Arvien biežāk saskaros ar diskusijām un uzbraucieniem, kas vērsti vispārējo jeb kā man labpatīk sacīt "popkultūras horoskopu" virzienā. Gribētos, lai cilvēkim nāk izpratne par to, kas ir kas.

Skaidrs, ka visu cilvēci mēs nevaram sadalīt 12 daļās atbilstoši Saules zīmēm. Un skaidrs, ka astroloģija ir precīza mācība, kas balstīta konkrētā laikā un vietā. Ja ir vēlēšanās kaut ko noskaidrot vai izprasts, tad runa var būt tikai un vienīgi par astroloģiskajām kartēm, kas gatavotas konkrētam cilvēkam, firmai vai notikumam (u.tml). Taču vēsturiski ir izveidojies tā, ka mediji jau vairāk nekā simts gadus piedāvā šos vispārējos horoskopus un pamēģiniet tos kādu dienu i-neta portālā, laikrakstā vai žurnālā nenopublicēt!:) Cilvēki aktīvi lasa,tad saka: neticu, neticu, neticu... un atkal lasa... lai atkal neticētu:):):)

Senatnes pareģojumi

Iespējams, horsokopu vēstrue ir ļoti sena. Vēstures avotos rodamas ziņas no tāliem aizlaikiem. Žurnāliste Zane Pudule "Praktiskās Astroloģijas" publikācijā "Viduslaiku karaļi un zvaigžņu tulki" raksta:

"Jā­pie­bilst, ka pla­šā va­ja­dzī­ba pēc pa­re­ģo­ju­miem ko­pā ar svēt­bi­jī­gām šaus­mām, ar kā­dām at­tie­cās pret, pie­mē­ram, ko­mē­tām, ne­iz­bē­ga­mi no­ve­da pie mil­zī­gas mun­dā­nās as­tro­lo­ģi­jas po­pu­la­ri­tā­tes, un XIV gad­sim­ta bei­gās as­tro­lo­gi pie­vēr­sās arī vien­kār­ša­jai tau­tai vai, tā sa­kot, «at­vē­ra tir­gu tau­tas ma­sām». Ap 1370. ga­du Pa­olo Da­go­ma­ri Flo­ren­cē esot pub­li­cē­jis pir­mo pro­gno­zi gai­dā­ma­jam ga­dam. Sa­vu­kārt līdz mūs­die­nām sa­gla­bā­ju­sies ir Bla­zi­usa de Pa­rmas iz­do­tā ga­da pro­gno­ze «Sprie­du­mi par 1405. ga­du». Ša­jā dar­bā viņš pa­redz ļo­ti slik­tus lai­ka ap­stāk­ļus, uguns­grē­kus, ku­ģu bo­jā­eju, vī­na, svies­ta, eļ­ļas un grau­du pār­pil­nī­bu (at­tie­cī­gi arī in­flā­ci­ju), zir­gu, mū­ļu un ka­mie­ļu sli­mī­bas, ve­ne­ris­kās kai­tes, mē­ri, ār­lau­lī­bā dzi­mu­šus bēr­nus un na­ba­gu dum­pi. It kā ar šo pe­si­mis­ma pil­no ti­rā­di ne­bū­tu ga­na, pār­sprie­du­ma bei­gās viņš pa­zi­ņo, ka tur­pi­nā­sies karš starp Ve­nē­ci­ju, Flo­ren­ci, Mi­lā­nu, Pā­vi­ju, Dže­no­vu un Ro­mu, tur­klāt pē­dē­jās četr­as pil­sē­tas cie­tīs vis­vai­rāk. Drīz vien (īpa­ši pēc ie­spie­ša­nas ie­rī­ču tā­lā­kas at­tīs­tī­bas) šā­di pa­re­dzē­ju­mi kļu­va ar­vien po­pu­lā­rā­ki – ga­lu ga­lā, vien­kār­šie ļau­dis jau ne­kā­das smal­kās iz­klai­des at­ļau­ties ne­va­rē­ja, un pir­mais ga­da al­ma­nahs ta­pa no­dru­kāts jau 1469. ga­dā. Te nu var vilkt pa­ra­lē­les ar mūs­die­nām – ļau­dis rauc de­gu­nu par slik­tām zi­ņām, bet to­mēr tās la­sa un šaus­mi­nās, ap­spriež un rā­jas, gūs­tot sav­da­bī­gu bau­dī­ju­mu."

Princeses Mārgaretas horoskops

Tuvāk mūsdienām, kad jau plauka un zēla avīžniecība, jātzīmē horoskopu uzplaukums Anglijā un Amerikā. rakstot savu grāmatu "Izprast sevi. Savu ceļu. Astroloģijas noslēpumi" radās šāda aina:

Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Amerikā lielu popularitāti ieguva radio raidījumi, kuros piedalījās astroloģe Evagelīna Adame. Viņa jau iepriekš bija ieguvusi visnotaļ skandalozu slavu, jo 1914. gadā tika apvainota nākotnes pareģošanā, kas bija aizliegta. Tomēr apsūdzētajai izdevās tiesā pierādīt, ka astroloģija ir zinātne un prognozēšana nav pareģošana vai zīlēšana. Šo tiesas prāvu viņa vinnēja. Līdz ar to tika nodrošināta arī popularitāte daudzu gadu garumā.

Drukāto izdevumu slejās horoskopi savu vietu sākotnēji iekaroja Anglijā. Laikraksta „Sunday Express” redaktors 1930. gadā meklēja kādu piesaistošu „knifiņu” publikācijai par princeses Mārgaretas piedzimšanu. Viņam radās ideja palūgt tolaik pazīstamo astrologu Neiloru izveidot princeses astroloģisko karti. Šī publikācija guva lasītāju ievērību. Drīz pēc tam tika nodrukāta publikācija, kurā tika apgalvots, ka tuvākajā laikā britu lidmašīnām var draudēt briesmas. Visai drīz tiešām notika nelaime... avarēja lidmašīna R101. Tas radīja ažiotāžu un laikrakstā sāka parādīties arī citu astrologu publikācijas par visdažādākajām tēmām. „Sunday Express” vadība Neiloram piedāvāja pastāvīgu sleju laikrakstā. Astrologam vajadzēja piesaistīt plašas auditorijas uzmanību, tāpēc viņš izdomāja metodi – aprakstīt katru no 12 zodiaka zīmēm, lai katrs cilvēks laikrakstā var izlasīt kaut ko par sevi. Visai drīz šo ideju pārņēma arī citi izdevumi.

Ideja dzīvo vēl šodien un gandrīz visi mediji piedāvā vispārējos horoskopus zodiaka zīmēm.

Ko gaidīt?

Ir metodika, pēc kuras vispārējie horoskopi tiek veidoti, taču kāda nebūt sakritība iespējama tad, ja cilvēka astroloģiskajā kartē ir liela konkrētās zodiaka zīmes ietekmes ietekme. Tāpēc raudzīsimies uz šo segmentu kā piedāvājumu iedvesmai un izklaidei. Tas arī viss.

Jā, un tāpēc nolēmu savā blogā ieviest atsevišķu sadaļu "Popkultūras horoskopi", kurā reizumis ievietot interesnatākās improvizācijas par tēmu - Horoskopi:)

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

467 iesaka šo blogu

Balsot