Gal­ma as­tro­logs at­nāk pie ka­ra­ļa un zi­ņo:

– Jū­su augst­ība, zvaig­znes vēs­ta, ka rīt ka­ra­lie­ne mirs!

Nā­ka­ma­jā die­nā ka­ra­lie­ne no­mirst. Ka­ra­lis nu ir dus­mīgs uz as­tro­lo­gu, iz­sauc vi­ņu pie se­vis un, it kā ne­vi­ļus vir­pi­not zo­be­nu, jau­tā:

– Un ta­gad sa­ki, ko zvaig­znes vēs­ta par ta­vu bei­dza­mo stun­di­ņu?

– Pre­cī­zi pa­teikt ne­va­ru, bet zi­nu, ka Jū­su augst­ība no­mirs trīs die­nas pēc ma­nas nā­ves die­nas...

***

– Mans vīrs ir Strēl­nieks, tā­pēc uz dzim­ša­nas die­nu uz­dā­vi­nā­ju vi­ņam ie­ro­ci – sen­lai­cī­gu lo­ku.

– Bet mans vīrs pēc zī­mes ir Zi­vis, tā­pēc uz­dā­vi­nā­ju vi­ņam ak­vā­ri­ju.

– Mans vīrs ir Vēr­sis – un man ko ie­teik­siet vi­ņam dā­vi­nāt?!

 ***

Ja šīs­die­nas ho­ro­skops jums so­la jaun­a vei­da sek­su­ālus pie­dzī­vo­ju­mus, ne­sa­prie­cā­jie­ties – ie­spē­jams, jūs vien­kār­ši iz­sauks priekš­nieks.

***

Vī­rie­tis dā­mai:

– Ma­na dār­gā! Es lie­lis­ki zi­nu, ka pēc ho­ro­sko­pa tev vis­la­bāk de­rē­tu kāds, kas dzi­mis Ziv­ju zī­mē, bet pie­krī­ti ta­ču – ja ne­kas ne­ķe­ras, arī Vē­zis ir zivs...

*

(No Praktiskās Astroloģijas žurnāla Nr4)

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

536 iesaka šo blogu

Balsot