Slavenu JAUNAVU domu krājums

Latviešiem ir daudz dižgaru, kas dzimuši zem latviešu tautai tik raksturīgās JAUNAVAS zīmes. Tā kā šobrīd latviešu tautas piedzīvo jaunus laikus, kas nes līdzi tautiskā gara atdzimšanu, ir vērts ieklausīties tās priekšstāvju teiktajā.

Viņu teiktais arī atspoguļo šā laikmeta garu.

RAINIS

Mūslaiku dzīvē nau panākumu bez skarbuma arī maigam cilvēkam, Bet skarbums, lietots, arī maigo dara skarbu. Un maiguma zaudējums neatsver panākumu un pazemina maigo. Mūslaiku dzīvē dod neaptumšotus panākumus tikai īsi pārejas laiki no maiguma uz skarbumu. Mūsu laiks nau diezgan saimnieciski ražīgs: viņš velti tērē par daudz dārga materiāla.

Laimes apmierināts ir tikai nedarbīgais.

Aizdod naudu, dabūsi ienaidnieku; neaizdod naudu, dabūsi ienaidnieku, izvairies no aizdošanas, dabūsi ienaidnieku. Bet kādēļ tu baidies no ienaidnieka?

Vispusība un diletantisms atšķiras viens no otra tā, ka pirmā aptver no daudziem arodiem galvenās domas, kas guļ pamatā; otrais turpret salasa spilgtākās domas, kas rēgojas visvairāk redzamā augšpusē. Vispusība iet uz galveno un visumu, - dilentantisms uz sīkumiem un daļām.

Liels tas, kas nes lielu pienākumu.

Kas darbu nedara, tas pār darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.

Laime ir darba pilnīgumā.

Tapt mīlētam - ir atpūsties; mīlēt - ir darboties. Bet arī darbīgā viss mērķis - ir mīlētam tapt, dzīves viss mērķis ir nedzīve, t. i., atpūta. Tikai tālākā lokā un citā veidā no daudzām nedzīvēm sākas jaunu dzīvju loks.

7 dienas darba nedara spirgtu.

Sevi attīstīt darbā priekš citiem - te viss likums un instrukcija.

Laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā.


KĀRLIS ULMANIS

Sakait, vai kāds pesimists jelkad ko ir panācis?

Katra cilvēka darbs ir dārgakmeņa graudiņš dārgajā tautas vaiņagā.

Dziesmām mūsu tautā arvien ir piekritusi liela loma. Daudzus gadu simteņus mūsu tautas dziesma, gan vārdos teikta, gan dziedāta, deva grūtā darba darītājiem cerību un stipru ticību, ka vienreiz jauna saule lēks.

Mēs bieži izliekamies paši sev mazvērtīgāki, nekā mēs esam patiesībā un nekā drīkstam būt. Es gribētu teikt, ka šī mazvērtības sajūta ir izskaužama, galīgi ar uguni izdedzināma. Mums ir tiesība justies vērtīgiem, jo nav nekā tāda, kas pierādītu, ka mēs esam mazvērtīgi!

Ar zemām un sīkām domām augsti un lieli darbi nav padarāmi.

Visniknākā vajadzība rada milžus, jo panākumi dibinās uz cīniņu ar grūtībām.

Darbs ir vienīgais līdzeklis un vienīgais ceļš, kā tu vari paglābt un saglabāt savu pašcieņu.

Vienalga, cik niecīgs tavs darbs arī liktos, ļauj tam kļūt apgarotam, tas celsies tad un cels arī tevi līdzi. Še ir ieguvumu un panākumu atslēga - dzelzs griba, degsme un pašpaļāvība.

Mēs sakām: mēs esam maza tauta. Mēs aizmirstam, ka, ja kāds ir mazs, tad to vajag sevišķi kopt. Mēs nodarām sev ļoti daudz ļauna, ka turam katrs atsevišķi sevi par sīkiem un mazvērtīgiem.

Tavs lepnums lai ir nevis tava nama stāvu skaits, bet tas gars, kas namā mīt!

Man patīk tas vīrs, kurš, sasniedzis trepju augšējo kāpsli, uzsauc apakšā stāvētājiem, lai dod vēl otras trepes augšā.

 

Nezaudē dūšu. Daudzreiz tikai pati beidzamā atslēga visā sainī ir tā, ar kuru var durvis atslēgt.