Horoskopus apkopojusi un apdarinājusi žurnāliste Zane Pudule, speciāli Astrožurnālam. Ļoti jautri un iedvesmojoši!:)

Nāk Jā­ņu nakts, kad kais­lī­bas vir­mo un tiek at­rasts mil­zīgs dau­dzums pa­par­des zie­du. Tie­sa, ci­tam vei­cas la­bāk, ci­tam – nu tā, ne vi­sai... Tā­pēc la­bāk jau ie­priekš zi­nāt, ko gai­dīt no po­ten­ci­ālā par­tne­ra pa­par­des zie­da mek­lē­ju­mos. Var­būt ska­tu vērts rai­dīt pa­vi­sam ci­tā vir­zie­nā?

Auns

Nav ilg­sto­šas ap­li­do­ša­nas un pla­to­nis­ku at­tie­cī­bu cie­nī­tājs. Pēc ie­spē­jas ātr­āk mē­ģi­na tu­vi­nāt in­tī­mās tu­vī­bas mir­kli.

Vi­ņa

Paš­pār­lie­ci­nāts vul­kāns. Ugu­nī­ga, ro­ta­ļī­ga mī­ļā­kā. No­vēr­tē vī­rie­ša sek­su­ālo ini­ci­atī­vu un arī pa­ti mīl to iz­rā­dīt. Ne­cieš nī­ku­ļus. Vi­ņu var ie­ka­rot, iz­rā­dot, cik esi stiprs un dros­mīgs. Lai gan, vis­ti­ca­māk, tie­ši vi­ņa būs tā, kas kā­du ie­kā­ros un ie­ka­ros.

Viņš

Ne­pa­cie­tīgs un tiešs mī­ļā­kais, kurš ne­sa­pra­tīs smal­kus mā­jie­nus un nav pā­rāk iz­smal­ci­nāts. Mīl rī­ko­ties dro­ši un iz­lē­mī­gi. Sa­grābs un no­bu­čos, ka šmakst vien! Var rī­ko­ties gan pa­rup­ji, gan ro­man­tis­ki, at­ka­rī­bā no tā, cik augs­tu uz­kā­pis kais­lī­bu ter­mo­met­ra sta­biņš. Ja ro­das jū­tas, var pie­ķer­ties uz il­gu lai­ku.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

 Ide­āls va­ri­ants di­na­mis­kam Jā­ņu nakts ro­mā­ni­ņam. Va­ka­ra odzi­ņa, nē, pi­pa­riņš. Asais.

Vēr­sis

Vēr­sim pa­tīk dzī­ves bau­das – la­bi pa­ēst, gar­šī­gi ie­dzert, pa­va­dīt lai­ku la­bā kom­pā­ni­jā. 

 Vi­ņa

Lie­lis­ki zi­na vī­rie­šu sa­val­dzi­nā­ša­nas no­slē­pu­mus, bet ne­gra­sās tos iz­mē­ģi­nāt ar pir­mo pre­tim­nā­cē­ju. Pa­tīk iz­klai­dē­ties. Par­tne­ra mek­lē­ju­mos ir iz­vē­lī­ga un rei­zēm – ar aug­stām pra­sī­bām. Sek­su­āliem eks­pe­ri­men­tiem ļau­jas re­ti.

Viņš

Lab­sir­dīgs un paš­pār­lie­ci­nāts vī­rie­tis. Ja vien nav kār­tī­gā kun­ga dū­šā, kad var mos­ties īs­ta buļ­ļa da­ba. Ne­sa­tri­ci­nāms un uz­ti­cams kā klints. Ne­pie­mīt lie­la ero­tis­kā iz­tē­le, to­ties spē­jīgs veikt īs­tus «ma­ra­to­nus», kas pa­da­ra vi­ņu par ne­pār­spē­ja­mu mīl­nie­ku.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Jaut­ra, pa­tī­ka­ma kom­pā­ni­ja Jā­ņu va­ka­rā ar ie­spē­ja­mām lau­lī­bām un kom­for­tab­lu dzī­vi nā­kot­nē.

Dvī­ņi

Dvī­ņi ir ra­du­ši li­di­nā­ties pa mā­ko­ņiem, bet sekss vi­ņiem ir viens no vei­diem, kā sa­just zem­i zem kā­jām.

Vi­ņa

Kat­ru rei­zi ci­tā­da – var būt gan uz­ma­nī­ga klau­sī­tā­ja, gan kap­rī­za mīl­nie­ce, gan auk­sta ap­rē­ķi­nā­tā­ja, tur­klāt no­ska­ņo­jums var mai­nī­ties pēk­šņi un ne­gai­dī­ti. In­tī­ma­jā dzī­vē mīl daudz­vei­dī­bu.

Viņš

Ne­pa­re­dzams. Ne­cieš gar­lai­cī­bu un vien­vei­dī­bu. Kat­ru rei­zi ap­mie­ri­na sa­vu ziņ­kā­rī­bu, ne­vis vēl­mes. Mīl sa­gā­dāt sie­vie­tei bau­du. Ja ie­ro­be­žo vi­ņa sek­su­ālo brī­vī­bu, var krist de­pre­si­jā.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Nav ie­spē­jams pa­re­dzēt, kas būs, bet gar­lai­cī­gi ne­būs no­teik­ti!

Vē­zis

Vē­zim ir dārgs savs na­miņš, tu­vi­nie­ki un drau­gi, un viņš cen­šas ne­vie­nu sa­vā pa­sau­lī­tē ne­ie­laist. Ta­ču kais­les balss var likt vieg­li mes­ties at­va­rā!

Vi­ņa

Pa­ras­ti ne­sper pir­mo so­li, ta­ču, ja reiz tu­vi­nā­ša­nās no­ti­ku­si, vī­rie­tis no­kļūst vi­ņas ie­tek­mē. Spēj pie­pil­dīt ik­vie­nu vī­rie­ša vēl­mi, vieg­li at­brī­vo­jas no sek­su­āliem aiz­sprie­du­miem, tur­klāt vi­ņas mā­tiš­ķās jū­tas ar lai­ku vī­rie­ti pār­vērš pui­še­lī, kurš jau sa­vu­kārt iz­da­bā vi­ņas kap­rī­zēm un vēl­mēm. La­bā­kā pie­eja – stās­tīt, ka vi­ņa ir kā svai­ga gai­sa malks un bez vi­ņas sa­vu dzī­vi ie­do­mā­ties ne­spē­jat.

Viņš

No sā­ku­ma var būt kaut­rīgs un no­slēgts, ta­ču vi­ņa sek­su­ālie in­stin­kti ne­mīl ie­ro­be­žo­ju­mus. Ja viņš ir no­tē­mē­jis uz kā­du mēr­ķi, liks lie­tā vi­su sa­vu pie­vil­cī­bu un uz­stā­jī­bu, lai «pie­lauz­tu» sev ie­pa­ti­ku­šos dā­mu.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

At­ro­di pa­rei­zo at­slē­dzi­ņu it kā ne­ci­la­jai lā­dī­tei, un at­ra­dī­si to esam pil­nu ar dār­gu­miem. Ti­kai – uz­ma­nī­gi, lai pats/-i ne­ie­kļū­tu tīk­los!

Lau­va

Pats spil­gtā­kais un ar­tis­tis­kā­kais mīl­nieks. Sekss nu reiz ir tā sfē­ra, ku­rā Lau­va vis­vai­rāk vē­las paš­ap­lie­ci­nā­ties. Mīl «ar ausīm», tā­pēc ar kom­pli­men­tiem pār­spī­lēt nav ie­spē­jams.

Vi­ņa

Ne­no­pū­las ar vī­rie­šu val­dzi­nā­ša­nu, jo uz­ska­ta, ka pa­ti ir pie­tie­ka­mi ap­bu­ro­ša un vis­i to tā­pat zi­na. Ne­kļū­dī­gi iz­vē­las vī­rie­šus, kas ga­ta­vi pa­kļau­ties un at­zīt vi­ņas ka­ra­lis­ko sta­tu­su. Gul­tā var būt arī vē­sa, bet vien­mēr liek just īpa­šu iek­šē­jo spē­ku.

Viņš

Vē­las no dzī­ves vi­su, tos­tarp arī sek­su­āla­jā sfē­rā. Ne­cieš at­tei­ku­mus, jo tas ie­dra­gā vi­ņa pat­mī­lī­bu. Gul­tā ne­no­gur­di­nāms, bet mēdz būt pār­lie­ku val­do­nīgs. Un, pro­tams, ja viņš ar te­vi mī­lē­jas, tā­tad pa­rā­dī­jis kos­mis­ku lab­vē­lī­bu.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Ja esi sā­cis/-ku­si ko­ķe­tēt, tad ej līdz ga­lam un esi ga­tavs pa­kļau­ties. Jo vai­rāk pau­dī­si ap­brī­nu, jo vai­rāk sa­ņem­si pre­tī.

Jau­na­va

Jau­na­vas ir iz­smal­ci­nā­ti mīl­nie­ki/-ces, ta­ču vi­ņiem vien­mēr daudz da­rā­mā, tā­pēc il­gi gul­tā ne­ka­vē­sies.

Vi­ņa

Vi­ņai ne­pa­tīk pā­rāk uz­bā­zī­gi vī­rie­ši, bet ļauj se­vi ie­ka­rot pa­kā­pe­nis­ki. Kri­tis­ki at­tie­cas gan pret se­vi, gan par­tne­ri. Jā­rē­ķi­nās, ka no­vēr­tēs par­tne­ra sek­su­ālo pie­re­dzi, do­mās sa­lī­dzi­not ar ie­priek­šē­jiem.

Viņš

Nav no tiem, kas tie­cas pēc ie­spē­jas ātr­āk sie­vie­ti ie­gāzt gul­tā, jo no sā­ku­ma vē­las vi­ņu la­bāk ie­pa­zīt. In­tī­ma­jā dzī­vē lie­lis­ki kon­tro­lē si­tu­āci­ju. Ja sie­vie­te vi­ņam pa­tie­šām pa­tīk, vi­ņas dēļ ga­tavs uz lie­lu iz­do­mu un eks­pe­ri­men­tiem.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Ja ie­pa­tik­sie­ties viens ot­ram, ie­spē­jams, la­bā­kā Jā­ņu nakts jums būs ne­vis šī, bet nā­ka­mā.

Sva­ri

Es­tē­tis­ki, mī­las pār­pil­ni, ta­ču vē­las, lai sek­su­ālās at­tie­cī­bas snieg­tu ti­kai po­zi­tī­vas emo­ci­jas har­mo­nis­kā gai­sot­nē un skais­tās no­ska­ņās.

Vi­ņa

Mēdz būt diez­gan pie­ka­sī­ga un, ja pie­lū­dzē­jam būs bez­gau­mīgs ap­ģērbs vai ne­tī­ri ma­ti, mo­men­tā vi­ņu «at­šūs», tur­klāt diez­gan dzē­lī­gā vei­dā. Vi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta par sa­vu pie­vil­cī­bu un at­bil­sto­šas īpa­šī­bas pra­sa arī no po­ten­ci­ālā par­tne­ra.

Viņš

Uz­ma­nīgs un pie­klā­jīgs. Mīl ar acīm, tā­pēc par­tne­rei jā­būt pie­vil­cī­gai un kop­tai. Sek­su iz­bau­da glu­ži kā sal­do ēdie­nu. Par­tne­re no­teik­ti sa­ņems mil­zum daudz iz­smal­ci­nā­tu glās­tu, bet iz­teik­ta kais­le Sva­ru vī­rie­šiem nav rak­stu­rī­ga.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

In­te­re­san­tas sa­ru­nas, pa­tī­ka­ma ko­mu­ni­kā­ci­ja, bet uz sek­su slap­jās sū­nās zem dur­stī­giem krū­miem gan ne­ce­ri.

Skor­pi­ons

Skor­pi­onam dzī­ve bez sek­sa pār­sva­rā nav ie­do­mā­ja­ma. Tur­klāt vi­ņam pa­tīk si­tu­āci­ju no­vest līdz ga­lē­jai ro­be­žai, kad ner­vi ir no­sprie­go­ti un emo­ci­jas sit augs­tu vil­ni.

Vi­ņa

Mī­las pries­te­rie­ne. Sa­vā gu­ļam­is­ta­bā ne­vē­las re­dzēt nū­ģus. Vien­lai­kus pra­sī­ga un sek­su­āli ne­pie­sā­ti­nā­ma. Tāds kok­tei­lis pa­tīk dau­dziem vī­rie­šiem, bet da­žus tas drīz vien sāk no­gur­di­nāt. Vi­ņai nav pro­blē­mu pie­nākt un pa­teikt vī­rie­tim: «Ejam, es te­vi gri­bu!»

Viņš

Dzi­ļu emo­ci­ju, ie­kā­res un dvē­se­les pār­dzī­vo­ju­mu sin­tē­ze. Prot uz­klau­sīt žē­la­bas par grū­to dzī­vi. Māk sa­plūst ar par­tne­ri, ta­jā pa­šā lai­kā vi­su kon­tro­lē­jot. Pie­re­dzē­ju­šu Skor­pi­onu gul­tā grū­ti ar kaut ko pār­steigt, jo viņš vi­su jau ir iz­mē­ģi­nā­jis. No rī­ta gan var «pie­mirst» pa­pra­sīt tāl­ru­ņa nu­mu­ru.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Ro­ta­ļas ar ugu­ni. Vis­a ska­la no ar­ktis­ka­jām le­dus dzī­lēm līdz vul­kā­na iz­vir­du­mam. Ie­spē­ja­mas sma­gas mo­rā­lās pa­ģi­ras. Sar­gie­ties Skor­pi­onu aiz­vai­not, ci­tā­di Jā­ņu nakts var beig­ties... Teik­sim mai­gi – ne pā­rāk pa­tī­ka­mi.

Strēl­nieks

In­tī­mos dzī­ves mo­men­tus uz­tver kā vie­nu no pie­dzī­vo­ju­miem. Ce­ļo­ša­na no vie­na par­tne­ra pie ot­ra Strēl­nie­kam ir la­bā­kās zā­les pret gar­lai­cī­bu un de­pre­si­ju.

Vi­ņa

Vai­rāk iz­da­bā sev ne­kā par­tne­rim. To­mēr ir go­dī­ga un at­vēr­ta, vi­ņas jū­tas un no­lū­ki ir sa­mē­rā skaid­ri sa­pro­ta­mi. Skaid­ri pa­teiks, ko do­mā par ot­ru, lai gan par se­vi var sa­stās­tīt Die­va zī­mes. Mīl kla­sis­ku ro­man­ti­ku – ro­zes un tā­dā ga­rā. In­tī­ma­jos brī­žos ar kaut­rī­bu ne­sirgst.

Viņš

Tau­riņš, kas pli­vi­nās pār pļa­vu un sa­vāc sal­dā­ko nek­tā­ru no vieg­lāk pie­eja­miem zie­diem, vien­lai­kus mek­lē­jot sa­vu ide­ālu. Spri­gans un mundrs, lai gan rei­zēm mēdz krist uz ner­viem. Ar sek­su no­dar­bo­jas ātr­i un aiz­rau­tī­gi.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Viegls, ne­pie­spiests sekss. Ja viss sa­ska­nēs – pre­ciet tik nost un gā­dā­jiet bēr­nus!

Me­žā­zis

Sa­bied­rī­bā mēdz būt kaut­rīgs un ie­tu­rēts, bet in­tī­ma­jā dzī­vē var sa­gā­dāt ne ma­zums pār­stei­gu­mu. Prot būt vi­sai val­dzi­nošs, lai arī in­te­re­ses iz­rai­sī­ša­nai mēdz iz­lik­ties par «vē­so» un ne­pie­eja­mo.

Vi­ņa

Mīl ie­jus­ties Snie­ga ka­ra­lie­nes tē­lā. Vi­ņas ju­tek­lī­ba ir pret­ru­nīgs emo­ci­ju un pe­dan­tis­ma sa­jau­kums. Tas ir tā­pēc, ka Me­žā­ža sie­vie­te vi­sur un vien­mēr mek­lē sta­bi­li­tā­ti un pa­sar­gā­tī­bu. Vi­ņu nav ie­spē­jams sa­val­dzi­nāt, vi­ņa pa­ti iz­vē­las par­tne­rus, tur­klāt ne­re­ti kļū­dās. Sek­sā mīl vi­su kon­tro­lēt un mēdz būt diez­gan ag­re­sī­va.

Viņš

Pa­ras­ti pār­ī uz­ņe­mas lī­de­ra lo­mu, plā­no­jot un no­sa­kot at­tie­cī­bu to­ni. Ne­pie­lā­go­jas par­tne­rei, ne­lie­ku­ļo par jū­tām pret ga­dī­ju­ma mī­ļā­ka­jām, ta­ču, sa­sto­pot īs­to un vie­nī­go, vē­las, lai vi­ņa tam at­do­das pil­nī­bā un uz vis­iem lai­kiem.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts:

Zem ār­ējās at­tu­rī­bas var slēp­ties ugu­nīgs sek­su­ālais tem­pe­ra­ments. Bet tik­pat la­bi vi­su nak­ti ko­pā maz­gā­siet trau­kus, tur­klāt klau­so­ties, kā ci­ti to ne­no­vēr­tē.

Ūdens­vīrs

Sekss kā re­zul­tāts uz­ti­cī­bai un drau­dzī­bai – ti­pis­ka Ūdens­vī­ra no­stā­ja. Vi­ņam sva­rī­ga sav­star­pē­ja sa­prat­ne un ko­pī­gas in­te­re­ses, un ti­kai tad var ļau­ties ilg­sto­šām in­tī­mām at­tie­cī­bām.

Vi­ņa

Vē­las ie­in­te­re­sēt vī­rie­ti pirm­ām kār­tām kā per­so­nī­ba, tā­pēc ne­pie­ļauj do­mu, ka va­rē­tu būt kā­dam ti­kai sek­su­āls ob­jekts vie­nai nak­tij. Vi­ņai arī uz­spļaut so­ci­āla­jam sta­tu­sam un skais­tam iz­ska­tam, to­ties vī­rie­ša in­te­lek­ta ko­efi­cien­tam gan va­ja­dzē­tu būt virs vi­dē­jā.

Viņš

Pir­ma­jā flir­ta pos­mā ar vi­ņu ko­mu­ni­cēt ir ļo­ti aiz­rau­jo­ši, ta­ču, tik­līdz lie­ta no­nāk līdz sek­sam, at­klā­jas, ka vi­ņam ne­pie­mīt ne ro­man­ti­ka, ne dzīv­nie­cis­ka kais­le. Vi­ņu vai­rāk in­te­re­sē sek­sa teh­ni­ka, me­to­des, po­zas. Mīl iz­mē­ģi­nāt jaun­o ziņ­kā­res dēļ. Bie­ži ie­mī­las, bet zau­dē in­te­re­si, ja par­tne­re «ne­velk līdz­i» prā­ta zi­ņā. Uz­ti­cī­bu ne­gai­diet.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Pār­stei­dziet ar sa­vu prā­tu, un jūs gai­dīs vi­sās no­zī­mēs eks­pe­ri­men­tā­la nakts.

Zi­vis

Daudz sen­ti­men­ta, maz kais­les. Ti­kai īs­ta ab­pu­sē­ja mī­les­tī­ba var ie­degt at­tie­cī­bās ugu­ni.

Vi­ņa

Emo­ci­onā­la mīl­nie­ce. Bie­ži vi­ļas vī­rie­šos, jo mē­ģi­na at­rast ide­ālo mī­lu ar sek­su­ālo at­tie­cī­bu pa­lī­dzī­bu. Pa­nākt in­tī­mo tu­vī­bu ar vi­ņu ir diez­gan vien­kār­ši. Viens gan – ne­mē­ģi­niet me­lot – vī­rie­tim pa­šam jā­tic tam, ko sa­ka, lai cik sal­ka­ni čuk­sti tie arī bū­tu.

Viņš

Pats ie­jū­tī­gā­kais par­tne­ris, mīl il­gas pre­lū­di­jas un iz­smal­ci­nā­tus glās­tus. Pie­velk val­do­nī­gas sie­vie­tes, jo mēdz iz­da­bāt sie­vie­šu vēl­mēm. Tie­sa, ne­re­ti mēdz krist de­pre­si­jā.

Ko gai­dīt no Jā­ņu nakts

Emo­ci­jas, emo­ci­jas, emo­ci­jas. Ru­nā­ša­na par Jā­ņu nakts mis­tē­ri­jām vai arī lie­lisks, mai­gi ro­man­tisks sekss. Bū­tī­bā viens var plū­de­ni pār­iet ot­ra­jā.

*

Speciāli žurnālam "Praktiskā Astroloģija", nr.6,2013. (atsauces obligātas).

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

467 iesaka šo blogu

Balsot