IZKLAIDEI UN IEDVESMAI

Saul­grie­žu kais­les dul­lums

Saul­grie­ži ir lie­la kos­mis­ka mīk­la, uni­ver­sā­la mis­tē­ri­ja un lā­ze­ra stars, kas sa­vie­no pa­gāt­ni, ta­gad­ni un nā­kot­ni – tā va­sa­ras skais­tā­kos svēt­kus in­ter­pre­tē kul­tū­ras an­tro­po­lo­gi.

Tum­sas un gais­mas mis­tē­ri­jas pe­ri­odā pie­pil­dās vis­ne­prā­tī­gā­kie sap­ņi un no­tiek brī­nu­mi, jo cil­vē­ka gars ir sa­vie­no­jies ar da­bu un kos­mo­su.

An­tro­po­zo­fis­ka­jā psiho­lo­ģi­jā uz­ska­ta, ka va­sa­ras saul­grie­ži ir vis­mis­tis­kā­kais laiks ga­da ri­tē, kad cil­vēks ne­maz ne­at­ro­das se­vī, jo vi­ņa ap­zi­ņa ir pa­cē­lu­sies kos­mis­ka­jos augs­tu­mos. Cil­vēks saul­grie­žu ma­ģi­ju pār­dzī­vo pat tad, ja to ne­ap­zi­nās – ar sir­di jūt, ka ir kaut kur bi­jis, kaut ko re­dzē­jis, kaut ko da­rī­jis. Vār­du sa­kot, cil­vēks Jā­ņos kļūst maz­liet ķerts. Pa­par­des zie­da mek­lē­ša­na un tra­kās Jā­ņu or­ģi­jas ir kā mie­sas un ga­ra sprā­dziens, iz­lau­ša­nās no ne­vai­no­ja­mā, pa­rei­zā tē­la. Sa­vu­kārt Lī­go nakts uguns mē­les at­tī­ra un at­brī­vo, lai mēs no pel­niem pie­dzim­tu no jaun­a. «Jā­ņu nak­tī cil­vēks ru­nā ar ga­riem un sa­rī­ko dzī­res mie­sai, mek­lē­jot to, kā šķie­ta­mi ne­maz nav – pa­par­des zie­du. Un at­rod...» teic lat­vis­kās dzī­ves­zi­ņas pēt­nie­ce Mā­ra Mei­je­re.

Kā no Lī­go nakts emo­ci­ju mu­tu­ļo­jo­šā kat­la, kas ne­val­dā­mi iet pār­i ma­lām, iz­smelt sa­vu lai­mes grau­du un ne­ap­mal­dī­ties, mek­lē­jot pa­par­des zie­du, priekš­ā pa­teiks Jā­ņu ho­ro­sko­pi.

Auns
Saul­grie­žos iz­pau­dī­sies Auna ugu­nī­gā un kar­stā da­ba – gri­bē­sies lēkt pār ne­gan­ti lies­mo­jo­šu uguns­ku­ru, lie­liem mal­kiem tuk­šot alus kau­su un skrie­šiem mes­ties pa­par­des zie­da mek­lē­ju­mos. Sie­vie­te Auns ļau­sies kā­da stip­ra un dros­mī­ga vī­rie­ša vi­li­nā­ju­mam un arī pa­ti lab­prāt iz­rā­dīs sek­su­ālu ini­ci­atī­vu. Kais­lī­gi skūp­sti var iz­rā­dī­ties sā­kums no­piet­nām at­tie­cī­bām. Vī­rie­tis Auns ša­jā nak­tī at­me­tīs ar ro­ku ro­man­ti­kai, būs ne­pa­cie­tīgs, tiešs un ļo­ti kais­līgs. Ja kāds lab­vē­lis vi­ņu ne­ap­šļāks ar auk­sta ūdens krū­zi, var pār­degt un ie­kul­ties ķe­zā. Auniem šā ga­da saul­grie­žos ie­tei­cams ne­daudz ap­val­dīt ban­go­jo­šās emo­ci­jas un prie­cā­ties ar mē­ru.

* Auna zī­mē dzi­mu­ša­jām dā­mām ve­se­lī­bu un kais­lī­bu vai­ros vai­nags no kaķ­pē­di­ņām, māl­lē­pe­nēm, asins­zā­lēm un pe­laš­ķiem. Aunu vī­riem spē­ku dos vai­nags, ku­rā ie­pī­ti laz­du za­ri. Ener­ģē­tis­ki Aunus sa­pu­ri­na ķi­me­nes.

Vēr­sis 
Vēr­sim kā al­laž gri­bē­sies la­bi pa­ēst un ar bau­du kār­tī­gi ie­dzert, šo­reiz tau­tis­kā ro­man­tis­ma tra­dī­ci­jās. Uz svēt­kiem Vēr­sis ie­ra­dī­sies sa­pu­cē­jies un iz­ro­tā­jies, ie­spē­jams, tau­tis­kā sti­lis­ti­kā (ar prie­vī­ti ap kak­lu, kup­los brun­čos). To­mēr vai­rāk par vi­su šīs ho­ro­sko­pa zī­mes pār­stāv­jiem gri­bē­sies vi­su priekš­ā pa­le­po­ties ar sa­viem pa­nā­ku­miem.

Vēr­sī­tei paš­ap­zi­ņa nav jā­aiz­lie­nē – vi­ņa zi­na sa­vu ce­nu, un tā ir augst­a. Īsas dē­kas vi­ņu ne­in­te­re­sē, bet tam, kurš spēs pār­lie­ci­nāt par jū­tu īs­tu­mu, dos ie­spē­ju. Ja Vēr­sis būs kun­ga dū­šā, viņš ļaus se­vi pa­ve­di­nāt, bet sie­na gu­bā no rī­ta pa­mo­dī­sies viens.

* Vēr­ša zī­mes mei­te­nēm ma­tos jā­sprauž viss, kas krāšņs, smar­žīgs un ba­gā­tīgs, pie­mē­ram, pu­je­nes, īri­si, maij­pu­ķī­tes. Vī­ri gal­vu var ro­tāt ar at­tu­rī­gu ķir­šu vai kas­ta­ņa za­ri­ņu.

Dvī­ņi
Pa­stāv ris­ki, ka Dvī­ņi tiks pie­ķer­ti slīg­stam sve­šos ap­skā­vie­nos. Lai va­sa­ras īsā­kās nakts se­kas ne­nāk­tos just līdz pat zie­mas saul­grie­žiem, tu­riet se­vi rām­jos!

Daudz­vei­dī­bu in­tī­ma­jā dzī­vē mī­lo­šā Dvī­ņu sie­vie­te Lī­go nak­tī būs kap­rī­za un dzē­lī­ga. Kā­ro­sies lie­lā­ku jaut­rī­bu un sek­su­ālo brī­vī­bu, tā­pēc viņš klī­dīs ap­kārt kā ne­mie­ra gars. Dvī­ņiem pa­par­des zie­du ie­tei­cams mek­lēt stin­grā lau­lā­tā uz­rau­dzī­bā.

* Dvī­ņu mei­čas vi­jī­go, ne­pa­ras­to da­bu iz­cels ma­tos ie­vī­ti pu­ķu­zir­nī­ši un ci­ti vī­teņ­au­gi, bet Dvī­ņu pui­šiem mun­dru­mu pie­šķirs vīn­ogu zars vai pat ķe­kars – ap kak­lu vai krek­la krū­šu ka­ba­tā.

Vē­zis
Vē­zi kā­dā brī­dī pār­ņems me­lan­ho­li­ja, gri­bē­sies pa­rā­pot at­pa­kaļ­gai­tā, lai pa­rau­dā­tu par grū­to bēr­nī­bu. Ne­ļau­jie­ties! Sa­pu­ri­niet se­vi un bra­ši do­die­ties pa­par­des zie­da mek­lē­ju­mos, jo zvaig­znes jums Lī­go nak­tī ir lab­vē­lī­gas. Pat ja pa­par­des zie­da vie­tā rē­go­sies ti­kai jāņ­tār­pi­ņi, ti­ciet, jums iz­do­sies!

Vē­zī­tes saul­grie­žu nak­tī at­brī­vo­sies no aiz­sprie­du­miem un kļūs sek­su­āli at­rai­sī­tas. At­plauks arī Vē­ža zī­mē dzi­mu­šo vī­rie­šu sek­su­ālie in­stin­kti, kas uz rī­ta pus­i kļūs ne­val­dā­mi.

* Kon­ser­va­tī­vās Vē­žu mei­te­nes prie­cēs bal­ti vai pas­teļ­krā­sas zie­di, stip­ri­nās rau­de­nes, ras­po­di­ņi, biš­krēs­li­ņi, ceļ­mal­la­pas. Pui­šu no­ska­ņo­ju­mu uz­la­bos gur­ķu, ka­ba­ču un ķir­bju klāt­būt­ne, ja vien vi­ņi tos ne­uz­liks gal­vā.

Lau­va
Val­do­nī­gās Lau­vas, pār­lie­ci­nā­tas par sa­vu pā­rā­ku­mu, Lī­go nak­tī gri­bēs rī­kot sa­cen­sī­bas, bet pēc tam var­būt pat iz­vi­ci­nāt ro­kas. Vī­rie­šiem Lau­vām saul­grie­žos bū­tu jā­uz­ma­nās no kon­flik­tiem, kas var sāk­ties za­ļum­bal­lē un beig­ties at­skur­btu­vē.

Lau­ve­nes ka­ra­lis­ki ļau­sies kom­pli­men­tiem, bet at­rai­dīs pie­dā­vā­ju­mu do­ties me­žā pēc pa­par­des zie­da. Vī­rie­ši Lau­vas ne­pa­cie­tīs no­ra­dī­ju­mu, kas ne­kā­di ne­ie­kļau­jas vi­ņu kā gai­sa ba­lo­nā pie­pūs­ta­jā paš­vēr­tē­ju­mā. Kļūs nik­ni, ja par vi­ņiem kāds pa­zo­bo­sies. Lau­vām Jā­ņu nak­tī ie­tei­cams ma­zāk ci­lāt grā­dī­gā glā­zes, bet bau­dīt nakts bur­vī­bu un prie­cā­ties par dzī­vi.

* Ak­tī­va­jām, do­mi­nē­jo­ša­jām Lau­ve­nēm būs la­ba sa­de­rī­ba ar gai­sī­ga­jām lap­eg­lēm, plū­mēm, vilk­ābe­lēm un, pro­tams, ro­zēm – lie­lām, ko­šām, smar­žī­gām, no ve­co mui­žas par­ku su­gām. Ne­pie­vils arī flok­ši, li­li­jas un gun­de­gas, bet vī­rus uz­bu­di­nās se­le­ri­jas, pē­ter­sī­ļi, spar­ģe­ļi. Tur­klāt vai­na­gā tie va­re­ni ie­prie­ci­nās pā­rē­jos.

Jau­na­va
Jau­na­va uz Jā­ņu bal­li ie­ra­dī­sies bru­ņo­ju­sies ar zi­nāt­nis­kiem pie­rā­dī­ju­miem par to, ka pa­par­des ne­zied, un in­dī­gu pre­to­du ae­ro­so­lu, kas aiz­bai­dīs ne vien kniš­ļus, bet arī pie­lū­dzē­jus. Sie­vie­te Jau­na­va vi­su nak­ti kri­ti­zēs un ap­smies ap­kār­tē­jos pui­šus, bet uz rī­ta pus­i būs ne­iz­prat­nē, kā­pēc pie uguns­ku­ra pa­li­ku­si vie­na. Tik­mēr vī­rie­ši Jau­na­vas mērķ­tie­cī­gi ap­li­dos sa­vu ie­kā­res ob­jek­tu un uz rī­ta pus­i sa­vu būs pa­nā­ku­ši pēc pil­nas prog­ram­mas.

* Jau­na­vai ir at­tie­cī­bas ar sku­ju ko­kiem, tā­pēc ie­dves­mos prie­des vai eg­les zars. Uh, un ja vēl ar čie­ku­ri­ņu! Ener­ģē­tis­ki vi­ņām de­rēs arī as­te­res, kliņ­ģe­rī­tes un mar­grie­ti­ņas. Jau­na­vu pui­šu vī­riš­ķī­bu vai­ros cit­ron­mēt­ra un me­li­sa. Auras at­tī­rī­ša­nai Jau­na­vai pie­mē­ro­ta ābe­le.

Sva­ri

Kār­tī­bu un dai­li mī­lo­šie sva­ri Jā­ņus sa­gai­dīs pa­gu­ru­ši no zā­les pļau­ša­nas, uguns­ku­ra vie­tas ie­kār­to­ša­nas, sie­ra sie­ša­nas un pī­rā­gu cep­ša­nas. Ņe­mo­ties ap ik­die­niš­ķiem sī­ku­miem, ne­iz­mir­stiet par sa­vu da­bis­ko šar­mu un in­tu­īci­ju, kas ša­jā nak­tī lie­ti no­de­rēs! Ro­man­tis­kas mī­las pār­pil­nā Sva­ru sie­vie­te il­go­sies pēc har­mo­ni­jas un skais­tu­ma, tā­pēc no­teik­ti at­rai­dīs par­tne­ri, ja vi­ņam būs di­vas die­nas ne­skū­ti bār­das ru­gā­ji vai ne­glu­di­nāts krekls. Sva­ru vī­rie­tis mī­lēs ar acīm, bet ne­ce­riet, ka viņš kri­tīs slap­jā zā­lē, ku­rā šim es­tē­tam uz­glūn meln­ze­mē iz­vār­tī­ju­šies ku­kai­ņi.

* Sva­ru mei­te­nes ju­tī­sies la­bi, ja tās ie­skaus li­li­jas, nakts­sve­ces, la­van­das un pu­ķu ta­ba­ka. Vi­ņas ie­dves­mos zie­di vi­ole­tā krā­sā. Vi­ņas būs kā spār­nos ti­ku­šas pie kā­das me­ža ze­me­nes. Vī­ru šar­mu pa­stip­ri­nās dil­les un ba­zi­liks, bet ne­at­vai­rā­mus pa­da­rīs ru­dzu­pu­ķu puš­ķis.

Skor­pi­ons
Ar lie­lu sek­su­ālu ener­ģi­ju ap­vel­tī­tie Skor­pi­oni spēs vi­su sa­bo­jāt, uz Lī­go va­ka­ru ie­ro­do­ties gu­mi­jas zā­ba­kos, lie­tus­mē­te­lī, bru­ņo­ti ar di­viem lie­tus­sar­giem. To­mēr sie­vie­te Skor­pi­ons ir ap­vel­tī­ta ar spē­ju ie­vi­li­nāt par­tne­ri pat no­plī­su­šā gu­ļam­mai­sā. Sek­sā vi­ņa nav no­gur­di­nā­ma un ne­pa­zīst aiz­sprie­du­mus. Tik­mēr vī­rie­tis Skor­pi­ons ir pras­mīgs mī­ļā­kais pat gu­mi­jas zā­ba­kos un lie­tus­mē­te­lī. Vien uz rī­ta pus­i tele­fo­na nu­mu­ru pa­lūgt viņš, vis­ti­ca­māk, aiz­mir­sīs.

* Skor­pi­ona sie­vie­tes spil­gto per­so­nī­bu iz­cels sar­ka­nas krā­sas zie­di, pie­mē­ram, ma­go­nes, bet rak­stu­ra asu­mus no­glu­di­nās mel­nā dri­ģe­ne, be­la­don­na, beb­ru­kār­kliņš. Ar Skor­pi­onu vī­rie­šu ak­tī­vo ener­ģi­ju la­bi sa­dzī­vo me­ža sē­nes, bet tās Lī­go nak­tī gal­vā ne­uz­lik­si, to­ties la­bi de­rēs da­dži un pa­par­des.

Strēl­nieks
Strēl­nie­kam saul­grie­žos jā­iz­vē­las pa­rei­zais vir­ziens, ku­rā rai­dīt bul­tu. Ne­šau­die­ties pil­sē­tā un pū­lī, do­die­ties pie da­bas, kur īs­to ce­ļu pa­rā­dīs jāņ­tār­pi­ņi! Strēl­nie­cei šī mī­las nakts būs kār­tē­jā dē­ka, pie­dzī­vo­jums vi­ņas dzī­ves ce­ļo­ju­mu grā­ma­tā. To­ties Strēl­nie­ce ir at­klā­ta un go­dī­ga, vi­ņa ne­so­la vai­rāk ne­kā dod. Viņš būs ātrs un aiz­rau­tīgs, tāds, ku­ram grū­ti at­teikt, bet at­ce­rie­ties – saul­grie­žu lai­kā in­tī­miem brī­žiem ar Strēl­nie­ku var būt se­kas – sim­bo­lis­ka stār­ķa iz­ska­tā.

* Ener­ģē­tis­ki Strēl­nie­kam at­bilst ka­di­ķis un pī­lā­dzis. Strēl­nie­ces var ro­tā­ties ar kār­šu ro­zēm un uz­pirk­stī­tēm, vi­ņas var pat at­ļau­ties nie­ko­ties ar ķip­lo­kiem, sī­po­liem, pē­ter­sī­ļiem un kres­sa­lā­tiem. Strēl­nie­ku vī­ru mērķ­tie­cī­bu vai­ros brūk­le­nes un mel­le­nes.

Me­žā­zis
Me­žā­zis saul­grie­žu nak­ti būs iz­plā­no­jis pa mi­nū­tei, bet, par lai­mi, viss sa­grie­zī­sies kā­jām gai­sā un no­tiks ne­gai­dot. At­ce­rie­ties, pa­tie­sā bur­vī­ba at­klā­jas tad, kad bei­dzat ie­gro­žot se­vi un ļau­ja­ties! Me­žā­žiem ne­kai­tēs kāds prā­vāks alus kauss, kas ļaus no­mest ne­pie­eja­mī­bas mas­ku. Me­žā­zis sie­vie­te jau Lī­go va­ka­ra ie­ska­ņā iz­vē­lē­sies par­tne­ri, ko kon­tro­lēt vi­su nak­ti, pat ne­sa­pro­tot, ka drīz vien pa­ti ie­kri­tīs mī­las la­ma­tās. Me­žā­ža vī­rie­tim ša­jā nak­tī ir iz­re­dzes at­rast sa­vu īs­to un vie­nī­go.

* Me­žā­ža ta­lis­mans ir neļ­ķe, kas vēs­ta par pa­stā­vī­bu, uz­ti­cī­bu un strau­ju kāp­ša­nu pa kar­je­ras kāp­nēm. Me­žā­ža mei­te­nēm ma­tos jā­vij tum­ši vi­ole­ti vai pur­pu­ra krā­sas zie­di. Vī­ru ne­at­lai­dī­bu vai­ros grīs­lis, bet uz ro­man­ti­ku ve­di­nās prie­de.

Ūdens­vīrs

Ūdens­vīrs gri­bēs iz­ro­tāt mā­ju ar mei­jām un ozo­lu vai­na­giem, bet ne­va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties ar ēdie­na ga­ta­vo­ša­nu, kas var ie­vil­kties un ne­iz­do­ties. Ūdens­vī­ri, ne­ņe­mie­ties ar ku­li­nā­ri­jas re­cep­šu grā­ma­tām, bet uz­ti­cie­ties liel­vei­ka­lam! Ūdens­vī­ra mei­te­nes gai­da ro­man­tis­ka tik­ša­nās ar gud­ru, iz­smal­ci­nā­tu vī­rie­ti, bet vī­ri gri­bēs ie­dzi­ļi­nā­ties jaun­āka­jās sek­sa teh­no­lo­ģi­jās, līdz at­skār­tīs, ka tās ir tūk­sto­šiem ga­du se­nas. Ļau­jie­ties eks­pe­ri­men­tiem!
* Zi­nāt­kā­rais do­mā­tājs un in­di­vi­du­ālists la­bi sa­pro­tas ar smil­gām un da­žā­diem sil­tum­nī­cu brī­nu­mau­giem (mīl sil­tu­mu un ek­so­ti­ku). Mei­te­nes Jā­ņu nak­tī ener­ģē­tis­ki uz­lā­dēs mar­grie­ti­ņas, īri­si, kā arī zir­ņi, lē­cas un so­ja. Vī­ru ga­ru ba­gā­ti­nās ave­nes, ap­ri­ko­zes, per­si­ki un ķir­ši. Po­gas cau­ru­mā lai ie­sprauž vēr­me­li.

Zi­vis

Zi­vīm saul­grie­žu svi­nē­ša­na draud ie­vil­kties ne­dē­ļas ga­ru­mā. Zvaig­žņu tul­ki šai ūdens zī­mei ie­sa­ka nak­tī mest nost drē­bes un no­pel­dē­ties vai vis­maz iz­vār­tī­ties rī­ta ra­sā. Zivs dā­mai kā­ro­sies du­sēt mī­ļo­tā ap­skā­vie­nos, bau­dot mai­gus glās­tus, sal­dus čuk­stus. Zivs vī­rie­tis il­go­sies ļau­ties Jā­ņu nakts pa­vēl­nie­ces pā­ta­dzi­ņai un val­do­nī­ga­jām iz­paus­mēm. Zivs emo­ci­jas si­tīs augs­tu vil­ni.
* Ziv­ju dai­ļa­vas sa­vas iek­šē­jās pret­ru­nas un svār­stī­bas at­ri­si­nās ar mež­ro­zī­šu, gaiļ­bik­sī­šu un lo­bē­li­ju pa­lī­dzī­bu. Vi­ņu sir­dis il­go­sies pēc ūdens­ro­zēm – skais­tām, traus­lām, bet ātr­i vīs­to­šām. Šis dvē­se­les traus­lums pie­mīt arī vi­ņām. Zivs vī­rus no pār­lie­kas emo­ci­ona­li­tā­tes dzie­di­nās skā­be­nes, nāt­res (it īpa­ši zu­pā), bet ener­ģi­ju dos upe­nes.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot