Vasaras muzikālie festivāli iedvesmo klausītājus, rada jaunas zvaigznes, aizrauj un dažām ģimenēm dod iemeslu mudināt atvases pievērsties muzikālām nodarbēm un skatuves karjerai.

Glu­ži tā­pat kā ci­ti po­ten­ci­ālie ta­lan­ti, arī mu­zi­kā­lās do­tī­bas parādās dzim­ša­nas ho­ro­sko­pā. Ta­ču jā­at­ce­ras – tas ir po­ten­ci­āls, un iz­man­tot to vai at­stāt no­vār­tā – tas ir ve­cā­ku un pa­ša zi­ņā.

Žurnāls Praktiskā Astroloģija publikācijā par muzikāliem talantiem raksta, ka mū­zi­ka ir vie­na no smal­kā­ka­jām cil­vē­ka un kos­mo­sa sai­tēm. Ne vel­ti mēdz ru­nāt par sfē­ru mū­zi­ku; cil­vē­ki, kas me­di­tā­ci­jās to dzir­dē­ju­ši, pa­rei­zāk – sa­ju­tu­ši, ap­gal­vo, ka tas ir kas ne­ap­rak­stā­mi brī­niš­ķīgs. Arī īsts kom­po­nists sadzird smal­ko mū­zi­ku, ku­ru no­dod tā­lāk.

Mākslinieku planētas

Mu­zi­kā­lās do­tī­bas pa­rā­dās dzim­ša­nas ho­ro­sko­pā, un, ja pie­ejam pa­vi­sam vien­kār­šo­ti, ir da­ži pa­mat­ele­men­ti, kas uz to var no­rā­dīt (pro­tams, as­tro­logs kar­ti ana­li­zē kom­plek­si, vēr­tē­jot de­ta­ļas kā kop­ai­nas sa­stāv­da­ļu).

Cil­vē­kiem, sais­tī­tiem ar mū­zi­ku, individuālajā astroloģiskajā kartē pir­ma­jā vie­tā pēc stip­ru­ma bū­tu jā­būt Nep­tū­nam, ot­ra­jam – Mē­ne­sim, tre­ša­jai – Ve­ne­rai, ce­tur­ta­jai – Sau­lei, piekt­ajam – Plū­to­nam.

Ja ir ru­na par iz­pil­dī­tā­jiem, at­ska­ņo­tā­jiem, Sau­les vie­tā lie­kams Mer­kurs. Ja kar­tē būs spē­cīgs Plū­tons, tas var no­rā­dīt, ka māk­sli­nie­kam būs ta­lants «sa­dzir­dēt» kos­mo­sa mū­zi­ku un to «iz­laist caur se­vi». Ener­ģē­tis­ki tā būs ļo­ti pie­sā­ti­nā­ta.

Ta­ču ir arī pla­nē­tas, ku­rām mū­zi­ķa kar­tē bū­tu jā­būt vā­jām, ci­tā­di tās trau­cē iz­paus­ties gan kom­po­nis­ta, gan iz­pil­dī­tā­ja ta­lan­tam. Kom­po­nis­tiem un mū­zi­ķiem trau­cē stiprs Ju­pi­ters, Sa­turns un Marss.

Zodiaka zīmes un dotumi

Ja ru­nā par zodiaka zī­mēm, tad mu­zi­kā­lās do­tī­bas vis­cie­šāk sais­tī­tas ar Zi­vīm, Sva­riem, Vē­zi un Dvī­ņiem, tā­pēc la­bi, ja šīs zo­di­aka zī­mes ho­ro­sko­pā ir ak­cen­tē­tas. Kom­po­nis­tiem – Zi­vis, Sva­ri, Ūdens­vīrs un Vēr­sis. Vēr­sis pie­šķir mū­zi­kai for­mu, ku­rā glu­ži kā trau­kā ie­līst kos­mis­kās vib­rā­ci­jas. Sa­vu­kārt kom­po­nis­tiem te­orē­ti­ķiem sva­rīgs ir arī Skor­pi­ons.

Ta­ču jā­ņem vē­rā, ka viss pa­sau­lē mai­nās un pro­gre­sē, arī as­tro­lo­ģi­ja, arī mū­zi­ka un cil­vē­ka uz­tve­re. Tiek uz­ska­tīts, ka mū­su gad­sim­ta kom­po­nis­tiem un mū­zi­ķiem zīm­ju sva­rī­gu­ma se­cī­ba ir ne­daudz ci­tā­da: pir­ma­jā vie­tā Zi­vis, ot­ra­jā – Skor­pi­ons, tre­ša­jā, Sva­ri, bet tad se­ko Auns. Sa­vu­kārt par la­bu nāk, ja vā­jāk dzim­ša­nas ho­ro­sko­pā iz­paus­tas Jau­na­vas, Strēl­nie­ka, Lau­vas un Me­žā­ža zī­mes (te jā­at­ce­ras, ka Sau­les zī­me, ko no­sau­cam, at­bil­dot uz jau­tā­ju­mu «kas tu esi pēc ho­ro­sko­pa?», arī var būt vā­ji iz­paus­ta un cil­vē­ka rak­stu­rā un ta­lan­tos pre­va­lē pa­vi­sam ci­tas šķaut­nes).

Ide­āli, ja sti­hi­ju zi­ņā do­mi­nē ūdens-gaiss, nav slik­ti, ja ūdens-uguns. Sa­vu­kārt ze­mes sti­hi­ja var trau­cēt iz­paus­ties mu­zi­kā­la­jām do­tī­bām.

Vo­kā­lis­tiem aina ir lī­dzī­ga, to­mēr ide­āla­jā va­ri­an­tā tai va­ja­dzē­tu ie­zī­mē­ties ne­daudz ci­tā­di: stip­rās pla­nē­tas – Ve­ne­ra, Mē­ness, Mer­kurs, Nep­tūns, ak­cen­tē­tās zī­mes – Vēr­sis, Dvī­ņi, Ūdens­vīrs un Lau­va.

*

Auns
Šīs zī­mes kom­po­nis­tu mū­zi­kai rak­stu­rī­ga po­zi­tī­va ener­ģē­ti­ka, plašs vē­riens, strau­ja deg­sme, iek­šējs spēks un vir­zī­ba, arī – va­re­nī­ba. Var teikt, ka tā ir kā pa­lu spēks – aiz­rau­tī­ga, bet ar īpa­šu spē­ku, va­re­nī­bas iz­jū­tu. Vi­ņu mū­zi­ka mēdz būt kā jaun­a aiz­sā­kums, sēk­la, no ku­ras tur­pi­na kup­lot koks.

Vēr­sis
Vēr­ša mu­zi­kā­lās iz­paus­mes rak­stu­ro pār­ejas no li­ris­kā uz dra­ma­tis­ko un ot­rā­di. Vēr­sim rak­stu­rī­gi mē­ģi­nāt iz­teikt, no­for­mu­lēt ko dzi­ļi iek­šā ap­slēp­tu. Tā­pēc Vēr­ša zī­mē dzi­mu­šie kom­po­nis­ti ne­re­ti iz­vē­las rak­stīt mū­zi­ku ba­le­tam un te­āt­rim, kur to var iz­paust iz­teik­smī­gāk.

Dvī­ņi
Dvī­ņi ir elas­tī­ga un in­te­lek­tu­āla zī­me, tā­pēc tiem rak­stu­rī­ga in­te­lek­tu­āla un sa­tu­rī­ga mū­zi­ka. Vi­ņi arī la­bi spēj iz­paust na­ci­onā­los rit­mus un ide­jas ar ska­ņu pa­lī­dzī­bu. Rak­stu­rī­ga pa­zī­me ir ne­gai­dī­ti pa­vēr­sie­ni. Dvī­ņi tie­cas uz­ska­tā­mi ap­rak­stīt dzī­ves si­že­tus, tā­pēc vi­ņiem bie­ži pa­tīk kom­po­nēt mū­zi­ku ope­re­tēm.

Vē­zis
Šīs zī­mes pār­stāv­ji tie­cas ra­dīt vien­mē­rī­gu mu­zi­kā­lu plū­du­mu bez asiem ak­cen­tiem, ta­ču īpa­šu Mē­ness stā­vok­ļu ie­tek­mē var ie­ska­nē­ties drū­mas un sa­trau­co­šas tē­mas. Vē­žu daiļ­ra­dē ne­re­ti ie­ska­nas an­tī­kās un vi­dus­lai­ku mū­zi­kas mo­tī­vi, vēl­me at­gā­di­nāt par pa­gāt­nes po­ēzi­ju, mek­lēt at­bil­des sen­vēs­tu­res dzī­lēs.

Lau­va
Lau­vas zī­me nav tik ba­gā­ta ar kom­po­nis­tiem kā ar dau­dziem lie­lis­kiem di­ri­ģen­tiem un dzie­dā­tā­jiem, to­mēr arī te, pro­tams, ir sa­vas zvaig­znes. Lau­vu mū­zi­ku rak­stu­ro for­mu iz­smal­ci­nā­tī­ba, po­zi­tī­visms, emo­ci­onā­la līdz­sva­ro­tī­ba un no­slie­ce uz epis­ko žan­ru. Ja tās ir dzies­mas, mū­zi­ka var ilus­trēt vār­dos at­tē­lo­to. Zi­nā­mā mē­rā arī mū­zi­kā iz­pau­žas Lau­vu tiek­sme uz am­bī­ci­jām.

Jau­na­va
Skaid­ra for­ma un de­ta­li­zē­ta tē­mas iz­strā­de – lūk, Jau­na­vu mū­zi­ka! Jau­na­vas dar­bo­jas glu­ži kā tēl­nieks, kas no mo­nu­men­tā­la klints blu­ķa pa­ma­zām iz­tēš ne­ti­ca­mi sa­rež­ģī­tu un smal­ku skul­ptū­ru, ku­rā viss ir pre­cī­zi sa­vā vie­tā. Ne­re­ti Jau­na­vu ra­dī­ta­jā mū­zi­kā sa­jū­ta­ma iek­šē­ja di­na­mi­ka un no­sprie­go­jums, kurš tā arī ne­at­slābt at­ri­si­nā­ju­mā.

Sva­ri
Sva­ru zī­mē dzi­mu­ši dau­dzi vieg­lā un ope­re­tes žan­ra kom­po­nis­ti. Vi­ņu māk­slu ie­zī­mē es­tē­tisks pie­gā­jiens, mē­ra iz­jū­ta, smal­kums, plas­ti­ka, gau­me un ne­re­ti arī tā­da kā drau­dzī­ga sir­snī­ba at­tie­cī­bā uz klau­sī­tā­ju. Mūs­die­nu pa­sau­lē Sva­ru zī­mei at­bilst džezs.

Skor­pi­ons
Skor­pi­onu mū­zi­ka var sā­pī­gi ie­dzelt, var uz­jun­dīt mel­nā­kos dvē­se­les ūde­ņus. Ne­re­ti šo mū­zi­ku var dē­vēt pat par dē­mo­nis­ku. Tā ir emo­ci­onā­la, skaud­ra un uz­bu­di­no­ša.

Strēl­nieks

Strēl­nie­kiem rak­stu­rī­ga ide­jis­kā vir­zī­ba un ro­man­tisms, arī dvē­se­lisks dzi­ļums, mērķ­tie­cī­ba, pār­lie­cī­ba par uz­va­ru. Tā­da mū­zi­ka it kā ie­mie­so se­vī vi­su cil­vē­ces ga­ra daudz­vei­dī­bu un va­re­nu­mu. Ta­ču kom­po­nis­ti Strēl­nie­ki mēdz rak­stīt arī brī­niš­ķī­gu un gau­mī­gu ko­mis­ko mū­zi­ku.
Me­žā­zis

Val­do­šā pla­nē­ta Sa­turns Me­žā­ža mū­zi­kai pie­šķir zi­nā­mu mo­nu­men­ta­li­tā­ti. To­mēr Me­žā­zis var būt ga­na daudz­vei­dīgs, īpa­ši rak­stu­rī­gi vi­ņam ir pār­stā­vēt kā­du no­teik­tu, tra­di­ci­onā­lu žan­ru, bet pēc tam se­vi «lauzt» un pēk­šņi pie­vēr­sties pa­vi­sam kam ci­tam tik ļo­ti, ka mai­nās pat mu­zi­kā­lā ener­ģē­ti­ka.

Ūdens­vīrs

Ūdens­vī­ra daiļ­ra­dei rak­stu­rīgs spil­gtums, iz­teik­smī­gums, kus­tī­ba, vieg­lums. Tā it kā mirdz un dzirk­ste­ļo. Urāns, kas pār­val­da Ūdens­vī­ra zī­mi, ir arī «ģē­ni­ju pla­nē­ta», un tas pa­da­rī­jis, pie­mē­ram, Mo­car­ta daiļ­ra­di par va­re­nu vis­as mu­zi­kā­lās kul­tū­ras ie­tek­mes as­pek­tu cau­ri lai­kiem.

Zi­vis

Ziv­ju zī­mē dzi­mu­ša­jiem kom­po­nis­tiem rak­stu­rī­ga rit­mis­ka daudz­vei­dī­ba un po­li­fo­ni­ja. Tiek ra­dīts efekts, it kā ska­nē­tu pa­ti tel­pa. Mū­zi­ka var būt arī ēte­ris­ka, glu­ži vai pār­pa­sau­lī­ga, un dau­dzi Zi­vīs dzi­mu­šie kom­po­nis­ti pa­tie­si arī pie­vēr­šas tie­ši ga­rī­ga rak­stu­ra skaņ­dar­bu ra­dī­ša­nai.

Izmantota Zanes Pudules publikācija žurnālā "Praktiskā Astroloģija" (Nr.7).

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

467 iesaka šo blogu

Balsot