sek­to­ram, pa­ras­ti cil­vēks mīl at­ras­ties sa­bied­rī­bā, ie­sais­tī­ties sa­bied­ris­kos pro­ce­sos, vi­ņam bū­tis­ka ir sa­va sta­tu­sa – ja tāds ie­gūts ie­priek­šē­jā pos­mā – ap­lie­ci­nā­ša­na. Ie­spē­ja­ma pub­lis­ka at­zi­nī­ba.

Prog­re­sī­vais Mē­ness XII na­mā

Loks no­slē­dzas, prog­re­sī­vais Mē­ness at­kal tu­vo­jas as­cen­den­tam. Dzī­ves emo­ci­onā­lais fons mai­nās – prog­re­sī­va­jam Mē­ne­sim ie­ejot XII na­mā, līdz­īgi kā tas mēdz būt, tam at­ro­do­ties Ziv­ju zī­mē, pa­rā­dās vēl­me pēc no­slēg­tī­bas, ap­ce­res. Laiks iz­vēr­tēt ie­priek­šē­jā lie­lā dzī­ves cik­la mā­cī­bas – sa­snieg­to un zau­dē­to, at­brī­vo­ties no lie­kā. Šis posms bie­ži vien sais­tās ar pa­aug­sti­nā­tu emo­ci­onā­lo jū­tī­gu­mu, ne­ga­tī­va­jā va­ri­an­tā var būt tiek­sme grem­dē­ties ilū­zi­jās. Jā­at­ce­ras, ka XII nams ir arī slēg­to ie­stā­žu – cie­tu­mu un slim­nī­cu – nams. Var būt sa­jū­ta, ka trūkst ener­ģi­jas. Šis div­ar­pus ga­du pe­ri­ods jā­aiz­va­da mie­rī­gi, ne­cen­šo­ties pēc lie­liem ie­gu­vu­miem un ār­ējiem sa­snie­gu­miem – kā at­pū­ta pirms jaun­ā lie­lā dzī­ves cē­lie­na.

*

@ Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju Nams". Pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem tikai ar izdevniecības rakstisku atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot